Muzealna Akademia Historyczna: W piątek „Fryzowie – Argonauci Morza Północnego”

-

W najbliższy piątek 30 lipca o godz. 17:30 Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza na wakacyjne spotkanie z cyklu Muzealnej Akademii Historycznej, podczas którego dr hab. Krzysztof Polek, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawi temat „Fryzowie – Argonauci Morza Północnego”.

Południowe wybrzeże Morza Północnego – od delty Renu aż do ujścia Wezery – zajmowali Fryzowie. Ich dzieje i kultura stanowią z jednej strony interesujący przykład stosunku człowieka do środowiska naturalnego oraz jego przekształcania w taki sposób, by można było w nim rozwinąć osadnictwo a także wykorzystać gospodarczo. Z drugiej natomiast ukazują rolę zasiedlonych terenów. Specyfika warunków geologicznych i hydro-klimatycznych omawianego regionu odegrała znaczący wpływ na formy osadnictwa, zajęcia ludności oraz jej kulturę materialną i mentalność. W okresie od upadku Cesarstwa Rzymskiego aż po X w. stanowił on rodzaj pomostu kulturowego w kontaktach pomiędzy kontynentem a południową i wschodnią Anglią, Skandynawią, Półwyspem Jutlandzkim i strefą bałtycką.

Innym interesującym tematem jest poznanie zarówno charakteru oraz skali fryzyjskiego pośrednictwa w oddziaływaniu zarówno w sferze społecznej, jak i kultury materialnej, a także istotnych zmian jakie zaszły w okresie wczesnego średniowiecza na omawianych terenach. Jak potwierdzają źródła historyczne i archeologiczne, pomiędzy VI a X w. kupcy i żeglarze fryzyjscy byli wyjątkowo aktywni na wodach Morza Północnego. Określenia takie jak „pallia fresonica” czy „Mare Frenessicum/Fresicum” stanowią wymowny dowód roli odgrywanej przez nich w omawianym okresie w strefie wokół Morza Północnego. Bez ich udziału skala oraz zasięg rozwoju handlu dalekosiężnego i wytwórczości w końcu VIII w. byłyby daleko mniejsze – zarówno w monarchii karolińskiej, jak też poza jej granicami.

Krzysztof Polek – dr hab., prof. UP, historyk, pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Mieszka w Bochni. Zainteresowania badawcze: dzieje i kultura Europy w V-XI w., dzieje i kultura Słowiańszczyzny zachodniej we wczesnym średniowieczu; historia gospodarcza Europy wczesnego średniowiecza; etnogeneza i kultura ludów i plemion w Europie wczesnośredniowiecznej, historia środowiskowa (environmental history), historia historiografii. Redaktor naukowy materiałów pokonferencyjnych pt. „Variae historiae” wydanych drukiem przez Muzeum w Bochni z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum w Bochni pt. „Nowe średniowiecze”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022