R e k l a m a

Bochnia. Zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego. Jest „1 proc.”

-

W czwartek podczas sesji radni przegłosowali zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia. Najbardziej oczekiwana modyfikacja dotyczy zapisu przeznaczenia 1 proc. budżetu na zadania z budżetu obywatelskiego. Wątpliwości wzbudziły natomiast zapisy o odrzucaniu projektów (głosowanie na „tak” i „nie”) i nieograniczeniu wieku głosujących.

Jak urzędnicy argumentują konieczność wprowadzenia zmian z regulaminie Budżetu Obywatelskiego Bochni?

„Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym oraz najnowsze interpretacja prawne funkcjonujących przepisów wymuszają wprowadzenie zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego, które zostały zawarte w projekcie Regulaminu, stanowiącego załącznik do Uchwały.

W projekcie Uchwały zawarte zostały zmiany zaproponowane przez Zarządy osiedli Niepodległości i Proszowskiego oraz Komisję Prawa i Spraw Obywatelskich Rady Miasta Bochnia, zgłoszone w lutym i marcu 2019 roku” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Kolejna przymiarka do 1 proc.

Do tej pory o kwocie przeznaczonej na zadania z budżetu obywatelskiego decydował burmistrz Bochni (w ostatnich latach było to po 1 mln zł). W poprzedniej kadencji wiele osób (m.in. niektórzy radni i osoby z zarządów osiedli) walczyło o wprowadzenie zapisu dotyczącego określenia tej kwoty w regulaminie na poziomie 1 proc. wydatków z budżetu (czyli obecnie ok. 1,4 mln zł).

Zapis o 1 proc. był już wprowadzony w 2018 r., ale nadzór prawny wojewody skierował uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej z powodu nieprecyzyjnych zapisów. Użyto bowiem sformułowania „1 proc. budżetu miasta”, a powinno być „1 proc. wydatków”.

W nowym regulaminie znajduje się taki zapis: „Budżet Obywatelski to środki wyodrębnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Bochnia, zwanej dalej Miastem, w wysokości 1% wydatków Gminy zawartych w ostatnim rocznym przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu i przeznaczone na realizację zadań ogólnomiejskich oraz zadań osiedlowych”.

Możliwe głosowania na „tak” i „nie”

Wojciech Woźniczka z zarządu osiedla Niepodległości zgłosił uwagę dotyczącą pkt. 6. i 7. z rozdziału nr 5, które brzmią:

„6. W przypadku, gdy do głosowania zostanie zakwalifikowany jeden projekt ogólnomiejski lub zgłoszone projekty nie przekraczają limitu określonego do wykorzystania w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadza się głosowanie, z tym że projekt uważa się za wybrany do realizacji, jeżeli w głosowaniu uzyskał przynajmniej połowę ważnie oddanych głosów na TAK.

7. W przypadku, gdy do głosowania na danym osiedlu zostanie zakwalifikowany jeden projekt osiedlowy lub zgłoszone projekty nie przekraczają limitu określonego do wykorzystania w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadania do realizacji na poszczególnych osiedlach przeprowadza się głosowanie, z tym że projekt uważa się za wybrany do realizacji, jeżeli w głosowaniu uzyskał przynajmniej połowę ważnie oddanych głosów na TAK”.

Uważamy, że ten mechanizm rodzi dwie komplikacje. Po pierwsze komplikacje podczas wyborów, ponieważ włącza możliwość odrzucenia projektu, jeśli 50 proc. jest przeciwko. Drugie zagrożenie: nawet projekty, które przejdą ocenę formalną, nie będą skierowane do realizacji w związku z głosowaniem na „nie”. Z jednej strony jest tendencja do obniżania warunków wprowadzania projektów np. liczba popierających. Z drugiej strony tworzy się mechanizm, który podobno ma zabezpieczać przed złośliwymi projektami. Naszym zdaniem komplikuje to całą sytuację i jest zagrożeniem dla pozytywnej energii mieszkańców powiedział Wojciech Woźniczka, apelując o wykreślenie tych dwóch punktów. Radni nie przychyli się do jego wniosku.

Zamieszanie z poprawką

Do uwagi zgłoszonej przez Wojciecha Woźniczkę odniósł się Tomasz Ryncarz, naczelnik wydziału promocji i rozwoju miasta: – Poprawka w regulaminie, która wprowadza głosowanie na „tak” lub „nie”, jeśli chodzi o te projekty, które są jedynym w osiedlu lub nie wykorzystują pełnej puli, została wprowadzona na wniosek zarządu osiedla Proszowskie.

Nieprawda! – krzyknął kilka razy przewodniczący zarządu os. Proszowskie Leszek Kowalewski w reakcji na słowa naczelnika wydziału promocji. Później poprosił o wskazanie, kiedy zarząd os. Proszowskie wnioskował o taki zapis.

Tomasz Ryncarz odczytał wniosek zgłoszony przez Adama Piskóra, członka zarządu os. Proszowskie: – „W przypadku, gdy na danym osiedlu zostanie zgłoszony i pozytywnie zweryfikowany co najmniej jeden projekt, którego wartość po weryfikacji nie przekracza kwoty szacunkowej limitu przewidzianego w ramach budżetu obywatelskiego przeprowadza się głosowanie mieszkańców. Przy czym, aby projekt trafił na listę projektów wybranych do realizacji musi uzyskać poparcie co najmniej 2 proc. mieszkańców danego osiedla, według stanu na 31 grudnia poprzedzającego głosowanie”.

Wprowadziliśmy głosowanie mieszkańców w sposób demokratyczny, czyli każdy mieszkaniec głosujący na tym osiedlu oddaje głos „tak” bądź „nie”. Czyli jest za realizacją danego projektu lub jest przeciwny tej realizacji, z tego względu, że nie jesteśmy w stanie oszacować dokładnie ile to jest 2 proc. mieszkańców danego osiedla. Mówimy tu o osobach, które zamieszkują. Nie są zameldowane, tylko mieszkają – wyjaśnił Tomasz Ryncarz. Dodał, że takie głosowanie jest analogiczne do wyborów wójta/burmistrza, gdy jest tylko jeden kandydat.

Ta poprawka, którą wprowadziliśmy, jest odpowiedzią na intencję jaka została zgłoszona przez zarząd osiedla Proszowskie – zaznaczył Tomasz Ryncarz.

Głosowanie nadal dla 16+

Przedstawiony radnym projekt regulaminu przyznawał prawo głosu każdemu mieszkańcowi Bochni (bez względu na wiek): „Prawo do udziału w głosowaniu przysługuje każdemu mieszkańcowi Bochni (zwanemu dalej: Wyborcą)”.

Komisja prawa i spraw obywatelskich zgłosiła poprawkę do tego punktu wprowadzając dopisek: „który ukończył 16 rok życia”, czyli tak jak było do tej pory.

Ten zapis nie został wprowadzony, bo w zaleceniach pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli mieliśmy zarzut, że ograniczamy liczbę mieszkańców, z którymi prowadzimy konsultacje społeczne. Czego ustawa o samorządzie gminnym nam nie pozwala – wytłumaczył Tomasz Ryncarz.

Mimo to komisja prawa podtrzymała swój wniosek.

Gdyby uchwała miała brzmienie tak jak jest w projekcie to nawet dzieci bez określenia dolnego limitu wieku, czyli np. 2-3 letnie, miałyby prawo głosowania. Ich głos byłby równorzędny. Jednocześnie w ustawie nie jest doprecyzowane, nie ma określonego minimalnego ani maksymalnego wieku – argumentował Damian Słonina, przewodniczący komisji prawa i spraw obywatelskich.

Poprawka komisji prawa została zaakceptowana przez większość rady (15 głosów „za”, 5 „wstrzymujących się”). Następnie rada przegłosowała całą uchwałę (17 „za”, 3 „wstrzymujące się”).

Nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia (bez wprowadzonej podczas sesji poprawki komisji prawa) można zobaczyć ściągając poniższy plik:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc