R e k l a m a

Bochnia. Od marca po 24 zł od osoby za odbiór odpadów – szczegóły z sesji

-

Jak informowaliśmy, w czwartek radni przegłosowali zmianę stawki za odbiór odpadów w Bochni. Miesięczna opłata w wysokości 24 zł od mieszkańca będzie obowiązywała od 1 marca. Podczas procedowania trzech uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w zasadzie nie było dyskusji.

Trzy uchwały

Podobnie jak miesiąc temu w porządku obrad znalazły się trzy uchwały dotyczące zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi:

  • w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia;
  • w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnień z części opłaty;
  • w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Wniosek o ściągnięcie

Na początku czwartkowej sesji radny Janusz Możdżeń złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad wszystkich trzech uchwał „śmieciowych” (powiedział, że działa również w imieniu nieobecnego radnego Jerzego Lysego).

Uzasadnienie przeczytane przez radnego Janusza Możdżenia:

W postępowaniu zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych samorząd Gminy Miasta Bochnia, który wyłonił Wykonawcę / Konsorcjum: BZUK – EKOMBUD, z którym burmistrz podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych na terenie całego miasta Bochnia. Umowa ta nadal jest aktualna i obowiązuje aż do końca 2020 roku.

W momencie podpisywania umowy oferentom był znany harmonogram oraz wielkość spodziewanych podwyżek opłat środowiskowych i wynikających stąd opłat za przyjmowanie odpadów na tzw. RIPOK-i. Tak więc Oferent, czyli obecny Wykonawca nie może twierdzić, jakoby został zaskoczony zwyżką kosztów, które musi ponosić po kilku miesiącach obowiązywania umowy. Przy zawieraniu umowy miał tego pełną świadomość.

W przypadku, gdyby jednak samorząd uznał, że istnieją prawne przesłanki, aby spółce komunalnej BZUK pokryć ewentualne straty (gdyby do takich doszło na koniec roku obrachunkowego), to zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych samorząd gminy może dokapitalizować swoją spółkę ze środków własnych.

Jednocześnie chcemy wyraźnie podkreślić, że dokapitalizowanie nie jest dopłatą do śmieci. Ale zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska z dn. 25.09.2019 r. (jako odpowiedzią na interpelację poselską nr 33395 z 20.08.2019) brak jest podstaw zakazujących gminom nawet bezpośredniego dopłacania do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Natomiast zgodnie z wyrokiem WSA w Białymstoku z dn. 6.11.2013 r. (sygn. SA /Bk 127/13) opłata zbierana od mieszkańców przez gminę za odbiór odpadów nie powinna być źródłem dodatkowego zysku dla gminy.

Wobec stosunkowo wysokich aktualnych „opłat śmieciowych” dalsze ich podnoszenie do poziomu 24 zł na 1 mieszkańca miesięcznie jest prawnie nieuzasadnione a społecznie – bardzo szkodliwe”.

Pan radny Jerzy Lysy razem z panem radnym Januszem Możdżeniem w tym wystąpieniu trochę mija się z prawdą. Komisja gospodarki komunalnej szukała różnych rozwiązań, żeby te ceny były jak najniższe dla mieszkańców. Komisja poświęciła na to nie jedno spotkanie, tylko kilka. Nie będę występował w imieniu urzędu miasta, może pan burmistrz zabierze głos w tym temacie i próbach wmanewrowania nas w niepotrzebne rzeczy – zwrócił uwagę radny Marek Bryg, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wniosek złożony przez radnego Janusza Możdżenia nie zyskał akceptacji większości radnych.

Wynik głosowania wniosku o zdjęcie z porządku obrad trzech projektów uchwał dotyczących zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi:

za (1): Janusz Możdżeń;

przeciw (15): Marta Babicz, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

wstrzymali się (2): Zenona Banasiak, Damian Słonina;

nieobecni (3): Jan Balicki, Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Regulamin

Pierwszą z procedowanych uchwał był regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia.

Regulamin został skorygowany na prośbę państwa radnych. Był analizowany na komisjach, a także poza komisjami – powiedziała Aldona Janiak, naczelniczka wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Miesiąc temu radni poświęcili sporo czasu na dyskusję dotyczącą naliczenia podwyższonej opłaty. Po zmianach fragment regulaminu (§18 ust. 5) odpowiadający na pytanie „kiedy zostanie naliczona wyższa opłata?” brzmi następująco:

Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie będzie skutkowało zgłoszeniem tego faktu przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, która w drodze decyzji nałoży na właściciela danej nieruchomości wyższą stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych za miesiąc lub miesiące, w których nastąpiło naruszenie obowiązku ustawowego. Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika”.

Wynik głosowania uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia:

za (19): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Nowa stawka

Projekt uchwały dotyczący ustalenia stawki opłaty za odbiór odpadów różni się od analogicznego dokumentu przedstawionego radnym miesiąc temu. Urzędnicy zdecydowali, aby ulga za kompostowanie bioodpadów liczona była od mieszkańca. Wysokość ulgi to 1 zł na miesiąc. Wcześniej proponowano 2 zł, ale od gospodarstwa.

Wynik głosowania uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnień z części opłaty:

za (17): Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

przeciw (1): Zenona Banasiak;

wstrzymała się (1): Marta Babicz;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Wzór deklaracji

W nowej deklaracji nie ma możliwości wyboru, czy śmieci się segreguje, czy nie, bo segregacja jest obowiązkowa. Doszła też możliwość zaznaczenia opcji kompostowania bioodpadów.

Wynik głosowania uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości:

za (16): Marta Babicz, Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

przeciw (2): Zenona Banasiak, Janusz Możdżeń;

brak głosu (1): Celina Kamionka;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.


Zmiany zaczną obowiązywać 1 marca 2020 r. Za odbiór odpadów w Bochni będzie pobierana opłata w wysokości 24 zł na miesiąc od mieszkańca. Brak segregacji będzie skutkował naliczeniem kary w wysokości 48 zł. Obowiązujące jeszcze do końca lutego stawki wynoszą 14 zł za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia