R e k l a m a

Prawie 100 tys. zł dla NGO na kulturę, sport i turystykę

-

Do 31 marca stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w 2021 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki. Na dofinansowanie tych inicjatyw Powiat Bocheński przeznaczy blisko 100 tysięcy złotych.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na terenie powiatu bocheńskiego do uczestnictwa w tym konkursie. Organizacje pozarządowe są ważnym ogniwem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W związku z sytuacją pandemiczną w tym roku wydłużyliśmy termin składania wniosków do końca marca – mówi starosta bocheński Adam Korta.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury zostanie przeznaczona kwota w wysokości 65 tys. zł. Mogą one dotyczyć m.in. imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury powiatu. Do konkursu mogą przystąpić również organizacje, które zajmują się organizacją imprez wspierających integrację mieszkańców i promocję powiatu, związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej. Dofinansowane zostaną również zadania z zakresu edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, mającej na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim.

Na inicjatywy z turystyki zostanie przyznane 8 tys. zł. Dotacje mogą otrzymać działania polegające na wydawaniu publikacji regionalnych, promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze powiatu. Na wsparcie mogą liczyć również inicjatywy wspierające krajoznawstwo oraz czynny wypoczynek.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 25 tys. zł. Na wsparcie mogą liczyć jednostki, które organizują lub współorganizują powiatowe imprezy sportowe dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowują dzieci i młodzieży do imprez sportowych, promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Wsparcie mogą otrzymać również inicjatywy wspierające sport osób niepełnosprawnych.

Formularze oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań, zasad przyznawania dotacji, terminów oraz wymagań formalnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych Starostwa Powiatowego w Bochni (link TUTAJ).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia