R e k l a m a

Czym się zajmuje pracownik socjalny w Szpitalu Powiatowym w Bochni?

Najlepszym lekarstwem, którego nie sposób przedawkować jest życzliwość i szacunek do drugiego człowieka – bez względu na wiek, wykształcenie czy status społeczny – to maksyma życiowa Pani Anity Komasy pełniącej funkcję pracownika socjalnego, która opowie o zadaniach i roli jakie pełni w bocheńskiej Placówce.

– Z pełną świadomością mogę napisać, że pracownik socjalny odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie. Zatrudniany jest w różnych instytucjach m.in.: ośrodki pomocy społecznej, szpital, PCPR, placówki opiekuńczo- wychowawcze, zakłady karne. Często jest pierwszym punktem kontaktu dla osób potrzebujących pomocy lub będących w kryzysie – wylicza Anita Komasa.

Pracownik socjalny pomaga osobom w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: ubóstwo, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niepełnosprawność, choroba czy przemoc domowa. Ponadto w swoich działaniach przyczynia się do wzmacniania zdolności podopiecznych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów a jednocześnie do aktywizacji zawodowej i społecznej.

Służąc pomocą osobom potrzebującym pracownik socjalny zawsze stara się zrozumieć sytuację. Udając się na wywiad środowiskowy i omawiając problem z podopiecznym wspólnie tworzą plan działania, który ma wpływ na rozwiązanie problemów oraz poprawę codziennego życia. Pracownik socjalny towarzyszy podopiecznemu w trudnej drodze, wspiera go i dodaje sił.

Nierzadko problemy podopiecznych są bardzo złożone, wówczas pracownik socjalny działa interdyscyplinarnie (współpraca z Policją, PCPR, OIK, Sąd, szkoły, ośrodki zdrowia). – Współpraca ta na terenie naszego miasta przebiega bardzo spójnie. Wiąże się ze staraniami, rozważaniami i zrozumieniem trudnej sytuacji podopiecznego w celu wypracowania wspólnego stanowiska, które prowadzi do rozwiązania problemu – podkreśla A. Komasa.

Od marca 2024 r. zatrudniona jest w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej na stanowisku pracownika socjalnego. – Nadrzędnym celem pracy socjalnej w szpitalu jest szczególny stosunek do pacjenta oraz jego rodziny, uwzględniający potrzeby emocjonalne i egzystencjalne dla którego ważne jest bycie rozumianym. Pracownik socjalny zapewnia łączność pomiędzy chorym znajdującym się w szpitalu a środowiskiem w którym chory normalnie przebywa – zaznacza.

Jakie zadania wykonuje pracownik socjalny w Szpitalu?

KONTAKTY Z RODZINAMI PACJENTÓW:

Współpraca z rodzinami pacjentów jest kluczowa. Dzięki niej pracownik socjalny jest w stanie zrozumieć potrzeby i pomóc w rozwiązywaniu problemów. Współpraca ta pozwala na wspólne ustalenie z pacjentem i jego rodziną zakresu pomocy jakiej będzie potrzebował pacjent opuszczający szpital. Ponadto pracownik socjalny informuje chorego i jego rodzinę o możliwościach pomocy instytucjonalnej w zakresie opieki socjalno-bytowej (pomoc usługowa i finansowa z ośrodków pomocy społecznej, procedura kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, pomoc w wypełnianiu wniosków, kompletowaniu dokumentów).

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI:

Pracownik socjalny działając na rzecz pacjenta współpracuje z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji. Reprezentuje interesy pacjenta na zewnątrz w celu rozwiązywania różnorodnych problemów życiowych i zapewnienia odpowiedniego wsparcia po powrocie do środowiska domowego.

WSPÓŁPRACA Z PERSONELEM MEDYCZNYM:

Pracownik socjalny współpracuje z interdyscyplinarnym zespołem medycznym (lekarz, pielęgniarka, psycholog itp.). Współpraca ta jest kluczowa dla kompleksowej pomocy pacjentowi i jego rodzinie. Pracownik socjalny może pomóc w identyfikacji problemów społecznych, a lekarz w diagnozie i leczeniu. Ponadto pracownik socjalny może wesprzeć pacjenta i rodzinę w zrozumieniu zaleceń lekarskich, dbaniu o zdrowie i przeciwdziałaniu problemom społecznym.

ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA:

Pracownik socjalny może pomagać rodzinom w ubieganiu się o świadczenia socjalne takie jak: zasiłki, becikowe, renty, a także ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WSPARCIE EMOCJONALNE:

Pracownik socjalny rozmawia z pacjentem i jego rodziną o ich problemach i trudnościach, oferuje wsparcie emocjonalne i psychologiczne.

PONADTO:

  • prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”
  • wdrażanie i koordynowanie „Standardów Ochrony Dzieci”

Anita Komasa o sobie:

Posiadam wyższe wykształcenie, kierunek „Nauki o rodzinie” ze specjalizacją praca socjalna. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku : „przygotowanie pedagogiczne” a następnie „pedagogika resocjalizacyjna”.
Od 2008r do 2023r. byłam pracownikiem socjalnym w MOPS Bochnia gdzie pełniłam również funkcję Z-cy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Na przełomie 2023/ 2024 roku pracowałam w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Bochni, gdzie praca z wyjątkowymi dziećmi i młodzieżą nauczyła mnie, że dając dziecku cząstkę siebie ono oddaje dwa razy więcej. To
niezwykłe przeżycie i niezwykłe emocje.

Poza pracą w szpitalu zostałam powołana w Sądzie Rejonowym w Bochni na kuratora społecznego.

Korzystając z możliwości chciałabym podziękować wszystkim osobom, z którymi do tej pory miałam przyjemność pracować i wspólnie budować most dla osób, które na swojej drodze napotkały różne przeciwności losu.

Najnowsze materiały Partnerów