Radni uchwalili regulamin korzystania z Rynku w Bochni. Jest kilka zmian – PEŁNA TREŚĆ

-

W czwartek bocheńscy radni uchwalili regulamin korzystania z Rynku w Bochni. Do pierwotnego projektu dokumentu wprowadzono pewne zmiany.

UM zgłasza autopoprawkę

Dyskusja rozpoczęła się od zgłoszenia przez urzędników autopoprawki. Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji, rewitalizacji miasta i funduszy zewnętrznych, przedstawił następujące zmiany:

  • nowe brzmienie pkt. 2: „Rynek w Bochni jest obiektem ogólnodostępnym, którego administratorem jest Urząd Miasta Bochnia, a jego bieżące utrzymanie należy do Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych”;
  • skreślenie w pkt. 5 ppkt. 5 (Na terenie Rynku obowiązuje zakaz: 5) wchodzenia na donice z zielenią) i ppkt. 10 („parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami);
  • w pkt. 5 ppkt. 11 otrzymuje brzmienie: „jazdy po płycie Rynku, schodach, tarasach i fontannie na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach itp.”;
  • w pkt. 6 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Na terenie Rynku obowiązuje nakaz: 1) prowadzenia psów na smyczy”;
  • pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „W czasie przebywania na terenie i wokół fontanny zabrania się: 1) zatykania dysz fontanny, 2) wlewania do fontanny jakichkolwiek płynów, w tym środków czystości, 3) wprowadzania zwierząt do niecki fontanny, 4) kąpieli, mycia zwierząt i przedmiotów”;
  • po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu: „Woda z fontanny nie nadaje się do spożycia”.

Jerzy Lysy: Tworzenie regulaminu naraża na śmieszność

Radny Jerzy Lysy zaapelował, żeby w ogóle nie uchwalać tego regulaminu.

Ze względów czysto racjonalnych uważam, że stworzenie jakiekolwiek regulaminu do przestrzeni publicznej, która po prostu została odnowiona, jest kompletną bzdurą i naraża Bochnię i społeczeństwo na śmieszność na skalę ogólnokrajową. Dlatego ze względów formalnych jestem za tym, żeby odesłać tę uchwałę do komisji, bo mamy takie prawo. A komisje zachęcam, żeby skasowali już w zarodku tę głupawą uchwałę – powiedział radny Jerzy Lysy.

Większość z tych zagadnień regulują ogólnie obowiązujące przepisy z rangą ustaw. (…) Moglibyśmy sobie zrobić regulamin wchodzenia na salę obrad w naszym urzędzie, żeby nie pluć, nie siąkać, nie kląć itd. Bzdury kompletne. Widzę, żę urzędnicy nie mają się czym zajmować na czele z burmistrzem – dodał Jerzy Lysy.

Marek Bryg: Miałem ufność, sprowadzono mnie na ziemię

Większość radnych uznała jednak, że regulamin jest potrzebny.

Byłem w ogóle zaskoczony, że ten regulamin trzeba tworzyć. Miałem ufność dla bocheńskich dzieci i młodzieży, a niejednokrotnie dorosłych, że potrafią poszanować to co sobie zbudowali. Bo to nie pan burmistrz wybudował, nie radni wybudowali, tylko mieszkańcy sobie wybudowali za swoje własne pieniądze. Niestety dość szybko urzędnicy sprowadzili mnie na ziemię pokazując to do jakich zniszczeń tam już dochodziło – powiedział radny Marek Bryg.

Głosowanie całej uchwały poprzedzono głosowaniem dwóch wniosków. Najpierw odrzucono wniosek radnego Jerzego Lysego, który chciał, aby projekt uchwały wrócił do komisji (3 głosy „za”, 15 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”).

Następnie radni poparli wniosek przewodniczącego rady Bogdana Kosturkiewicza o wykreślenie w pkt. 2 po autopoprawce zapisu „a jego bieżące utrzymanie należy do Bocheńskich Zakładów Usług Komunalnych” (15 „za”, 4 „wstrzymujące się”).

Wynik głosowania uchwały ws. regulaminu korzystania z Rynku w Bochni (wraz z autopoprawką i poprawką do autopoprawki): 16 głosów „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”.


Treść regulaminu korzystania z Rynku w Bochni
po dokonanych zmianach:

1. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.

2. Rynek w Bochni jest obiektem ogólnodostępnym, którego administratorem jest Urząd Miasta Bochnia.

3. Granice Rynku przedstawia załącznik graficzny do niniejszego regulaminu [grafika poniżej].

4. Z terenu Rynku i urządzeń znajdujących się na Rynku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób nie zagrażający innym użytkownikom.

5. Na terenie Rynku obowiązuje zakaz:

1) naruszania porządku, zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,
2) niszczenia urządzeń, aranżacji i innych elementów zabudowy Rynku,
3) nieupoważnionego przemieszczania elementów aranżacji Rynku,
4) niszczenia roślinności, rozkopywania gruntu, łamania gałęzi i zrywania kwiatów,
5) spożywania alkoholu, poza miejscami, dla których wydano zostało stosowne pozwolenie, w czasie wynikającym z tego pozwolenia,
6) umieszczania bez zgody zarządcy Rynku napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych i promocyjnych,
7) organizowania imprez masowych bez zgody zarządcy Rynku,
8) poruszania się po płycie Rynku wszelkimi pojazdami, z wyjątkiem pojazdów posiadających pisemną zgodę zarządcy Rynku, pojazdów utrzymania Rynku oraz pojazdów uprzywilejowanych,
9) jazdy po płycie Rynku, schodach, tarasach i fontannie na rolkach, wrotkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach itp.
10) dokarmiania gołębi.

6. Na terenie Rynku obowiązuje nakaz:

1) prowadzenia psów na smyczy,
2) sprzątania odchodów pozostawionych przez psa.

7. W czasie przebywania na terenie i wokół fontanny zabrania się:

1) zatykania dysz fontanny,
2) wlewania do fontanny jakichkolwiek płynów, w tym środków czystości,
3) wprowadzania zwierząt do niecki fontanny,
4) kąpieli, mycia zwierząt i przedmiotów.

8. Woda z fontanny nie nadaje się do spożycia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022