Bochnia. 300 tys. zł do podziału dla klubów sportowych

-

Burmistrz Bochni ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku. Do podziału jest 300 tys. zł.

Dofinansowanie projektów w tym zakresie ma służyć realizacji celu publicznego jakim jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych.

Do złożenia wniosku uprawnione są kluby sportowe, spełniające łącznie poniższe warunki:

  • są osobą prawną (nie mogą wnioskować kluby sportowe działające jako stowarzyszenia zwykłe),
  • prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Miasta Bochnia,
  • nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Wnioski należy składać w terminie od 14 grudnia 2020 roku do 4 stycznia 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór wniosku o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu w dziale Mieszkaniec w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.

Warunki otrzymania dofinansowania i tryb udzielania dotacji określa Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011 r., zmieniona Uchwałą XL/381/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z Gminą Miasta Bochnia – nie wcześniej jednak niż od 15 stycznia 2021 r., do dnia zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2021 roku. Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków prognozowanych na ten cel w budżecie w roku 2021, tj. do łącznej wysokości 300 000 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela: Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 14 614 91 82, e-mail: [email protected]

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023