R e k l a m a

Bochnia. Radni rozstrzygnęli uwagi do studium – szczegółowe wyniki głosowań

-

Jednym z najważniejszych tematów, którym zajęli się radni podczas styczniowej sesji, było rozstrzygnięcie uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bochni. W trzech przypadkach radni opowiedzieli się po myśli zgłaszających, a w pozostałych przypadkach przyjęli rozwiązania zaproponowane przez burmistrza.

Czym jest studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium – to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów” (źródło: Wikipedia).

Ponad 400 uwag

Od kilku miesięcy studium zajmowali się radni komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Obradowali nad uwagami, których burmistrz nie uwzględnił lub uwzględnił częściowo. Ich praca polegała przede wszystkim na takim pogrupowaniu uwag, aby w jednym dużym zbiorze znalazły się uwagi, co do których radni nie mają wątpliwości – spodziewając się, że większość rady poprze rozwiązania zaproponowane przez burmistrza. Podczas sesji uwagi te głosowano en bloc.

Pozostałych 11 zagadnień (początkowo było ich 12, ale jedno z nich o nr 2 – zostało przeniesione do głosowania en bloc) radni komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zostawili do indywidualnej oceny rady.

Jak poinformował radny Marek Bryg, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej, podczas procedowania nowego studium wpłynęło 405 uwag, z czego zdecydowana większość dotyczyła osiedla Smyków.

12 głosowań

Wynik pierwszego głosowania, czyli uwag zgrupowanych en bloc, był dość jednoznaczny: 2 głosy „za” i 17 „przeciw”, co oznacza odrzucenie uwag zgłoszonych przez mieszkańców, czyli przyjęcie rozstrzygnięć burmistrza.

Następnie głosowano 11 odrębnych zagadnień. W trzech przypadkach radni opowiedzieli się za zgłoszonymi uwagami (zagadnienie nr 6, 10 i 12). W pozostałych zagadnieniach poparli rozstrzygnięcia burmistrza.

Szczegółowe wyniki głosowań

UWAGA: Wszystkie z poniższych głosowań odpowiadają na pytanie „Czy jesteście państwo za uwagami mieszkańców (przeciw rozstrzygnięciom burmistrza)?”.

Lista uwag do głosowania „en bloc” (wyłożenie I, II, III)

za (2): Zenona Banasiak, Janusz Możdżeń;

przeciw (17): Marta Babicz, Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 1 – uwaga nr 12 część 1

Smyków. „Wnosimy o pozostawienie rozwiązań, które obowiązują w Studium i dotyczą nieruchomości położonych obok oczyszczalni ścieków oznaczonych dotychczas symbolem ZR/U i terenów położonych obok oczyszczalni ścieków w kierunku ul. Wygoda oznaczonych dotychczas symbolami ZR/MU i ZR/U. Nie zgadzamy się na zmianę przeznaczenia na przemysłowe”.

za (6): Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

przeciw (13): Marta Babicz, Jan Balicki, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 3 – uwaga nr 158 cz. 1

Smyków. „Wnosimy o nieposzerzanie terenów przemysłowych zlokalizowanych między oczyszczalnią ścieków a zabudową mieszkaniową w kierunku ul. Wygoda od strony rzeki Raby”.

za (6): Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

przeciw (13): Marta Babicz, Jan Balicki, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 4 – uwaga nr 141

Dz. 4874 przy ul. Brzeskiej 6. „W związku z przystąpieniem do sporządzania nowego Studium proszę o zmianę przyjętych ustaleń i kierunków zagospodarowania w Studium dla działki położonej przy ul. Brzeskiej 6 (ewidencja: Krzeczowska 3, Krzeczowska 6) numer ewidencyjny: 4874 obręb Bochnia 1 (…) Proponowany sposób użytkowania dla wnioskowanego terenu: zabudowa usługowa”.

za (5): Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń;

przeciw (12): Marta Babicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

wstrzymali się (2): Jan Balicki, Andrzej Dygutowicz;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 5 – uwaga nr 219 cz. 1

Smyków. „Wnosimy o niezmienianie terenów oznaczonych literą U w obowiązującym studium zlokalizowanych koło oczyszczalni ścieków, na tereny oznaczone literą I1”.

za (6): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń;

przeciw (12): Marta Babicz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

wstrzymał się (1): Damian Słonina;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 6 – uwaga nr 219 cz. 3

Smyków. „Wnosimy o niezmienianie terenów oznaczonych jako M (mieszkaniowe) w obowiązującym studium, zlokalizowanych między ul. Birków a Okręgową Spółdzielnią Mleczarską mieszczącą się przy ul. Wygoda, na tereny oznaczone literą P/U”.

za (12): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Marek Kania, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Wróbel;

przeciw (7): Marta Babicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 7 – uwaga nr 219 cz. 4

Smyków. „Wnosimy o niezmienianie terenów o oznaczeniu MU (mieszkaniowo-usługowym) w obowiązującym studium znajdujących się pomiędzy oczyszczalnią ścieków a zabudową mieszkaniową przy ul. Wygoda, na oznaczenie literą P/U”.

za (6): Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

przeciw (12): Marta Babicz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

wstrzymał się (1): Jan Balicki;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 8 – uwaga nr 219 cz. 5a

Smyków. „Wnosimy o wprowadzenie precyzyjnych zapisów w części tekstowej projektu studium, iż na terenach MN, MU położonych przy ulicy Smyków w szczególności na terenie tzw. „błoń” w BSAG, ul. Hutniczej i częściowo ul. Wygody w szczególności naprzeciw parkingu Stalprodukt S.A., Krzyżanowickiej: a) nie jest dopuszczalna zabudowa komunalna „socjalna” (…)”.

za (5): Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń;

przeciw (14): Marta Babicz, Jan Balicki, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 9 – uwaga nr 219 cz. 5b

Smyków. „Wnosimy o wprowadzenie precyzyjnych zapisów w części tekstowej projektu studium, iż na terenach MN, MU położonych przy ulicy Smyków w szczególności na terenie tzw. „błoń” w BSAG, ul. Hutniczej i częściowo ul. Wygody w szczególności naprzeciw parkingu Stalprodukt S.A., Krzyżanowickiej: b) nie jest dopuszczalna zmiana terenów MU na wyłącznie usługowe”.

za (6): Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

przeciw (13): Marta Babicz, Jan Balicki, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 10 – uwaga nr 332

Działka nr 2279/3 oraz 2279/4, 2280/1, 2280/2 i 2280/3 przy ul. 20 Stycznia. „Niniejszym, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Bochnia Stefana Kolawińskiego i projektem Studium, w trakcie ostatniego wyłożenia, kiedy to nastąpiła zmiana tradycyjnych terenów MN na MU, w obrębie mpzp „Goczałkowskich” (…) wnoszę o uwzględnienie w tekście projektu Studium, iż w Strefie wielofunkcyjnej MN i MU obejmującej bezpośrednio graniczące z sobą nieruchomości utrzymuje się wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej jako max. 10 m. Jednocześnie wnosimy o umieszczenie zapisu o zakazie lokalizacji w terenach MN i MU przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, wymienionych w przepisach odrębnych”.

za (10): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina, Krzysztof Sroka;

przeciw (7): Marta Babicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło;

wstrzymali się (2): Marek Kania, Kazimierz Wróbel;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 11 – uwaga nr 334

Działka nr 2255 przy ul. 20 Stycznia (tereny usług U). „W związku z prowadzoną działalnością przez firmę Surmetal pn. Punkt zbierania złomu i metali kolorowych na działce nr 2255 (działka oznaczona w MPZP „Goczałkowskich” jako tereny „U” – usługi komercyjne) i związane z tą działalnością zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców sąsiadujących z tą inwestycją oraz zagrożenie dla środowiska, wnosimy o zapisanie w zmienianym obecnie studium zakazu lokalizacji przedsięwzięć potencjalnie znacząco uciążliwych opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2020 „w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz. U. Nr 213. Poz. 1397) w tym opisane w § 3 ust. 1 pkt. 81 jako Punkty do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu. Wnosimy jednocześnie o umieszczenie zapisu w przygotowywanym Studium o zakazie realizacji obiektów budowlanych w terenach „U” do max wysokości 12 metrów, jak to było dotychczas. Na obszarze osiedla Goczałkowskich przeważa bowiem zabudowa jednorodzinna bądź mieszkaniowo-usługowa, dla której parametry w Studium określa max wysokość 12 metrów z wyłączeniem obiektów przeznaczenia publicznego, takich jak niezbędny na naszym osiedlu obiekt szkolno-przedszkolny. Przyjęcie w terenach „U” zabudowy usługowej wysokości budynków o max wysokości 15 m, zgodnie z treścią studium można zwiększyć do 18-21 metrów, całkowicie zburzy obecny ład przestrzenny całego terenu osiedla, gdyż na naszym osiedlu nie ma takich wysokich obiektów – budynków, a w okolicy występuje zabudowa jednorodzinna”.

za (7): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

przeciw (12): Marta Babicz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Zagadnienie 12 – uwaga nr 328

Działka nr 4042/7 przy ul. Rydla. „Zwracam się z wnioskiem o dokonanie zmiany zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia dla nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Bochnia dz. nr 4042/7 przy ul. Rydla. Wnioskowane przeznaczenie: MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Uzasadnienie: Wnioskowana funkcja stanowi kontynuację i uzupełnienie istniejącej zabudowy, znajdującej się w sąsiedztwie przedmiotowej działki oraz pozwoli na lepsze wykorzystanie parceli budowlanej”.

za (10): Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Marek Kania, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Krzysztof Sroka, Kazimierz Wróbel;

przeciw (7): Marta Babicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk;

wstrzymali się (2): Damian Słonina, Kazimierz Ścisło;

nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa.

Głosowanie studium w lutym

Teraz urzędnicy dokonają korekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z rozstrzygnięciami rady miasta. Temat wróci na lutową sesję, kiedy radni będą głosować uchwałę w sprawie przyjęcia nowego studium.

Z obecnie obowiązującym studium oraz projektem nowego studium można zapoznać się TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia