R e k l a m a

Projekt budżetu Bochni na 2020 rok. Ponad 25 mln zł na inwestycje – LISTA

-

159 mln zł dochodów, prawie 166 mln zł wydatków, w tym 25,37 mln zł na inwestycje – to główne założenia projektu budżetu Bochni na 2020 rok. W Bochnianin.pl analizujemy ten dokument – poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych wskaźników oraz inwestycji zaproponowanych do realizacji w przyszłym roku.

Autorem dokumentu, który właśnie trafił do radnych, jest burmistrz Bochni Stefan Kolawiński. Ostateczny kształt budżetu wyznaczy rada maista.

Projekt budżetu Bochni na 2020 rok zakłada:

dochody w kwocie 159 055 661,22 zł, w tym:

 • dochody bieżące: 144 235 948,19 zł
 • dochody majątkowe: 14 819 713,03 zł

wydatki w kwocie 165 965 661,22 zł, w tym:

 • wydatki bieżące: 140 595 638,10 zł
 • wydatki majątkowe: 25 370 023,12 zł

deficyt: 6 910 000,00 zł.

Planowana kwota na wydatki majątkowe/inwestycje (25,37 mln zł) jest o ponad 11 mln zł mniejsza niż w analogicznym projekcie budżetu przygotowanym przez burmistrza Bochni rok temu (czyli na 2019 rok).

Planowane wydatki majątkowe/inwestycje Bochni w 2020 roku:

I. Wykaz zadań zgłoszonych przez zarządy osiedli:

 • Przebudowa pobocza drogowego przez utwardzenie dz. nr 4534, 4533/2 i 4523/1 – wykonanie utwardzonego pobocza drogowego dla pieszych przy ul. Kurów (poniżej pętli autobusowej) – 25 000,00 zł;
 • Zaprojektowanie i budowa chodnika przy ulicy Smyków – wykonanie projektu chodnika wraz z jego realizacją, przy ul. Smyków na odcinku tzw. „błoń” – 55 000,00 zł;
 • Ścieżka rowerowo-spacerowa wzdłuż „Gróbki” – wykonanie utwardzonej ścieżki rowerowo-spacerowej po działkach zlokalizowanych wzdłuż koryta rzeki „Gróbka” w kierunku Pogwizdowa – 55 000,00 zł;
 • Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Ptaśnika nad rowem Buczkowskim. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki pieszo-rowerowej – 55 000,00 zł;
 • Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie osiedla Chodenice w okolicy OSP – budowa wiaty o dachu dwuspadowym wraz z wybrukowaniem podłoża – 49 300,00 zł;
 • Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Kolanów – ul. Kolanowska oraz Kolanowska (boczna) – budowa słupów wraz z lampkami oświetleniowymi – 55 000,00 zł;
 • Dębcza miejscem rekreacji i sportu – wykonanie boiska do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową – 55 000,00 zł;
 • Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. św. Jana oraz dodanie urządzeń zewnętrznej siłowni – zdemontowanie aktualnych starych elementów placu zabaw i w ich miejscu zamontowanie zestawu zabawowego oraz instalacja 4 urządzeń siłowni – 55 000,00 zł;
 • Nowe funkcje treningowe na Junior-Senior – montaż nowych urządzeń i wyposażenie infrastruktury – 19 000,00 zł;
 • Wykonanie zjazdu linowego wraz z ogrodzeniem na placu rekreacyjnym na ul. Widok – zamontowanie nowego urządzenia typu tyrolka wraz z budową ogrodzenia – 35 000,00 zł.

Razem: 458 300,00 zł.

II. Wykaz zadań ogólnomiejskich zgłoszonych przez mieszkańców:

 • Bezpieczne pobocze – wykonanie utwardzenia pobocza drogowego wzdłuż dróg gminnych zlokalizowanych przy ul. Hutnicza, Smyków, Wygoda, terenu os. Smyków w kierunku BSAG – 130 000,00 zł;
 • Modernizacja ciągów komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa – wykonanie usprawnienia komunikacji pieszej na odcinku łączącym ul. Legionów Polskich (od bloku nr 30 i 32) z ul. Krakowskie Przedmieście. Projekt zakłada wykonanie nowych odcinków pieszych wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów przyległych – 134 500,00 zł;
 • Pod kryształem – estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejsca przy dworcu PKP – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 4820, budowa oświetlenia, utwardzenie nawierzchni, montaż małej architektury, nasadzenia zieleni – 150 000,00 zł;
 • Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja na realizację projektu „Trzecie miejsce” strefą wypoczynku dla każdego – 60 000,00 zł.

Razem: 474 500,00 zł.

III. Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez komisje problemowe rady miasta, dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów instytucji kultury oraz urząd miasta:

 • Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową – zadanie wieloletnie na liście zadań województwa małopolskiego w ramach tzw. kontraktu terytorialnego do wykonania na lata 2014-2020. Przygotowywane przez ZDW w Krakowie przy udziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO) przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 85%, pozostałe środki z budżetu województwa, Starostwa Powiatowego w Bochni i Gminy Miasta Bochnia. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych pomiędzy zjazdem z autostrady A4 a ul. Krzeczowską wraz z budową ronda na połączeniu z ul. Smyków – 293 115,75 zł;
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa Etap I i II – partycypacja w kosztach realizacji zadania na terenie miasta Bochnia tj. przebudowy DW965 w ciągu ul. Wiśnickiej od skrzyżowania z ul. Witosa do granic miasta oraz budową nowych zatok autobusowych w ciągu ul. Proszowskiej oraz Konstytucji 3 maja – 28 000,00 zł;
 • Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW965 w powiązaniu z węzłem autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Partycypacja w zadaniu zleconym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koncepcja odcinka łączącego odcinek DW965 w Proszówkach z wykonywanym łącznikiem autostradowym – 127 500,00 zł;
 • Remont drogi powiatowej nr 2086K w km od 0+018 do km 0+485 i w km od 2+060 do km 2+492 w miejscowości Bochnia oraz w km 2+492 do km 3+978 w miejscowości Pogwizdów, powiat bocheński – partycypacja w kosztach remontu drogi powiatowej w miejscowości Bochnia polegającej na wymianie nawierzchni bitumicznej – 221 130,71 zł;
 • Budowa trasy północno-zachodniej – zadanie obejmuje budowę drogi klasy L wraz z pełną infrastrukturą techniczną (ciągi piesze, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, zieleń, kanalizacja opadowa) na odcinku od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej – 1 075 000,00 zł;
 • Budowa węzła przesiadkowego przy ul. ks. J. Poniatowskiego – zadanie obejmuje budowę parkingów naziemnych dla samochodów osobowych wraz z systemem parkingowym oraz monitoringiem, zadaszonego parkingu dla rowerów i motorów, parkingu dla busów wraz z 3 zatokami dla osób wsiadających i wysiadających oraz 2 wiatami przystankowymi z podświetlanymi gablotami na rozkłady jazdy. Ponadto zakres rzeczowy projektu obejmuje również przebudowę toalety publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia – 95 700,00 zł;
 • Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w km 0+000 – 0+266 – zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej, odtworzenie nawierzchni bitumicznej, remont ciągów pieszych, urządzenie zieleni, montaż małej architektury – 2 500 000,00 zł;
 • Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta – 200 000,00 zł;
 • Cieszmy oczy – remont kamienic w Rynku nr 1, 3, 14, 15 – zadanie obejmuje remont 4 kamienic w zakresie m.in. elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, hydroizolacji ścian fundamentów – 1 704 000,00 zł;
 • Rewaloryzacja zamku żupnego – 20 000,00 zł;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu – 30 000,00 zł;
 • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 30 000,00 zł;
 • Miejsce Przedszkole nr 2 – opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i odbudowę budynku – 80 000,00 zł;
 • Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego – zadanie polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej tj. instalacji wykorzystujących energię słońca, pomp ciepła oraz instalacji wykorzystujących biomasę – 1 166 461,04 zł;
 • Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe) – zadanie obejmuje wypłatę dotacji do wymiany starych źródeł ciepła – 82 950,66 zł;
 • Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – zadanie obejmuje wypłatę dotacji do wymiany starych źródeł ciepła – 169 410,95 zł;
 • Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni – zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Ostatni etap obejmuje przeprowadzenie działań promujących projekt – 16 361,00 zł;
 • Rewaloryzacja Plant Salinarnych – zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje przebudowę budynków dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych w Bochni przy ul. Orackiej nr 2 i 4 wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji – 1 047 593,01 zł;
 • Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD NOWA – zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę płyty rynku, budowę fontanny, przebudowę układu drogowego, budowę woonerfu, remont, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej – 15 450 000,00 zł;
 • Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji zabytkowej Bazyliki św. Mikołaja w Bochni – 100 000,00 zł.

Razem: 24 437 223,12 zł.

RAZEM NA INWESTYCJE W 2020 ROKU: 25 370 023,12 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia