R e k l a m a

Burmistrz i wójt odpowiedzieli na petycję „Bochnia bez polowań”

-

Burmistrz Bochni i wójt gminy Bochnia odrzucili postulaty zawarte w petycji o wyłączenie terenu miasta i gminy Bochnia ze wszystkich obwodów łowieckich. Internetową petycję skierowaną do obu samorządów podpisało ponad 830 osób (w momencie zgłaszania do urzędów było ponad 500 podpisów).

Inicjator akcji chciał zakazu polowań oraz innych czynności tzw. gospodarki łowieckiej na terenie miasta i gminy Bochnia.

– „Chcemy zwrócić Panów uwagę na wzrost świadomości ekologicznej mieszkanek i mieszkańców Bochni i okolic oraz na rosnącą wrażliwość mieszkanek i mieszkańców gminy, którzy chcą mieć realny wpływ na to, co się dzieje w lasach i łąkach wokół nich. Lasy są naszym wspólnym dobrem, miejscem rekreacji i wycieczek rowerowych i należy o nie szczególnie dbać i chronić. Zwierzęta nie stanowią zagrożenia dla ludzi, w przeciwieństwie do myśliwych, którzy w sposób bezpośredni zagrażają życiu i zdrowiu naszemu oraz naszych zwierząt” – napisano w petycji.

– „W związku z przypadkami postrzeleń myśliwych i przypadkowych osób podczas polowań w Polsce uważamy, że takie wyłączenia mogą zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich użytkowników terenów zielonych naszej gminy” – zwrócono uwagę.

Po trzech miesiącach od złożenia petycji w urzędach (3 miesiące to ustawowy termin na udzielenie odpowiedzi na petycję) oba samorządy wystosowały odpowiedzi. Treść obu pism jest prawie taka sama.

Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński i wójt gminy Bochnia Marek Bzdek zgodnie stwierdzili, że postulaty zawarte w petycji nie mogą zostać uwzględnione. Jednocześnie poinformowali, że „podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego”.

Taka zmiana jest obecnie procedowana. Plany do projektu uchwały sejmiku województwa małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie zakładają, że powierzchnia wyłączona z użytkowania łowieckiego ma wynosić:

  • 829,12 ha na terenie miasta Bochnia (28 proc. powierzchni całego miasta Bochnia);
  • 2 954,26 ha na terenie gminy Bochnia (23 proc. powierzchni całej gminy Bochnia).

Tereny te mają być wyłączone z użytkowania na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych jako zabudowa, składowiska odpadów, tereny komunikacyjne oraz cmentarze.

– „Ze stanowiska wyrażonego przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnowie pismem z dnia 3 marca 2020 r. wynika, że ani Zarząd Okręgowy ani żaden dzierżawca z terenu powiatu bocheńskiego nie zgłaszał trudności, czy powstałych nowych okoliczności, jakie utrudniałyby racjonalne prowadzenie gospodarki łowieckiej we wszystkich jej wymiarach. W tym miejscu wskazać należy, że podstawowym założeniem w zadaniach myśliwych związanych z łowiectwem jest ochrona środowiska. Działania łowieckie skupiają się na ochronie, hodowli, w tym dokarmianiu zwierzyny, ochronie przed niepożądanymi zjawiskami, jak choćby kłusownictwo, czy praca na rzecz poprawy warunków bytowania zwierząt” – napisano w odpowiedzi na petycję.

Samorządowcy cytują również pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z 16 kwietnia br.: „Brak realizacji działań z zakresu gospodarki łowieckiej na terenach zurbanizowanych, w tym wykonywania odstrzału zwierzyny przez myśliwych, poprzedzonego uprzednią inwentaryzacją, powoduje zwiększenie populacji zwierzyny i jej koncentrację na obszarach aglomeracji miejskich wyłączonych z użytkowania łowieckiego. To przyczynia się do wzrostu szkód wyrządzonych przez zwierzynę, kolizji z jej udziałem oraz ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa ASF”.

Bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców Bochni jest dla mnie priorytetem, wierzę również, że stanowi ono dominującą rolę w kreowaniu kierunków łowieckiej działalności – napisał Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Mając zatem powyższe na względzie, ale przede wszystkim troskę o bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców Gminy Bochnia, które jest dla mnie priorytetem, nie mogę podzielić Pana wniosku jako zasadnego i zasługującego na akceptację – stwierdził Marek Bzdek, wójt gminy Bochnia.

Samorządowcy poinformowali również, że w toku prowadzonego postępowania marszałek województwa ogłosi o sporządzeniu projektu uchwały oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu wyznaczając termin na składanie uwag.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc