R e k l a m a

Kolejne zmiany w budżecie Bochni. Prawie 1,3 mln zł na podwyżki dla nauczycieli

-

Podczas listopadowej sesji radni przegłosowali kolejne zmiany w tegorocznym budżecie Bochni. Jedną z pozycji jest znowu KN-2, ale tym razem pieniędzy nie zabrano, a… dołożono. Największa zmiana dotyczy jednak przeznaczenia środków na wypłatę podwyżek dla nauczycieli.

Głosowanie poprzedzone było krótką dyskusją. Skarbnik miasta wyjaśniła na czym polegają główne zmiany.

Uchwałą wprowadzamy zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Zmiany po stronie dochodów wynikają przede wszystkim z wprowadzonych dotacji, które otrzymała Gmina Miasta Bochnia. Natomiast po stronie wydatków zwiększamy wydatki przede wszystkim na oświatę w celu zapewnienia wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżkami, jakie były wprowadzone w ostatnich czasach – powiedziała Ewa Dudek, skarbnik miasta Bochnia.

Przed głosowaniem Bogdan Kosturkiewicz, wiceprzewodniczący komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów, poinformował o pozytywnej (jednogłośnej) opinii tego gremium dla projektu omawianej uchwały.

Głos w dyskusji zabrał również radny Damian Słonina. W imieniu radnych klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa chciał, aby stworzyć możliwość głosowania pojedynczych punktów zmian w budżecie, a nie wszystkiego w „pakiecie”. Radczyni prawna Edyta Pruchnik wyjaśniła, że nie jest to możliwe.

Z kolei radna Zenona Banasiak dopytywała o sumę wszystkich środków na podwyżki dla nauczycieli. W odpowiedzi usłyszała, że są to pieniądze nie tylko w rozdziale „oświata i wychowanie”, ale też „edukacyjna opieka wychowawcza” (praca nauczycieli w świetlicach szkolnych), co razem daje prawie 1,3 mln zł.

Uchwałę poparło 18 radnych (Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel), 3 było przeciwko (Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina).


Co zmieniono w budżecie Gminy Miasta Bochnia na 2019 rok?

Główne zmiany:

 • zwiększenie po stronie dochodów o 595 821,15 zł;
 • zmniejszenie po stronie dochodów o 54 122 zł;
 • zwiększenie po stronie wydatków o 2 681 777,15 zł;
 • zmniejszenie po stronie wydatków o 1 440 500 zł.

W związku z tymi zmianami planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o 699 578 zł (z 10,6 mln zł do 11 299 578 zł).

Szczegóły:

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o 595 821,15 zł:

Transport i łączność

 • Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 400 zł;
 • Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego – 500 000 zł;

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 598 zł;
 • Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 915 zł;
 • Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 000 zł;
 • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 7 797 zł;

Działalność usługowa

 • Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 132 zł;
 • Wpływy z różnych dochodów – 3 683 zł;

Administracja publiczna

 • Wpływy z opłat za koncesje i licencje – 275 zł;
 • Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 741 zł;
 • Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 500 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 • Podatek rolny – 1 144 zł;
 • Podatek leśny – 89 zł;
 • Podatek od środków transportowych – 4 994 zł;
 • Podatek rolny – 5 588 zł;
 • Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 331 zł; Wpływy z różnych opłat – 1 000 zł;
 • Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 210 zł;

Różne rozliczenia

 • Subwencje ogólne z budżetu państwa – 70 zł;

Oświata i wychowanie

 • Wpływy z różnych dochodów – 6 zł;
 • Wpływy z pozostałych odsetek – 148 zł;

Opieka społeczna

 • Wpływy z różnych dochodów – 75 zł;
 • Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 896 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 96 zł;
 • Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 350 zł;
 • Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 319 zł;
 • Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 056 zł;
 • Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 38 903,16 zł;
 • Wpływy z różnych dochodów – 3 817 zł;
 • Wpływy z różnych opłat – 186 zł;
 • Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 41 zł;
 • Wpływy z różnych dochodów – 631 zł;

Kultura fizyczna

 • Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 829,99 zł.

Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o 54 122 zł:

Administracja publiczna

 • Wpływy z różnych dochodów – 54 122 zł.

Zwiększenie budżetu po stronie wydatków o 2 681 777,15 zł:

Transport i łączność

 • Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD-NOWA (Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej 965) – 500 000 zł;
 • Ul. Sądecka – wyburzenie budynku wraz z utwardzeniem placu na działce 6157/6 – 40 500 zł;
 • Budowa trasy północno-zachodniej – 200 000 zł (konieczność wypłaty odszkodowań);

Oświata i wychowanie

 • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 173 648 zł;

Opieka społeczna

 • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 896 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza

 • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112 000 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38 903,16 zł;

Kultura fizyczna

 • Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 829,99 zł.

Zmniejszenie budżetu po stronie wydatków o 1 440 500 zł:

Gospodarka mieszkaniowa

 • Cieszmy oczy – remont kamienic w Rynku Nr 1, 3, 14, 15 – 40 500 zł;

Obsługa długu publicznego

 • Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 400 000 zł;

Oświata i wychowanie

 • Dotacje na zadania bieżące – 750 000 zł;

Rodzina (wspieranie rodziny)

 • Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 000 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego – 200 000 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc