R e k l a m a

Bochnia. Nowe stawki podatku od nieruchomości. Ile zapłacimy w 2020 roku?

-

Od 1 stycznia 2020 roku w Bochni będą obowiązywały wyższe stawki podatku od nieruchomości. Podwyżki radni przegłosowali podczas ostatniej sesji.

W uzasadnieniu do projektu uchwały zwrócono uwagę, że ustawodawca określa górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem inflacji. Ta w pierwszej połowie 2019 r. wzrosła – w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – o 1,8%.

W pierwotnym projekcie uchwały, który trafił na komisje problemowe, burmistrz zaproponował wzrost stawek podatku od nieruchomości średnio o ok. 3%. Urzędnicy wytłumaczyli, że w wyniku takiej podwyżki dochody bieżące budżetu miasta wzrosną w 2020 roku o ok. 0,5 mln zł.

Z taką podwyżką nie zgodzili się radni komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów (4 głosy wstrzymujące się, 1 przeciwko). Jednocześnie zawnioskowali do burmistrza o mniejszą podwyżkę, zwłaszcza dotyczącą nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Urzędnicy zastosowali się do tej sugestii i na sesję przygotowali poprawioną wersję uchwały.

Część stawek pozostało bez zmian, ale to głównie te, które nie mają wpływu na dochody miasta. Uwagi dotyczyły głównie stawki dla budynków związanych z działalnością gospodarczą. Pierwotna wersja tej uchwały to było 3% podwyżki. Natomiast uwzględniając uwagi komisji budżetowej wprowadzono 1,8%, czyli tyle ile wynosiła inflacja – poinformował podczas sesji Maciej Paruch, naczelnik wydziału podatków i opłat lokalnych.

Z analizy obecnie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości w Bochni oraz nowych, obowiązujących od przyszłego roku, wynika, że podwyżki wynoszą zwykle od 1,8 proc. do 4,8 proc., a w jednym przypadku 15,3 proc. Niektóre stawki nie ulegną zmianie.

Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w Bochni od 1 stycznia 2020 r. (z informacją o obecnych stawkach):

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,69 zł (od 1 m2 powierzchni), obecnie 0,66 zł (podwyżka o 0,03 zł – 4,5%);

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,63 zł (od 1 ha powierzchni), obecnie 3,63 zł (bez zmian);

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 zł (od 1 m2 powierzchni), obecnie 0,21 zł (podwyżka o 0,01 zł – 4,8%);

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,02 zł (od 1 m2 powierzchni), obecnie 1,02 zł (bez zmian);

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,54 zł (od 1 m 2 powierzchni użytkowej), obecnie 0,52 zł (podwyżka 0,02 zł – 3,8%);

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,30 zł (od 1 m2 powierzchni użytkowej), obecnie 18,96 zł (podwyżka o 0,34 zł – 1,8%);

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,94 zł (od 1 m2 powierzchni użytkowej), obecnie 7,94 zł (bez zmian);

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 2,94 zł (od 1 m2 powierzchni użytkowej), obecnie 2,55 zł (podwyżka o 0,39 zł – 15,3%);

3) od pozostałych, nie wymienionych w pkt. 2, budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (od 1 m2 powierzchni użytkowej):

a) garaży – 5,05 zł, obecnie 4,90 zł (podwyżka o 0,15 zł – 3%);

b) budynków gospodarczych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (szopy, stodoły, stajnie, komórki, spiżarnie itp.) – 3,86 zł, obecnie 3,74 zł (podwyżka o 0,12 zł – 3,2%);

c) pozostałych budynków lub ich części innych niż wymienione w lit. a i b – 6,24 zł, obecnie 6,05 zł (podwyżka o 0,19 zł – 3,1%);

4) od budowli – 2,0% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), obecnie 2,0% (bez zmian).

Wynik głosowania:

  • 15 radnych za;
  • 2 przeciw;
  • 2 wstrzymało się od głosu.

za: Marta Babicz, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw: Zenona Banasiak, Janusz Możdżeń;

wstrzymali się: Bogdan Kosturkiewicz, Damian Słonina;

nie głosował: Jan Balicki;

nieobecny: Jerzy Lysy.

Poprzednią podwyżkę wysokości stawek podatku od nieruchomości w Bochni dokonano w październiku 2017 r. Ustalone wtedy stawki obowiązywały od 1 stycznia 2018 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia