R e k l a m a

Szlabany przy sklepie „Floris”. Oświadczenie prezesa Społem PSS Bochnia

-

OŚWIADCZENIE

Niniejszym, działając w imieniu Społem PSS w Bochni, w odpowiedzi na informacje medialne opublikowane w dniu 13 marca 2019 r. na portalu Bochnianin.pl (artykuł „Radni chcą renegocjacji umowy z operatorem Strefy Płatnego Parkowania”) pragnę stanowczo zaprzeczyć zawartym w ww. artykule stwierdzeniom Pana Gustawa Korty – zastępcy Burmistrza Miasta Bochnia, imputującym, iż podmiot, który reprezentuję blokuje działania podejmowane przez Władze Miasta w odniesieniu do parkingu przy Placu Pułaskiego.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że Społem PSS jest współwłaścicielem części nieruchomości przy Placu Pułaskiego w Bochni, w tym wyjazdu z parkingu pod sklepem Floris, a właśnie w tym miejscu Urząd Miasta podjął działania koncepcyjne w zakresie płatnego parkingu, o których wspomniano w artykule, bez uzgodnienia ze Spółdzielnią.

Pierwszy sygnał ze strony Urzędu Miasta o zamiarze umieszczenia szlabanów na parkingu przy Placu Pułaskiego otrzymaliśmy w piśmie z dnia 10 września 2018 r., zawierającym wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie działką stanowiącą wyjazd z parkingu przy Placu Puławskiego celem zamontowania systemów szlabanowych.

Z początkiem listopada 2018 r. w siedzibie Spółdzielni odbyło się spotkanie z przedstawicielami Władz Miasta, na którym werbalnie sprecyzowano zamiar ustawienia szlabanów wyjazdowych na części nieruchomości będącej własnością Spółdzielni. W odpowiedzi na ten pomysł, działając w trosce o naszych Klientów, stanowisko Zarządu Spółdzielni było jednoznacznie negatywne.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 27 listopada 2018 r. w gabinecie Pana Burmistrza Stefana Kolawińskiego, w którym obok mnie uczestniczył przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni. Nasze stanowisko ponownie było negatywne. Jednocześnie zwróciliśmy się do Pana Burmistrza z propozycją uregulowania stanów własnościowych przedmiotowej nieruchomości poprzez ustanowienie wzajemnych służebności przejazdów.

W konkluzji powyższego, strony uzgodniły ponowne spotkanie, do którego doszło w dniu 13 grudnia 2018 r. w gabinecie Pana Burmistrza w obecności przedstawicieli firmy Dropel sp. z o.o. Jako przedstawiciele Spółdzielni ponownie podkreśliliśmy, iż nie wyrażamy zgody na ustanowienie jakichkolwiek szlabanów w formie zaproponowanej przez Władze Miasta oraz operatora parkingu.

Jednocześnie ponownie wyraziliśmy gotowość do dalszych rozmów po zaproponowaniu przez przedstawicieli Miasta alternatywnych rozwiązań, umożliwiających bezpłatny parking Klientom sklepu Floris na czas zakupów. Do chwili obecnej – mimo upływu ponad trzech miesięcy – nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek stanowiska w przedmiotowej sprawie. Ponadto, na przełomie lutego i marca 2019 r. w rozmowie telefonicznej z Panem Burmistrzem Stefanem Kolawińskim jeszcze raz, w jednoznaczny sposób wyraziłem gotowość do dalszych rozmów celem znalezienia konsensu.

Pragnę podkreślić z całą stanowczością, iż w żadnym momencie nie padło ze strony przedstawicieli Spółdzielni oświadczenie, iż jako przedstawiciele PSS Społem wyrazimy zgodę na dotychczas prezentowane przez Urząd Miasta rozwiązanie kwestii szlabanów, które w oczywisty sposób w takiej formie są niekorzystne dla naszych Klientów. Dodatkowo nie są prawdą dalsze stwierdzenia Zastępcy Burmistrza – Pana Gustawa Korty, o pozyskaniu przez Spółdzielnię środków dotacyjnych jako źródłach finansowania planowanego remontu. Spółdzielnia nigdy nie miała i nie ma takich planów.

Jako reprezentant jednego z największych pracodawców w Bochni zdecydowanie sprzeciwiam się jakimkolwiek próbom wmieszania PSS Społem, w toczący się miejski spór wokół parkingu przy Pl. Pułaskiego, jak również obarczanie odpowiedzialnością Spółdzielni za działania lub zaniechania osób działających w imieniu Miasta w ramach szeroko rozumianej polityki parkingowej miasta.

Funkcjonująca w Bochni od 100 lat Spółdzielnia zawsze wspierała i będzie wspierać w miarę swoich możliwości Władze Miasta w działaniach na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, ale nie możemy się zgodzić na wygłaszanie przez reprezentantów naszego miasta, niesprawdzonych, nieprawdziwych i nieodpowiedzialnych tez, dyskredytujących i jawnie godzących w wizerunek Spółdzielni, a ponadto wprost wprowadzających potencjalnego odbiorcę w błąd.

/-/ Tomasz Pławecki, prezes Zarządu Społem PSS Bochnia

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia