Komisja rewizyjna przeciwko absolutorium dla burmistrza Bochni

-

Radni komisji rewizyjnej przegłosowali wniosek o nieudzielenie burmistrzowi Bochni absolutorium za 2019 rok. Decyzja nie była jednogłośna: 3 radnych poparło ten wniosek, 1 był przeciwko i 1 wstrzymał się od głosu.

Wnioskiem w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2019 rok komisja rewizyjna zajęła się dopiero teraz (posiedzenie było we wtorek 4 sierpnia), bo z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązki związane z procedurą absolutoryjną w gminach zostały przesunięte o 60 dni. W poprzednich latach sesje absolutoryjne odbywały się zwykle w czerwcu, bo ostatecznym terminem był 30 czerwca. W tym roku granicznym terminem jest 29 sierpnia.

Czym jest absolutorium? Absolutorium służy ocenie prawidłowości finansowego działania organu wykonawczego (w tym przypadku burmistrza) w określonym przedziale czasowym. Dokonując swojej oceny radni powinni więc bazować na sprawozdaniu z wykonania budżetu Bochni za 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Bochni za 2019 rok dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Bezpośredni link TUTAJ.

Kilka danych ze sprawozdania

Z dokumentu wynika, że dochody zrealizowano w 96,13 proc. (plan: 158 112 986,19 zł, wykonanie: 152 000 728,17 zł), a wydatki w 93,95 proc. (plan: 169 412 564,19 zł, wykonanie: 159 163 923,83 zł). Wartości te odnoszą się do planów aktualnych na 31 grudnia 2019 r., czyli po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku.

Z kolei wydatki majątkowe (inwestycje) w pierwotnym projekcie budżetu zaplanowano na 36 744 917,66 zł, plan aktualny na 31 grudnia 2019 r. to 32 959 635,05 zł, a wykonanie 27 582 494,42 zł (czyli 83,69 proc.).

Komisja rewizyjna w większości krytyczna

Podczas krótkiej dyskusji radni komisji rewizyjnej zwrócili uwagę, że w niektórych działach i rozdziałach wykonanie zakładanych planów znacznie odbiegało od 100 proc.

Wykonanie budżetu jest dość wysokie, bo 96 proc. Natomiast w przypadku, gdy organ wykonawczy ma poparcie rady, a wszystkie zmiany popierała większość rady, można powiedzieć, że pan burmistrz miał przychylność rady, to wykonanie powinno być 99,9 proc. – ocenił radny Marek Bryg.

W takim przedsiębiorstwie jakim jest miasto Bochnia trudno oczekiwać tego, aby wykonanie było na poziomie 100 proc. Problemy, które wynikają w trakcie na pewno istnieją i muszą istnieć, bo takie jest życie. Wykonanie ponad 90 proc. – 93-94 proc. – to dla mnie jest bardzo dobre wykonanie budżetu – powiedział radny Edward Dźwigaj.

Głosowanie

Mając doświadczenie z poprzedniego roku (komisja głosowała wtedy wniosek ws. udzielenia absolutorium, wynik był negatywny i uznano, że komisja „negatywnie opiniuje wniosek o udzielenie absolutorium”, bez głosowania wniosku o niedzielenie absolutorium) radni komisji rewizyjnej przegłosowali dwa wnioski. Najpierw wniosek o nieudzielenie absolutorium (kolejność głosowania wniosków również wyłoniono w drodze głosowania), a potem wniosek o udzielenie absolutorium. W obu przypadkach wyniki były analogiczne.

Wynik głosowania to 3:1, przy jednym głosie wstrzymującym. Za nieudzieleniem absolutorium zagłosowali: Zenona Banasiak, Jerzy Lysy i Andrzej Dygutowicz, przeciwko takiemu wnioskowi (czyli za udzieleniem absolutorium w drugim głosowaniu) był Edward Dźwigaj, a wstrzymał się Marek Bryg.

Wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium będzie teraz opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Ostateczną decyzję w sprawie absolutorium dla burmistrza Bochni za 2019 rok podejmie Rada Miasta Bochnia. Najbliższą sesję zaplanowano na 27 sierpnia.

Nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok może skutkować przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania burmistrza.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X