R e k l a m a

Koniec kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy

-

Zakończyła się kadencja 2015-2019 Powiatowej Rady Rynku Pracy. Z tej okazji starosta Adam Korta wspólnie z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy Andrzejem Zającem wręczyli członkom podziękowania.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Dziękuję, że przez te 4 lata swoją pracą i zaangażowaniem wspieraliście samorząd oraz mieszkańców bocheńszczyzny. Mam nadzieję, że z częścią państwa będę miał przyjemność kontynuować pracę. Dziękuję również dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy i pracownikom. Praca, którą wykonujecie jest ważnym elementem, mającym decydujący wpływ na poziom zatrudnienia, a w konsekwencji na skalę bezrobocia w naszym powiecie – mówił starosta Adama Korta.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Bochni, Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Małopolskiej Izby Rolniczej, Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Związku Pracodawców oraz Gmin.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyli 18 posiedzeń, na których podjęli 75 uchwał. W trakcie kadencji rozdysponowano ponad 32 mln zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, bony stażowe, czy podjęcie działalność gospodarczej.

Podczas działalności organu doradczego starosty stan bezrobocia zmniejszył się (stan bezrobotnych na koniec marca 2015 roku wynosił 3753 osoby, a na koniec lutego 2019 roku – 1910 osób). Ponadto 3436 osób aktywizowano w ramach dostępnych form wsparcia, a 8864 osoby podjęły pracę, w tym 1868 pracy subsydiowanej. Pozyskano 8602 miejsca pracy. Wydano 3050 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz 49 wniosków o zezwolenie na prace sezonową.

Do zakresu działania Powiatowej Rad należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz sprawozdań z jego realizacji, opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia tych środków i sprawozdań z ich wykorzystania. Ponadto ocenianie sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy, delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru i odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje również: celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób, zakładane rezultaty programu, czy koszty realizacji tego programu. Opiniuje też proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych oraz celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia