R e k l a m a

Bochnia. Podatek od nieruchomości o 10 proc. i więcej w górę? Skarbnik miasta bije na alarm

-

Propozycję podniesienia podatku od nieruchomości w Bochni od stycznia 2022 roku zaproponowali urzędnicy w projekcie uchwały przygotowanej na najbliższą sesję Rady Miasta. Średnio chodzi o podwyżki rzędu od 10 proc. do 30 proc. Argumentacja podana przez magistrat stawia radnych de facto w sytuacji bez wyjścia – podatki raczej na pewno zostaną podniesione. Na razie nie wiadomo jeszcze o jakie wartości.

Jakie stawki?

Urzędnicy zaproponowali podniesienie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok od 10 proc. do nawet 30 proc. W przeważającej większości kategorii jest to podwyżka o 10 proc., a w pojedynczych przypadkach 16 proc., 22 proc. i 30 proc. Warto jednak zaznaczyć, że procentowo wyższe podwyżki dotyczą kategorii, gdzie jednostkowa stawka jest najniższa i wynosi obecnie odpowiednio 0,56 zł, 0,72 zł i 0,23 zł.

Szczegółowy wykaz proponowanych zmian przedstawia poniższa tabelka.

kategoriapodatek w 2021 r. (zł/m2)podatek w 2022 r. – propozycja (zł/m2)wzrost
1) grunty dz. gospodarcza0,720,88+22%
2) grunty pod jeziorami3,774,15+10%
3) grunty pozostałe0,230,30+30%
4) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji1,061,17+10%
5) budynki mieszkalne lub ich części0,560,65+16%
6) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej20,0522,05+10%
7) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym8,259,08+10%
8) budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń3,053,36+10%
9) garaże5,245,76+10%
10) budynki na wł. potrzeby4,014,41+10%
11) budynki pozostałe lub ich części wykorzystane na inne cele nie wymienionych w pkt. 9 i 106,487,13+10%
12) budowle (% od wartości)2%2%bz.

„Bochnia nadal będzie miastem konkurencyjnym

W uzasadnieniu do projektu uchwały podkreślono, że w bieżącym roku w Bochni obowiązują stawki niższe niż w większości sąsiednich miast i gmin (poniżej tabelka, która stanowi załącznik do projektu uchwały).

„Pomimo proponowanego wzrostu stawek w 2022 r. ich poziom wciąż będzie w większości przypadków niższy od obowiązujących w analizowanych miastach, co powoduje, że Bochnia nadal będzie miastem konkurencyjnym – zwrócili uwagę urzędnicy.

Przy ustalaniu wysokości stawek podatkowych wzięto pod uwagę w głównej mierze narastające finansowe potrzeby miasta, które chce sprostać oczekiwaniom mieszkańców miasta w realizacji zarówno zadań podstawowych takich jak: oświata, pomoc społeczna, jak również zadań inwestycyjnych poprawiających komfort życia lokalnej społeczności, a także możliwości finansowe mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą” – możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały.

„W wyniku zaplanowanych zmian dochody bieżące budżetu miasta na rok 2022 wzrosną o kwotę ok. 2 200 000 zł (załącznik nr 1 i 2 do uzasadnienia do uchwały). Do wykorzystania pozostaje jeszcze rezerwa w kwocie ok. 4 394 000 zł w przypadku zastosowania obowiązujących stawek maksymalnych” – dodano w uzasadnieniu.

Wysokość wpływów w poszczególnych kategoriach

Do projektu uchwały dodano kilka załączników. Dwa z nich pokazują jakie są wpływy z podatku od nieruchomości dla poszczególnych kategorii. Podano tam również prognozę wpływu przy zaproponowanych podwyżkach oraz dla maksymalnych stawek.

Trzeci z załączników przedstawia wpływ podwyżek na domowe lub firmowe budżety.

Projekt uchwały może ulec zmianie

Komisja rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów, która jest wiodąca do opiniowania tej uchwały wstrzymała się od decyzji kierując do burmistrza prośbę o przeanalizowanie tematu i zastosowanie mniejszych podwyżek.

Z kolei na posiedzeniu komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska skarbnik miasta Ewa Dudek wyjaśniała potrzebę wprowadzenia podwyżek i głosowania tej uchwały właśnie teraz a nie za miesiąc, jak chcieli niektórzy radni.

Jestem przeciwna głosowaniu tej uchwały w listopadzie, bo robimy projekt budżetu do 15 listopada i muszę wiedzieć jak zamknąć budżet przy tej obniżce udziałów w PIT-cie, ponieważ stracimy 2 mln zł. W tym momencie (przy zachowaniu obecnych stawek – przyp. red.) nie domykamy budżetu jeżeli chodzi o zasadę równoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Na ten moment mamy nadwyżkę operacyjną, czyli dochodów bieżących mamy więcej niż wydatków bieżących, tylko 700 tys. zł. Jeżeli tracimy już ponad 2 mln zł na udziałach w PIT-cie to nie jesteśmy w stanie spełnić reguły uchwalania budżetu, bo nie spełniamy tej relacji – powiedziała skarbnik Ewa Dudek.

Przypomniała, że lwią część wydatków bieżących stanowi oświata. – Subwencja została podniesiona znikomo o ok. 300 tys. zł, a należy zauważyć, że wzrasta jeżeli chodzi o oświatę odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w stosunku do naszych pracowników to było niecałe 1600 zł rocznie, a w oświacie wzrasta do kwoty 3 tys. zł rocznie. Subwencja nie pokrywa nawet kosztów tego wzrostu, a mówi się o kolejnych podwyżkach w oświacie od września. Nie wyobrażam sobie w jaki sposób będziemy dalej funkcjonować przy tym stanie dochodów bieżących i tych potrzebach jakie są w zakresie wydatków bieżących, kosztów utrzymania miasta, oświaty przyznała Ewa Dudek.

„Na inwestycje nic nie zostaje”

Skok jest gigantyczny, np. jeżeli chodzi o oświatę w 2016 r. wydaliśmy 35 mln zł, a według prognozy w 2021 r. wydamy 45,6 mln zł, czyli 10 mln zł więcej. Oświata pochłania gigantyczne pieniądze. 90 proc. kosztów w oświacie to wynagrodzenia. (…) Również gospodarka komunalna. W 2016 r. wydaliśmy niecałe 9 mln zł, a w 2021 r. mamy 20 mln zł. To są gigantyczne wzrosty kosztów utrzymania miasta poinformowała skarbnik Ewa Dudek.

Zrobiłam analizę z wieloletniej prognozy finansowej jak się kształtowały dochody, w tym dochody bieżące, majątkowe. Zawsze z dochodów bieżących jakaś część zostawała na inwestycje. W tym momencie na inwestycje nic nie zostaje. Inwestycje są finansowane przede wszystkim ze sprzedaży majątku, dotacji unijnych, a cała reszta to kredyt, obligacje, które emitujemy. Nie emitując obligacji nie bylibyśmy w stanie realizować inwestycji – powiedziała Ewa Dudek.

Radni komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska pozytywnie zaopiniowali projekt tej uchwały (4 głosy „za”, 1 „wstrzymujący się”).

Głosowanie w sprawie zmian stawek podatku od nieruchomości zaplanowano na najbliższą sesję Rady Miasta Bochnia, która odbędzie się w czwartek 28 października.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc