R e k l a m a

Burmistrz Bochni bez wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok

-

Większość radnych nie poparła uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Bochni Stefanowi Kolawińskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. Burmistrz nie uzyskał również wotum zaufania.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia odbyła się debata nad raportem o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2019 rok. Dyskutowano również nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu, a także głosowano absolutorium dla burmistrza.

Głosowania poprzedziły długie dyskusje. W debacie nad raportem o stanie gminy, oprócz radnych oraz burmistrza i innych urzędników, uczestniczyło 4 mieszkańców, którzy wcześniej zgłosili swój udział w dyskusji.

Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium oraz wotum zaufania uzyskały taki sam wynik głosowania: 7 głosów „za”, 5 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się”. Obie uchwały podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy (w tym przypadku 11 głosów).

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Podobnie można interpretować kwestię absolutorium. W tym przypadku radni mogą podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium. Są jednak również interpretacje traktujące taki wynik głosowania jako nierozstrzygający.

Szersza relacja z sesji wraz z imiennymi wynikami głosowań wkrótce na łamach Bochnianin.pl.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc