Licytacja komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni  Dawid Szewczyk
Kancelaria Komornicza nr III w Bochni 32-700 Bochnia, ul.  Tadeusza Kościuszki  1/7
tel.: 14 300-03-70, 534-906-094, www.bochniakomornik.pl,  email: [email protected]: 865-238-19-66konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddział Tarnów 24 1600 1462 1836 7578 8000 0001 


Sygn. akt GKm 52/19 | Bochnia, dnia 2021.09.15

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni  Dawid Szewczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14.10.2021r. o godz.14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Bochni w sali 111 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiących własność dłużnika:

Juszczak Krzysztof

32-700 Bochnia, Cikowice 105

posiadające założone Księgi Wieczyste w Sądzie Rejonowym w BOCHNI

1.księga wieczysta:    nr TR1O/00098288/7 prowadzona w Sądzie Rejonowym w BOCHNIADZIAŁKI NR 679/4 O POW. 0,7212 HA – POŁ. W DAMIENICE
opis nieruchomości:wartość oszacowania działki: 1 657 000,00 złcena wywołania działki : 1 104667,00 złwysokość rękojmi działki : 165 700,00 zł
2.księga wieczysta:    nr TR1O/00028072/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w BOCHNIADZIAŁKI EW. NR 493/1 O ŁĄCZEJ POW. 0,4600 HA – POŁ. W CIKOWICE
opis nieruchomości:wartość oszacowania działki: 322 667,00 złcena wywołania działki : 363 000,00 złwysokość rękojmi działki : 48 400,00 zł
3.księga wieczysta:    nr TR1O/00084553/5, prowadzona w Sądzie Rejonowym w BOCHNIADZIAŁEK EW. NR 226/2 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 0,2500 HA – POŁ.
W CIKOWICE
opis nieruchomości:wartość oszacowania działki: 95 000,00 złcena wywołania działki : 63 333,33 złwysokość rękojmi działki : 9 500,00 zł
4.księga wieczysta:    nr TR1O/00081246/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w BOCHNIADZIAŁKI EW. NR 958 – GRUNTY ORNE O ŁĄCZNEJ POW. 0,4800 HA POŁ
W STANISŁAWICACH
opis nieruchomości:wartość oszacowania działki: 77 000,00 złcena wywołania działki : 51 333,33 złwysokość rękojmi działki : 7 700,00 zł

Wszystkie nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę: 2 151 667,00zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania wszystkich nieruchomości tj. kwotę:  1 434 444,66 zł. bądź za każdą działkę oddzielnie (wg. ww.kwot)

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania wszystkich nieruchomości tj. 215 166,70 zł lub za każdą działkę oddzielnie ( wg ww kwot ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddział Tarnów 24 1600 1462 1836 7578 8000 0001, w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Bochni przy ul. Kościuszki 1/7 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg lub w postaci książeczki oszczędnościowej  Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWY
przy SR w Bochni 
Dawid Szewczyk

Najnowsze

X