R e k l a m a

Bochnia. Komisja rewizyjna negatywnie oceniła wykonanie budżetu za 2023 rok

-

Wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Bochni za 2023 rok nie uzyskał poparcia większości członków komisji rewizyjnej. 3 osoby zagłosowały przeciwko, 2 były za, a 1 wstrzymała się od głosu.

Radni komisji rewizyjnej zebrali się w czwartek, aby zająć się następującymi tematami:

  • Raport o stanie Gminy Miasta Bochni;
  • analiza sprawozdania z wykonania budżetu w 2023 r.;
  • przygotowanie opinii komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Bochnia za 2023 r.

Raport i wotum zaufania

Raport o stanie gminy to dokument, który jest podsumowaniem działalności władzy wykonawczej w poprzednim roku. Obejmuje m.in. realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego. Z raportem dotyczącym Bochni za 2023 rok można zapoznać się TUTAJ.

Z raportem wiąże się głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Podczas posiedzenia komisji rewizyjnej radni wyrazili swoje uwagi dotyczące sporządzonego dokumentu, ale ogólnie ocenili go dobrze.

Wynik głosowania ws. wotum zaufania:

za (3): Jolanta Michałowska, Sylwia Pachota-Rura, Maciej Buszko;

wstrzymali się (3): Bogdan Kosturkiewicz, Marek Bryg, Grzegorz Pałkowski.

Najważniejsze liczby ze sprawozdania z wykonania budżetu

Analizując wykonanie budżetu za 2023 rok komisja rewizyjna wyciągnęła następujące wnioski:

  • uchwalony 29 grudnia 2022 r. budżet przewidywał realizację dochodów w kwocie 165 493 001,10 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 136 489 691,58 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 003 309,52 zł. Dochody wykonano w kwocie 171 258 041,15 zł, co stanowiło 103,48 proc. założonego 29 grudnia 2022 r. planu, w tym dochody bieżące w wysokości 162 017 215,40 zł (co stanowi 118,70 proc. planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 9 240 825,75 zł (co stanowi 31,86 proc. planu). Niskie wykonanie dochodów majątkowych zostało częściowo zrównoważone poprzez wpłaty z zysku MPWiK w wysokości 8 310 480,63 zł.
  • Uchwalony 29 grudnia 2022 r. plan zakładał wydatki budżetu w wysokości 139 213 42,39 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 34 733 388,27 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. wyniosło 170 796 743,31 zł, czyli 122,69 proc. założonego 29 grudnia 2022 r. planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 23 314 591,56 zł, co stanowi 67,12 proc. planu. Kwota ta wynosi 13,61 proc. zrealizowanych dochodów.
  • Nadwyżka operacyjna budżetu Bochni na koniec 2023 r. wyniosła 14 535 063,65 zł.
  • Zadłużenie na koniec 2023 r. wyniosło 38 897 645,66 zł.

Dlaczego negatywna ocena?

Z dyskusji wyłoniło się kilka wniosków, które następnie zebrano w przygotowanej pisemnie opinii. Poniżej fragmenty pisma skierowanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej:

  • „Stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ulicy Chwałkowskiego”, poprzez jego rozszerzenie o wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Na Kąty. Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez wiedzy i zgody Rady Miasta stanowi naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”.
  • „W przypadku inwestycji pn. „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego” zauważalna jest nieskuteczność Gminy w zakresie egzekwowania zapisów umów określających sposób i termin wykonania zleceń przez wykonawców. Wielokrotne ich aneksowanie i wydłużanie terminu wykonania prac obniżyło rangę zapisów w nich zawartych, a rezygnacja z egzekwowania kar umownych ograniczyła jej zdolność do realizacji innych zadań inwestycyjnych”.
  • „Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na fakt, że znaczna część wydatków publicznych, których wartość przekraczała 30 tys. euro, była dokonywana z wyłączeniem procedury przetargowej i przekraczała tzw. próg bagatelności. Brak jest podstaw do zastosowania w tym przypadku zwolnienia wynikającego z art. 9-14 Prawa zamówień publicznych, czy korzystania z instytucji zamówienia in house”.

W głosowaniu 3 radnych zagłosowano przeciwko udzieleniu absolutorium, 2 osoby były za, a 1 wstrzymała się od głosu. Dlatego ocena komisji rewizyjnej jest negatywna.

Wynik głosowania ws. udzielenia absolutorium burmistrzowi Bochni za 2023 rok:

za (2): Sylwia Pachota-Rura, Maciej Buszko;

wstrzymała się (1): Jolanta Michałowska.

Sesję Rady Miasta Bochnia, podczas której odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium, zaplanowano na 27 czerwca.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc