R e k l a m a

Bochnia z budżetem na 2020 rok. Na inwestycje ponad 25 mln zł – LISTA

-

W poniedziałek radni przegłosowali projekt budżetu Bochni na 2020 rok. W dokumencie zaplanowano 159 mln zł dochodów i prawie 166 mln zł wydatków, w tym 25,37 mln zł na inwestycje. Przygotowaliśmy dla Was ich LISTĘ.

Podczas krótkiej dyskusji poprzedzającej głosowanie radni zwrócili m.in. uwagę, że lwią część środków na zadania inwestycyjne przeznaczono na rewitalizację centrum miasta (15,5 mln zł z 25,4 mln zł).

Sporo czasu poświęcono również problematyce walki ze smogiem. Radny Jerzy Lysy zaproponował nawet, aby z każdego działu w budżecie „urwać” po 10 proc., a uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na konkretne działania mające prowadzić do poprawy jakości powietrza (np. wymianę pieców).

Jego wniosek nie został jednak poddany pod głosowanie. Przewodniczący rady Bogdan Kosturkiewicz tłumaczył to kwestią proceduralną (na zgłaszanie tego typu wniosków są konkretne terminy).

Budżet z autopoprawką

Przed głosowaniem uchwały budżetowej radni zaakceptowali autopoprawkę burmistrza Stefana Kolawińskiego. Zawierała ona katalog zadań wprowadzonych do budżetu zamiast przebudowy ul. Kościuszki (miasto zrezygnowało z dotacji i realizowania teraz tej inwestycji, pisaliśmy o tym TUTAJ). Nieoficjalnie wiadomo, że lista tych zadań jest kompromisem uzyskanym przez dwa największe kluby radnych (Prawo i Sprawiedliwość oraz Bochniacy dla Bochni).

2,5 mln zł z ul. Kościuszki podzielono na:

 • Zakup autobusu dla BZUK – 600 000,00 zł;
 • Wykonanie drogi ul. Gejzy Bukowskiego wg projektu z 2019 r. – wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej, wymiana krawężników zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych, utwardzenie działki, przebudowa kanalizacji opadowej wraz z likwidacją kolizji branżowych – 150 000,00 zł;
 • Wykonanie nawierzchni ul. Gąsiorka oraz galanterii betonowej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz decyzją pozwolenia na budowę – 270 000,00 zł;
 • Wykonanie wykorytowania i utwardzenia drogi od ul. Sądeckiej do ul. Murowianka – korytowanie gruntu rodzimego i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 50 000,00 zł;
 • Budowa odcinka drogi ul. Frycza – wykonanie drenażu, przebudowa sieci SN i NN, rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa instalacji elektrycznych i kanalizacji opadowej, wykonanie podbudowy z kruszywa – zgodnie z projektem budowlanym – 300 000,00 zł;
 • Wykonanie II etapu budowy chodnika w kierunku BSAG – na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, wykonanie dalszego odcinka chodnika wraz z kanalizacją opadową w kierunku BSAG – 180 000,00 zł;
 • Ul. Romana Grodeckiego – przebudowa drogi – wykonanie remontu drogi zgodnie z dokumentacją zgłoszeniową – 150 000,00 zł;
 • Przygotowanie do użytkowania czterech pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Podedworze – 200 000,00 zł;
 • Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Chodenice (ul. Brzozowa, ul. Volkmara, odcinek ul. Karasia) – na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zostanie wykonana budowa sieci kanalizacji opadowej ul. Brzozowa, ul. Volkmara i odc. ul. Karasia z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji opadowej – 500 000,00 zł;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej – na podstawie dokumentacji projektowej wykonana zostanie rozbudowa sieci wod.-kan. w kierunku istniejących budynków mieszkalnych, która umożliwi podłączenie budynków do miejskiej sieci – 100 000,00 zł;

Autopoprawkę poparło 17 radnych, 1 był przeciwko (Jan Balicki), a 3 wstrzymało się od głosu (Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina).

Wynik głosowania uchwały budżetowej (wraz z autopoprawką):

za: Marta Babicz, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw: Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń;

wstrzymali się: Jan Balicki, Damian Słonina.

Liczby

Projekt budżetu Bochni na 2020 rok zakłada:

dochody w kwocie 159 055 661,22 zł, w tym:

 • dochody bieżące: 144 235 948,19 zł
 • dochody majątkowe: 14 819 713,03 zł

wydatki w kwocie 165 965 661,22 zł, w tym:

 • wydatki bieżące: 140 595 638,10 zł
 • wydatki majątkowe: 25 370 023,12 zł

deficyt: 6 910 000,00 zł.

Lista zadań

Wydatki majątkowe/inwestycje Bochni w 2020 roku (z uwzględnieniem autopoprawki):

I. Wykaz zadań zgłoszonych przez zarządy osiedli (budżet obywatelski):

 • Przebudowa pobocza drogowego przez utwardzenie dz. nr 4534, 4533/2 i 4523/1 – wykonanie utwardzonego pobocza drogowego dla pieszych przy ul. Kurów (poniżej pętli autobusowej) – 25 000,00 zł;
 • Zaprojektowanie i budowa chodnika przy ulicy Smyków – wykonanie projektu chodnika wraz z jego realizacją, przy ul. Smyków na odcinku tzw. „błoń” – 55 000,00 zł;
 • Ścieżka rowerowo-spacerowa wzdłuż „Gróbki” – wykonanie utwardzonej ścieżki rowerowo-spacerowej po działkach zlokalizowanych wzdłuż koryta rzeki „Gróbka” w kierunku Pogwizdowa – 55 000,00 zł;
 • Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Ptaśnika nad rowem Buczkowskim. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki pieszo-rowerowej – 55 000,00 zł;
 • Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie osiedla Chodenice w okolicy OSP – budowa wiaty o dachu dwuspadowym wraz z wybrukowaniem podłoża – 49 300,00 zł;
 • Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Kolanów – ul. Kolanowska oraz Kolanowska (boczna) – budowa słupów wraz z lampkami oświetleniowymi – 55 000,00 zł;
 • Dębcza miejscem rekreacji i sportu – wykonanie boiska do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową – 55 000,00 zł;
 • Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. św. Jana oraz dodanie urządzeń zewnętrznej siłowni – zdemontowanie aktualnych starych elementów placu zabaw i w ich miejscu zamontowanie zestawu zabawowego oraz instalacja 4 urządzeń siłowni – 55 000,00 zł;
 • Nowe funkcje treningowe na Junior-Senior – montaż nowych urządzeń i wyposażenie infrastruktury – 19 000,00 zł;
 • Wykonanie zjazdu linowego wraz z ogrodzeniem na placu rekreacyjnym na ul. Widok – zamontowanie nowego urządzenia typu tyrolka wraz z budową ogrodzenia – 35 000,00 zł.

Razem: 458 300,00 zł.

II. Wykaz zadań ogólnomiejskich zgłoszonych przez mieszkańców (budżet obywatelski):

 • Bezpieczne pobocze – wykonanie utwardzenia pobocza drogowego wzdłuż dróg gminnych zlokalizowanych przy ul. Hutnicza, Smyków, Wygoda, terenu os. Smyków w kierunku BSAG – 130 000,00 zł;
 • Modernizacja ciągów komunikacyjnych i poprawa bezpieczeństwa – wykonanie usprawnienia komunikacji pieszej na odcinku łączącym ul. Legionów Polskich (od bloku nr 30 i 32) z ul. Krakowskie Przedmieście. Projekt zakłada wykonanie nowych odcinków pieszych wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów przyległych – 134 500,00 zł;
 • Pod kryształem – estetyczna i funkcjonalna przestrzeń miejsca przy dworcu PKP – wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 4820, budowa oświetlenia, utwardzenie nawierzchni, montaż małej architektury, nasadzenia zieleni – 150 000,00 zł;
 • Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja na realizację projektu „Trzecie miejsce” strefą wypoczynku dla każdego – 60 000,00 zł.

Razem: 474 500,00 zł.

III. Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez komisje problemowe rady miasta, dyrektorów jednostek budżetowych, dyrektorów instytucji kultury oraz urząd miasta:

 • Zakup autobusu dla BZUK – 600 000,00 zł;
 • Połączenie drogowe węzła autostradowego A4-Bochnia z drogą krajową – zadanie wieloletnie na liście zadań województwa małopolskiego w ramach tzw. kontraktu terytorialnego do wykonania na lata 2014-2020. Przygotowywane przez ZDW w Krakowie przy udziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO) przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 85%, pozostałe środki z budżetu województwa, Starostwa Powiatowego w Bochni i Gminy Miasta Bochnia. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych pomiędzy zjazdem z autostrady A4 a ul. Krzeczowską wraz z budową ronda na połączeniu z ul. Smyków – 293 115,75 zł;
 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona – Limanowa Etap I i II – partycypacja w kosztach realizacji zadania na terenie miasta Bochnia tj. przebudowy DW965 w ciągu ul. Wiśnickiej od skrzyżowania z ul. Witosa do granic miasta oraz budową nowych zatok autobusowych w ciągu ul. Proszowskiej oraz Konstytucji 3 maja – 28 000,00 zł;
 • Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW965 w powiązaniu z węzłem autostradowym Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Partycypacja w zadaniu zleconym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Koncepcja odcinka łączącego odcinek DW965 w Proszówkach z wykonywanym łącznikiem autostradowym – 127 500,00 zł;
 • Remont drogi powiatowej nr 2086K w km od 0+018 do km 0+485 i w km od 2+060 do km 2+492 w miejscowości Bochnia oraz w km 2+492 do km 3+978 w miejscowości Pogwizdów, powiat bocheński – partycypacja w kosztach remontu drogi powiatowej w miejscowości Bochnia polegającej na wymianie nawierzchni bitumicznej – 221 130,71 zł;
 • Budowa trasy północno-zachodniej – zadanie obejmuje budowę drogi klasy L wraz z pełną infrastrukturą techniczną (ciągi piesze, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne, zieleń, kanalizacja opadowa) na odcinku od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej – 1 075 000,00 zł;
 • Budowa węzła przesiadkowego przy ul. ks. J. Poniatowskiego – zadanie obejmuje budowę parkingów naziemnych dla samochodów osobowych wraz z systemem parkingowym oraz monitoringiem, zadaszonego parkingu dla rowerów i motorów, parkingu dla busów wraz z 3 zatokami dla osób wsiadających i wysiadających oraz 2 wiatami przystankowymi z podświetlanymi gablotami na rozkłady jazdy. Ponadto zakres rzeczowy projektu obejmuje również przebudowę toalety publicznej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przebudowę i budowę infrastruktury technicznej i drogowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia – 95 700,00 zł;
 • Wykonanie drogi ul. Gejzy Bukowskiego wg projektu z 2019 r. – wykonanie nakładki z masy mineralno-bitumicznej, wymiana krawężników zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych, utwardzenie działki, przebudowa kanalizacji opadowej wraz z likwidacją kolizji branżowych – 150 000,00 zł;
 • Wykonanie nawierzchni ul. Gąsiorka oraz galanterii betonowej zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz decyzją pozwolenia na budowę – 270 000,00 zł;
 • Wykonanie wykorytowania i utwardzenia drogi od ul. Sądeckiej do ul. Murowianka – korytowanie gruntu rodzimego i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – 50 000,00 zł;
 • Budowa odcinka drogi ul. Frycza – wykonanie drenażu, przebudowa sieci SN i NN, rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa instalacji elektrycznych i kanalizacji opadowej, wykonanie podbudowy z kruszywa – zgodnie z projektem budowlanym – 300 000,00 zł;
 • Wykonanie II etapu budowy chodnika w kierunku BSAG – na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, wykonanie dalszego odcinka chodnika wraz z kanalizacją opadową w kierunku BSAG – 180 000,00 zł;
 • Ul. Romana Grodeckiego – przebudowa drogi – wykonanie remontu drogi zgodnie z dokumentacją zgłoszeniową – 150 000,00 zł;
 • Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta – 200 000,00 zł;
 • Cieszmy oczy – remont kamienic w Rynku nr 1, 3, 14, 15 – zadanie obejmuje remont 4 kamienic w zakresie m.in. elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, hydroizolacji ścian fundamentów – 1 704 000,00 zł;
 • Rewaloryzacja zamku żupnego – 20 000,00 zł;
 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu – 30 000,00 zł;
 • Przygotowanie do użytkowania czterech pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Podedworze – 200 000,00 zł;
 • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 30 000,00 zł;
 • Miejsce Przedszkole nr 2 – opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i odbudowę budynku – 80 000,00 zł;
 • Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Chodenice (ul. Brzozowa, ul. Volkmara, odcinek ul. Karasia) – na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej zostanie wykonana budowa sieci kanalizacji opadowej ul. Brzozowa, ul. Volkmara i odc. ul. Karasia z włączeniem do istniejącego kolektora kanalizacji opadowej – 500 000,00 zł;
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej – na podstawie dokumentacji projektowej wykonana zostanie rozbudowa sieci wod.-kan. w kierunku istniejących budynków mieszkalnych, która umożliwi podłączenie budynków do miejskiej sieci – 100 000,00 zł;
 • Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego – zadanie polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej tj. instalacji wykorzystujących energię słońca, pomp ciepła oraz instalacji wykorzystujących biomasę – 1 166 461,04 zł;
 • Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (paliwa stałe) – zadanie obejmuje wypłatę dotacji do wymiany starych źródeł ciepła – 82 950,66 zł;
 • Poprawa jakości miejskiego powietrza, wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – zadanie obejmuje wypłatę dotacji do wymiany starych źródeł ciepła – 169 410,95 zł;
 • Budowa tężni wraz z komorą solną w Bochni – zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Ostatni etap obejmuje przeprowadzenie działań promujących projekt – 16 361,00 zł;
 • Rewaloryzacja Plant Salinarnych – zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje przebudowę budynków dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych w Bochni przy ul. Orackiej nr 2 i 4 wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji – 1 047 593,01 zł;
 • Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD NOWA – zadanie wieloletnie realizowane przy udziale środków z RPO WM na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę płyty rynku, budowę fontanny, przebudowę układu drogowego, budowę woonerfu, remont, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej – 15 450 000,00 zł;
 • Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji zabytkowej Bazyliki św. Mikołaja w Bochni – 100 000,00 zł.

Razem: 24 437 223,12 zł.

RAZEM NA INWESTYCJE W 2020 ROKU: 25 370 023,12 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia