R e k l a m a

Jakie postępowania sądowe toczyły się z udziałem Bochni w 2020 roku? – LISTA

-

„Informacja Burmistrza Miasta Bochnia o prowadzonych postępowaniach sądowych z udziałem Gminy Miasta Bochnia” była głównym tematem lutowej sesji Rady Miasta Bochnia. Wtedy większość radnych uznała, że przygotowane przez urzędników dokumenty były niekompletne. Polecono uzupełnić wykaz spraw i temat wrócił miesiąc później.

W lutym niektórzy radni zgłaszali, że w przygotowanym wykazie nie ma informacji na temat głośnej ostatnio sprawy kamienicy przy ul. Szewskiej 1. Pojawił się też temat ugody pomiędzy miastem a konsorcjum BZUK – EKOMBUD w sprawie zwiększenia wynagrodzenia za gospodarkę odpadami. Wyjaśniono jednak, że sprawa dotyczyła 2019 r., więc umieszczanie tego tematu w sprawozdaniu za 2020 r. było niezasadne.

Podczas lutowej sesji większość radnych zaakceptowała wniosek o uzupełnienie dokumentów i powrót do tego tematu na następnej sesji (wynik głosowania to 14 „za”, przy 4 „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujący się”).

Urzędnicy uzupełnili wykaz o temat dotyczący kamienicy przy ul. Szewskiej 1 (chodzi o zapłatę prawie 440 tys. zł odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości) i temat wrócił podczas marcowej sesji. Podczas krótkiej dyskusji dominującym tematem była Szewska 1 i brak wszystkich dokumentów związanych z tą sprawą. Po wyczerpaniu pytań zamknięto ten punkt porządku obrad (głosowania ws. przyjęcia wykazu nie było).

Poniżej streszczenie z zaprezentowanych radnym materiałów. Do najistotniejszych spraw – poza Szewską 1 – należy m.in. spór o odszkodowanie za niezrealizowaną inwestycję Park&Ride (w propozycji ugody miasto wezwało wykonawcę do zapłaty ok. 6,5 mln zł – czyli wysokość unijnej dotacji, która miastu przepadła – ale do zawarcia ugody nie doszło), pozew o zapłatę przez miasto ok. 68 tys. zł za roboty dodatkowe przy budowie targowiska „Mój Rynek” (chodzi o tego samego wykonawcę co w przypadku Park&Ride), zapłata prawie 150 tys. zł za roboty dodatkowe związane ze stabilizacją osuwiska przy ul. Łychów, czy sprawa o zasiedzenie kamienicy przy ul. Solnej 1.

Wykaz i streszczenie spraw ujętych w sprawozdaniu przygotowanym dla radnych przez Urząd Miasta Bochnia:

 • Postępowanie cywilne o zapłatę z powództwa Gminy Miasta Bochnia przeciwko A.K. prowadzącemu F.U.P.H. „WOL-GAZ”. Sprawa toczy się w Sądzie Okręgowym w Krakowie i dotyczy inwestycji Park&Ride (miasto reprezentowane jest przez JSR Kancelarie Adwokackie z Dąbrowy Tarnowskiej – wszystkie pozostałe sprawy ujęte w wykazie realizowane są przez prawników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Bochnia).
 • Sprawa z powództwa A.K. F.U.P.H. „WOL-GAZ” w Woli Rzędzińskiej z 21.08.2017 r. przeciwko Gminie Miasta Bochnia o zapłatę 68 405,90 zł tytułem wykonania robót dodatkowych przy budowie targowiska stałego „Mój Rynek” przy ul. Partyzantów w Bochni. Urząd Miasta Bochnia poinformował, że 17 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie ogłosił wyrok, którym zasądził od Gminy Miasta Bochnia na rzecz powoda A.K. 68 405,90 zł wraz z odsetkami oraz 8 838 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok nie jest prawomocny (magistrat czeka na pisemne uzasadnienie wyroku, możliwe ewentualne wniesienie apelacji).
 • Sprawa z wniosku J.N. z 18.09.2017 r. o ustanowienie służebności drogi koniecznej do działki nr 1633.
 • Sprawa z wniosku M.W.-T. i M.W. z 28.01.2019 r. o ustanowienie służebności drogi koniecznej po działce nr 4324 o nieuregulowanym stanie prawnym, dla której jako gospodarz zasobem nieruchomości figuruje Gmina Miasta Bochnia.
 • Sprawa z powództwa W.Ż. z 11.03.2019 r. przeciwko Gminie Miasta Bochnia o zapłatę 40 500 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości będącej własnością powoda działki nr 5617/2 przy ulicy Podedworze, na skutek zmiany przeznaczenia części tej działki w MPZP Krzęczków – os. św. Jana z terenów zabudowy na tereny zielone.
 • Sprawa z wniosku W.R. z 26.08.2019 r. o stwierdzenie nabycia przez Gminę Miasta Bochnia spadku po M.S. zmarłej 28.03.1940 r. w Bochni (chodzi o współwłasność nieruchomości położonej na terenie Krakowa).
 • Sprawa z wniosku AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 9.09.2020 r. o zawezwanie Gminy Miasta Bochnia do próby ugodowej o zapłatę 149 209,30 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego. Firma ta była wykonawcą inwestycji „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Łychów w Bochni”. Podana kwota to wynagrodzenie za roboty dodatkowe. Magistrat poinformował, że doszło do zawarcia ugody – 149 209,30 zł bez odsetek już uregulowano.
 • Sprawa z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Tarnowie z 2.07.2020 r. o stwierdzenie zasiedzenia z 5 stycznia 2010 r. służebności przesyłu obciążającej działkę nr 4848/47 (przed podziałem o nr 4848/14) stanowiącą własność Gminy Miasta Bochnia, której wieczystymi użytkownikami są T.M. i Z.M., a na której posadowiona jest budynkowa stacja transformatorowa pn. „Bochnia Owocarnia” oraz podziemnie linie kablowe.
 • Sprawa z powództwa Gminy Miasta Bochnia z 9.09.2020 r. przeciwko E.S. o przywrócenie posiadania służebności przechodu i zaniechania naruszeń wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia (chodzi o działkę nr 5122 graniczącą od północy z działką nr 5124 stanowiącą własność Gminy Miasta Bochnia).
 • Sprawy z powództwa Gminy Miasta Bochnia kierowane przeciwko dłużnikom o zapłatę należności poniżej 5 tys. zł z tytułu czynszu za dzierżawę gruntu, najmu lokali, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Sprawa z wniosku P.P, R.W. i innych o zasiedzenie służebności drogi koniecznej. Sprawa zakończona prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Bochni z 2 lipca 2020 r. stwierdzającym zasiedzenie służebności drogi koniecznej przebiegającej min. po działce gminnej nr 2277 przy ul. Wygoda w Bochni.
 • Sprawa z wniosku A.P. i innych o zasiedzenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6118/5 – sprawa w toku.
 • Sprawa z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalska 1-3 w Bochni o zasiedzenie nieruchomości gminnej – działki ewidencyjnej nr 5324/1 przy ul. Kowalskiej w Bochni. Sprawa zakończona prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Bochni z 10 listopada 2020 r. oddalającym wniosek Wspólnoty o zasiedzenie.
 • Sprawa z wniosku ZUS Inspektorat w Bochni przy uczestnictwie Gminy Miasta Bochnia o stwierdzenie nabycia spadku po J.B. Sąd Rejonowy w Bochni postanowieniem z 31 grudnia 2019 r. umorzył postępowanie. Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z 2 października 2020 r. oddalił zażalenie ZUS na postanowienie o umorzeniu postępowania.
 • Sprawa z powództwa A.H. przeciwko Gminie Miasta Bochnia o zapłatę 439 020 zł odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (działka zabudowana nr 5985). Sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy w Tarnowie – sprawa w toku.
 • Sprawa z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni i innych przy uczestnictwie Gminy Miasta Bochnia o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po K.J. rozpoznawana przez Sąd Rejonowy w Bochni – sprawa w toku.
 • Sprawa o zasiedzenie nieruchomości – działka nr 6108/1 przy ul. Solnej 1 w Bochni, sprawa zainicjowana wnioskiem Gminy Miasta Bochnia. – 6 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w Bochni wydał postanowienie, zgodnie z którym Skarb Państwa nabył prawo własności nieruchomości. Od niniejszego postanowienia została wniesiona apelacja. Sprawa jest obecnie prowadzona przez Sąd Okręgowy w Tarnowie – poinformował bocheński magistrat.
 • Sprawa o zasiedzenie nieruchomości – część działki nr 3067/23 przy ul. Krakowskie Przedmieście w Bochni, sprawa z wniosku L.C. o nabycie prawa własności nieruchomości gminnej w drodze zasiedzenia.
 • Sprawa o zasiedzenie nieruchomości – część działki nr 2136/1 przy ul. Goczałkowskich w Bochni, sprawa z wniosku A.R., A.R., M.R. o nabycie prawa własności nieruchomości gminnej w drodze zasiedzenia.
 • Sprawa o zasiedzenie nieruchomości – działka nr 3085, część działki nr 3067/16, część działki nr 3084 przy ul. Legionów Polskich w Bochni, sprawa z wniosku P.O. o nabycie prawa własności nieruchomości gminnej w drodze zasiedzenia.
 • Sprawa o zasiedzenie nieruchomości – działka nr 2872/5, działka nr 2872/9, część działki nr 2872/6, działka nr 2872/10 przy ul. Legionów Polskich w Bochni, sprawa z wniosku S.C., M.C. o nabycie prawa własności nieruchomości gminnej w drodze zasiedzenia.
 • Sprawa o eksmisję z lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Solnej 1 w Bochni.
 • Sprawa o eksmisję z lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. św. Jana w Bochni.
 • Sprawy o zapłatę czynszu ewentualnie odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Magistrat poinformował, że obecnie prowadzonych jest kilkadziesiąt postępowań egzekucyjnych. Z materiałów przekazanych radnym wynika, że w 2020 r. zostały skierowane m.in. sprawy o zapłatę prawie 25 tys. zł, czy ponad 10,6 tys. zł.
 • Skarga kasacyjna Burmistrza Miasta Bochnia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 września 2018 r. wydanego w sprawie ze skargi L.K. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (dotyczy wniosku L.K. o udostępnienie informacji publicznej z 29 stycznia 2018 r.). Urzędnicy poinformowali, że sprawa została zarejestrowana przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, ale nie ma jeszcze informacji na temat terminu rozprawy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia