R e k l a m a

Spotkanie władz powiatu i dyrektorów szkół. Będą zmiany?

-

Starosta bocheński Adam Korta oraz wicestarosta Ryszard Drożdżak spotkali się z dyrektorami szkół zawodowych, a tematem rozmów były zagadnienia związane z kształceniem zawodowym w powiecie.

Rozmawiano na temat utworzenia od 1 września 2020 roku szkoły branżowej II stopnia, jak również kształcenia w nowych zawodach i zaniechania kształcenia w zawodach, dla których od lat nie udaje się dokonać naboru do klas pierwszych. Omówiono ofertę kształcenia zawodowego dorosłych w szkołach policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kształcenie zawodowe w powiecie bocheńskim obejmuje 26 zawodów w technikach i 15 zawodów na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Najbardziej popularne zawody w technikum to technik informatyk, żywienia i usług gastronomicznych, logistyk i budownictwa. Natomiast w szkole branżowej I stopnia mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Ogólnie kształceniem zawodowym jest objętych 3121 uczniów, a dla porównania w liceach ogólnokształcących uczy się obecnie 1568 uczniów.

Odrębnym zagadnieniem jest kształcenie osób dorosłych, które jest realizowane głównie w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie (191 osób), w kwalifikacjach: spedytor, cukiernik, prowadzenie produkcji rolniczej, montaż i obsługa maszyn i urządzeń, sporządzanie potraw i napojów, wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych oraz w szkole policealnej (35 osób) w zawodach technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony osób fizycznych osób i mienia.

Pracujemy nad tym, aby młodzi mieszkańcy naszego powiatu mieli szeroką ofertę kształcenia i jak najlepsze warunki w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Dlatego analizujemy nowe możliwości. W pierwszej kolejności chciałbym, aby udało się otworzyć kierunki związane z mechatroniką w „Mechaniku”, technikum weterynarii w Łapanowie oraz aby powróciły klasy mundurowe z lokalizacją w II LO – mówi starosta Adam Korta.

W czasie spotkania analizowano możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe dla wprowadzenia kształcenia w nowych zawodach, przy uwzględnieniu zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy, barometru zawodów w powiecie bocheńskim i województwie małopolskim oraz utworzenia szkoły branżowej II stopnia.

Wprowadzenie do zreformowanego systemu oświaty dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia i uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości, które będzie przepustką na studia wyższe.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia