Dlaczego mieszkańcy Bochni mają płacić 29,50 zł miesięcznie za śmieci? Dokładne wyliczenia

-

W uzasadnieniu nowego projektu uchwały, która ma podwyższyć opłatę za odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców Bochni z 24 zł na 29,50 zł (o 23 proc. więcej), urzędnicy podali dokładne wyliczenia. Wyjaśniono, że na koszty składa się nie tylko kwota z przetargu. Takich dokładnych danych nie podano w uzasadnieniu uchwały przygotowanej na listopadową sesję.

Jedyną ofertę w drugim przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bochni w 2021 roku złożyło konsorcjum firm BZUK i EKOMBUD. Oferta opiewa na 8 101 458 zł i jest to o ok. 2 mln zł więcej niż założył magistrat (wtedy nie byłoby tematu podwyżki).

Dzieląc tę kwotę przez liczbę miesięcy w roku uzyskujemy kwotę 675 121,50 zł. Następnie po podzieleniu przez liczbę zadeklarowanych mieszkańców (to obecnie 24 700 osób) można uzyskać stawkę wynoszącą ok. 27,33 zł.

Dlaczego więc proponowana jest stawka 29,50 zł?

W uzasadnieniu do projektu uchwały przygotowanej na nadzwyczajną sesję Rady Miasta Bochnia urzędnicy wyjaśnili, że sumaryczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują następujące elementy:

  • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (wynikające z przetargu) – 675 121,50 zł miesięcznie;
  • utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – 32 692,49 zł miesięcznie;
  • koszty obsługi administracyjnej – średnio 19 000 zł miesięcznie;
  • koszty obniżki opłaty z tytułu kompostowania odpadów zielonych – 1000 zł miesięcznie;
  • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 1000 zł miesięcznie.

Razem daje to kwotę 728 813,99 zł na miesiąc, a to przekłada się na stawkę 29,50 zł miesięcznie od osoby.

W projekcie uchwały zauważono, że koszt obsługi funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Bochni wzrośnie w 2021 r. względem 2020 r. o 159 871,50 zł miesięcznie (z 515 250 zł miesięcznie w 2020 r. na 675 121,50 zł miesięcznie w 2021 r.).

Zwrócono też uwagę na rosnące koszty systemu, w tym tzw. „opłaty marszałkowskiej”, która w 2017 r. wynosiła 74,26 zł za Mg (1 tona) odpadów, w 2019 r. – 170 zł za Mg, a w 2020 r. – 270 zł za Mg (w ciągu całego 2020 r. tylko sama „opłata marszałkowska” „pochłonie” prawie 2 mln zł).

Ile odpadów generują mieszkańcy Bochni?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w dokumentacji przetargowej, ale była o tym mowa również podczas ostatniej sesji Rady Miasta. W 2019 roku od mieszkańców Bochni odebrano ok. 7100 ton odpadów (4895 ton odpadów zmieszanych, 558 ton opakowań z tworzyw sztucznych, 493 tony opakowań ze szkła, 257 ton opakowań z papieru i tektury, 546 ton odpadów ulegających biodegradacji i 361 ton pozostałych odpadów).

Na jednego mieszkańca Bochni przypada więc średnio ok. 288 kg śmieci rocznie (prawie 1 kg dziennie!).

Dane te posłużyły na oszacowanie odpadów, jakie wykonawca usługi będzie musiał odebrać w 2021 roku od mieszkańców Bochni. Waga odpadów jest bardzo istotna, bo finalnie to od niej będzie zależeć ile miasto będzie płaciło wykonawcy usługi. Teoretycznie można sobie wyobrazić scenariusz obniżki stawek, jeśli odbieranych śmieci będzie znacznie mniej niż to zakładano.

Oprócz stawki 29,50 zł w projekcie uchwały jest również mowa o stawce opłaty podwyższonej w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów. Stawka ta wynosi 59 zł, czyli dwukrotność opłaty „podstawowej”. Urzędnicy zaznaczyli: – „W roku 2020 od wejścia w życie przedmiotowego przepisu nie naliczono żadnej opłaty podwyższonej z tytułu nie segregacji odpadów”.

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Bochnia poświęcona wyłącznie temu tematowi odbędzie się w najbliższy czwartek 3 grudnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

wrzesień, 2022

X