R e k l a m a

Gmina Bochnia. „Dyrekcja GZOZ wzywa radnych do sprostowania szkalujących informacji”

Fot. Pixabay.com

Panowie 

Izydor Wróbel
Witold Kowalski
Stanisław Cefal

W związku z bezpodstawnym i szkalującym apelem z dnia 24 kwietnia 2020 roku kolportowanym jako stanowisko Klubu Radnych Chcemy Dobrego Gospodarza w sprawie zmian statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni zwracam Panom Radnym uwagę, że dotychczas jak i w przeszłości wszystkie dzieci z terenu Gminy Bochnia były, są i będą leczone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Taka nomenklatura wynika z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a co więcej jest pochodną regulacji ustawowej obowiązującej dla świadczeń finansowanych przez NFZ. SPG ZOZ w Bochni nie likwiduje gabinetów lekarzy-pediatrów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łapczycy oraz we wszystkich jego 6 filiach lecz wprowadza zmiany w statucie SPG ZOZ w Bochni, które mają charakter porządkujący i odnoszą się do treści – przedmiotu umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, która dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach której leczeni są dorośli i dzieci. Stąd też lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych jest po prostu lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach jego obowiązków znajduje się leczenie dorosłych i dzieci. Natomiast dla świadczeń zdrowotnych nie ma znaczenia, w gabinecie o jakiej nazwie leczone są np. dzieci.

Dlatego też apel Klubu Radnych Chcemy Dobrego Gospodarza jest wyrazem ignorancji Radnych i pseudo troski o mieszkańców Gminy Bochnia. Najlepszym przykładem niech będzie to, że Radni zgłębili słownikową wiedzę o tym czym jest pediatria, natomiast pominęli możliwość uzyskania wiedzy u źródła o podstawach zmiany statutu i nie zgłębili wiedzy o regulacji finansowania świadczeń opłacanych ze środków publicznych.

Nieprawdziwym jest twierdzenie, że zmiana Statutu SPG ZOZ w Bochni oznacza brak opieki medycznej nad dziećmi w naszej gminie. Opieka medyczna nad dziećmi jak to powszechnie wiadomo jest pochodną deklaracji rodziców, którą składają w imieniu swoich dzieci u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, u którego chcą uzyskać pomoc zdrowotną. Tak też będzie nadal.

Dlatego wzywam do powstrzymania się z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, pomawiających Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni oraz Dyrektora Zakładu o takie działanie, które narusza dobre imię i godzi w renomę. Wnoszę o sprostowanie pomówienia i przesłanie sprostowania do siedziby SPG ZOZ w Bochni.

Ponadto, niestosownym jest wzbudzanie wśród mieszkańców gminy niepokoju i to przez radnych gminnych, szczególnie w obecnym momencie stanu zagrożenia epidemii. Zawarte w apelu radnych stwierdzenia i pomówienia nie są wyrazem troski o współmieszkańców, lecz przejawem dezynwoltury i braku odpowiedzialności.

Dyrektor SPG ZOZ w Bochni
Katarzyna Kupisz

Najnowsze materiały Partnerów