Bochnia. Konkursy dla organizacji pozarządowych. W puli 143 tys. zł

-

Burmistrz Bochni ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w 2021 roku.

Konkursy dotyczą następujących dziedzin:

  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono 65 tys. zł, a na pozostałe trzy dziedziny łącznie 73 tys. zł.

Oferty realizacji zadań w ramach powyższych konkursów należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia do 26 stycznia 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zasady i tryb konkursów oraz rodzaje poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji określają regulaminy konkursów (linki TUTAJ i TUTAJ).


Kolejny konkurs dotyczy ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków spoza budżetu Gminy Miasta Bochnia, służących realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz rozwoju aktywności wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór ofert w ramach powyższego konkursu ma charakter ciągły, oferty można składać do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 30 lipca 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, (decyduje data wpływu do Urzędu).

Na realizację przedsięwzięć wybranych w ramach niniejszego konkursu przeznaczono 5 tys. zł. Zasady i tryb konkursu oraz rodzaje poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji
określa regulamin konkursu dostępny TUTAJ.

Wzór oferty o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.eu w dziale Mieszkaniec w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania (bezpośredni link TUTAJ).

Szczegółowych informacji w sprawie konkursów udziela Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 14 614 91 82, e-mail: [email protected]

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023