R e k l a m a

Powiatowe dotacje na odnowę zabytków. Do podziału 50 tys. zł

-

Powiat Bocheński po raz kolejny dofinansuje renowację najcenniejszych zabytków Ziemi Bocheńskiej. Zainteresowani mogą składać wnioski do 31 marca.

Udzielona dotacja może wynieść maksymalnie połowę całego nakładu na prace lub roboty budowlane. Do podziału jest 50 tys. zł – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne lub prawne, będące właścicielami lub posiadaczami zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku położonego na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Zakres prac, na które może zostać przeznaczona dotacja:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
 8. stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego rynien i rur spustowych,
 12. modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Szczegółowe informacje na ten temat można pozyskać na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Bochni w zakładce „Dotacje na zabytki” (link TUTAJ).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc