R e k l a m a

Miasto nie chce zwalniać przedsiębiorców z podatków. Boi się utraty płynności finansowej

-

Zgodnie z zapowiedzią w programie najbliższej sesji Rady Miasta Bochnia znalazł się projekt uchwały zwalniającej bocheńskich przedsiębiorców w drugim kwartale 2020 r. z płatności podatku od nieruchomości. Magistrat przygotował już dwie opinie do projektu tej uchwały: finansową i prawną. Finansowa jest negatywna, a prawna wskazuje na błędną podstawą prawną.

Pomysł radnych PiS

Z projektu uchwały przygotowanej przez klub radnych Prawo i Sprawiedliwość wynika, że zwolnienie z podatku od nieruchomości ma dotyczyć budynków lub ich części oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienie ma dotyczyć drugiego kwartału 2020 roku, czyli okresu od 1 kwietnia do 30 czerwca.

W krótkim uzasadnieniu pomysłodawcy napisali, że uchwałę wprowadza się „w związku ze stratami finansowymi oraz pogorszeniem płynności finansowej przedsiębiorców, które są negatywnym skutkiem ekonomicznym trwającej epidemii COVID-19”.

Prawie 4,7 mln zł mniej w budżecie

Z opinii finansowej przygotowanej przez skarbnik miasta Ewę Dudek wynika, że pomysł radnych PiS oznacza prawie 4,7 mln zł mniej w budżecie Bochni.

W tegorocznym budżecie miasta zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w łącznej wysokości 23,2 mln zł. – Przypis podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej za II kwartał 2020 roku wynosi 4 696 496,85 zł, w tym od osób prawnych 3 887 554,68 zł i od osób fizycznych 808 942,17 zł. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości spowoduje uszczuplenie dochodów bieżących Gminy Miasta Bochnia o kwotę 4 696 496,85 zł. W wyniku zaistniałej sytuacji powstanie deficyt operacyjny w wysokości 693 346,37 zł – wyjaśniła Ewa Dudek.

Według skarbniczki przegłosowanie tej uchwały spowoduje jeszcze inne problemy. W obliczu prognozowania spadku innych dochodów bieżących gminy (m.in. udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, który w marcu br. był mniejszy o 290 tys. zł w porównaniu do marca 2019 r.) może pojawić się zaburzenie relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących.

Możliwe problemy z płynnością finansową

Zmniejszenie dochodów bieżących Gminy Miasta Bochnia o kwotę 4 696 496,85 zł wpłynie bezpośrednio na indywidualny wskaźnik zadłużenia i możliwość spłaty zobowiązań w latach 2020-2030, co bezpośrednio przełoży się na spadek możliwości inwestycyjnych gminy. Dochody bieżące są bowiem głównym czynnikiem decydującym o zachowaniu relacji wymaganej art. 243 ustawy o finansach publicznych – napisała skarbnik miasta Ewa Dudek.

Według magistratu zwolnienie z podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r. może spowodować problemy z płynnością finansową. – Miesięczne wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań własnych będą bowiem przekraczały wysokość wpływających dochodów. Brak nadwyżki operacyjnej uniemożliwi także realizację części zadań inwestycyjnych, a w przypadku zadań wieloletnich, w tym współfinansowanych ze środków zewnętrznych spowoduje konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań dłużnych bądź utratę dofinansowania w przypadku niespełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych – dodała na koniec Ewa Dudek.

Projekt uchwały z wadą prawną?

Z kolei Łukasz Krawiec, radca prawny magistratu, zwrócił uwagę na niewłaściwą podstawę prawną przywołaną w projekcie uchwały. – W okolicznościach niniejszej sprawy przywołany w projekcie uchwały art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym nie może stanowić samodzielnej podstawy prawnej do wydania przez radę aktu normatywnego o powszechnie obowiązującym charakterze – napisał Łukasz Krawiec.

Radca prawny stwierdził, że podstawą prawną zwolnień z podatku od nieruchomości mogłyby być zapisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ale w tym przypadku uchwała uznana byłaby za nieważną, bo radni PiS chcą wprowadzenia zwolnień o mieszanym charakterze przedmiotowo-podmiotowym.

W ostatnim akapicie opinii prawnej Łukasz Krawiec podaje jednak rozwiązanie: podstawą prawną do projektu tej uchwały mogłaby być ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa ta przyznaje gminom w art. 15p uprawnienie do wprowadzenia podmiotowych zwolnień z podatku od nieruchomości za część roku 2020, poprzez wskazanie w podjętej uchwale korzystających ze zwolnienia grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, a w art. 15q możliwość przedłużenia tymże przedsiębiorcom terminów płatności podatku należnego w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. W tym stanie rzeczy rada gminy może wprowadzić stosowne zwolnienie podmiotowe podejmując uchwałę w oparciu o któryś z wyżej przywołanych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – stwierdził Łukasz Krawiec, radca prawny bocheńskiego magistratu.

Sesję, na której będzie rozpatrywany projekt tej uchwały, zaplanowano na 30 kwietnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia