R e k l a m a

Bochnia wyemituje obligacje na 15 mln zł

-

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia przegłosowano uchwałę w sprawie emisji obligacji na łączną kwotę 15 mln zł.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Bochnia wyemituje obligacje gminne na okaziciela w łącznej liczbie 15 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Łączna kwota uzyskana w ten sposób to 15 mln zł.

Emisja obligacji ma nastąpić poprzez „propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób”.

Obligacje mają być wyemitowane w 2019 roku w trzech seriach:

  • Seria A 19 o wartości 5 200 000,00 zł;
  • Seria B 19 o wartości 5 000 000,00 zł;
  • Seria C 19 o wartości 4 800 000,00 zł.

Wykup obligacji ma rozpocząć się w 2021 roku i potrwać do 2029 r.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań” – uzasadnili urzędnicy.

Jaki będzie koszt obsługi obligacji?

Emisję obligacji poprzedzi zapytanie o cenę, skierowane do potencjalnych wykonawców oraz wystąpienie o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. (…) Oprocentowanie obligacji będzie zmienne. Równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę” – wyjaśniono w uzasadnieniu do uchwały.

WIBOR6M z 11 kwietnia 2019 roku wynosił – 1,79% plus marża banku np. 1,00% = 2,79%. Według wyliczonej symulacji, koszt obsługi emisji obligacji w okresie 10 lat wyniesie około 2 200 000,00 zł” – napisali urzędnicy.

Uchwałę podjęto 17 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się” (Zenona Banasiak, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia