R e k l a m a

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Bochni – RELACJA Z SESJI

-

W czwartek podczas dyskusji nad Raportem o Stanie Gminy Miasta Bochnia za 2021 rok poruszono kilka tematów m.in. promocja miasta, gospodarka odpadami, czy rewitalizacja. Doszło też do ponownej konfrontacji radnego Jerzego Lysego z burmistrzem Stefanem Kolawińskim. Co ciekawe podczas dyskusji o absolutorium głos zabrał… tylko jeden radny.

Uczestnicy dyskusji nad wotum zaufania podczas swoich wypowiedzi skupiali się na analizowaniu Raportu o Stanie Gminy Miasta Bochnia za 2021 rok. Raport można zobaczyć TUTAJ. Z kolei ze sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu Bochni można zapoznać się TUTAJ.

Problem z odpadami

Dyskusja rozpoczęła się od zabrania głosu przez czterech mieszkańców Bochni. Taką możliwość ma każdy kto złoży odpowiedni wniosek poparty przewidzianą przepisami liczbą głosów.

Wojciech Woźniczka, który jako pierwszy zabrał głos, chwalił raport za bardzo wysoką wartość merytoryczną. Zwrócił natomiast uwagę: – W dziale gospodarki komunalnej są dwie niepokojące liczby. Tona odpadów zmieszanych jest w zagospodarowaniu tańsza niż tona odpadów segregowanych. A przecież z odpadów segregowanych powinna być wydzielona frakcja, która jest korekcyjną (chodzi o wydzielanie surowców i odzysk energii – przyp. red.). Nie dziwmy się, że segregacja spada i koszty rosną skoro taniej jest zagospodarować odpady zmieszane niż segregowane. To jest merkantylność, liczby rządzą – mówił Wojciech Woźniczka.

Co z węzłem przesiadkowym?

Tematem kolejnego głosu była komunikacja. – Kluczowym elementem jest budowa węzła przesiadkowego (przy dworcu kolejowym – przyp. red.). W raporcie podaliście państwo, że firma do prac projektowych została wybrana we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast mamy już koniec czerwca kolejnego roku. Rozumiem, że prace projektowe to czasochłonny proces, ale wydaje mi się, że 9 miesięcy bez żadnych konkretnych rezultatów może budzić niepokój, czy ta inwestycja zostanie ukończona w terminie, a wiemy, że jest finansowana ze środków unijnych, które muszą być rozliczone do końca przyszłego roku – mówił Dominik Mucha.

Tutaj warto zastanowić się nad kwestią zorganizowania zastępczego ruchu w okolicach inwestycji, czy też stworzenia zastępczych miejsc parkingowych dla osób, które korzystają aktualnie z parkingów i miejsc wokół dworca, bo już teraz jest problem z tymi miejscami parkingowymi, a pewnie po skończeniu inwestycji będzie ich jeszcze mniej – stwierdził Dominik Mucha.

Promocja miasta

O promocji miasta mówił Paweł Bieniek: – Jest poprawa w stosunku do ubiegłorocznego raportu, ale nie są to dane, które mogłyby przedstawić nam faktyczny obraz jak miasto jest promowane. Wszyscy wiemy, że Bochnia ma wiele elementów turystycznych i myślę, że ten aspekt turystyczny ma duże znaczenie dla miasta, jego rozwoju.

Nie wiemy ile odsłon ma strona internetowa, jaka jest aktywność na stronie facebookowej. Tego (w raporcie) brakuje, ta rzecz jest do poprawy, żeby można było widzieć ten obraz jak faktycznie miasto jest promowane – stwierdził Paweł Bieniek.

Misja

Z kolei Mirosław Mroczek skupił się na potrzebie uwidocznieniu w kolejnym raporcie misji miasta zawartej w strategii rozwoju. – W strategii rozwoju gminy miasta Bochnia znajdujemy definicję misji gminy miasta Bochnia, czyli najważniejszego zdania i najważniejszego zadania w całym tym dokumencie. Brzmi ono: „Bochnia miastem, które skutecznie pozyskuje nowoczesne inwestycje, dba o dotychczasowe miejsca pracy i stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju mieszkańców, miastem, które przyszłość buduje w oparciu o dziedzictwo historyczno-kulturowe, zachowując swoją tożsamość we wspólnej Europie”. Brzmi to pięknie i dostojnie, ale nie jest uszczegółowione w raporcie. W tym raporcie praktycznie nie ma żadnego odniesienia do tego najważniejszego zdania, do misji miasta Bochni – powiedział Mirosław Mroczek.

Szkolne oceny

Pierwszym z wypowiadających się radnych był Jerzy Lysy: – Po przeanalizowaniu tego raportu jako klub (Bocheńska Wspólnota Samorządowa) stwierdzamy, że raport jest niezły, stan miasta natomiast jest kiepski albo średni.

Jeżeli raport jest „plus 4”, a stan miasta na „słabe 3”, w niektórych kwestiach na „słabe 4” to trzeba się zastanowić, czy raport może być jednym elementem do udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Ustawodawca przewidział, że oprócz tego dokumentu powinniśmy przeanalizować formę współpracy burmistrza z radnymi, sposób gospodarowania pieniędzmi publicznymi, zaangażowanie w rozwiązywanie najważniejszych problemów i tu jest fatalnie – jest „dwója”, a w niektórych kwestiach nawet „jedynka” jako nota dyskwalifikująca – ocenił Jerzy Lysy.

Problemy po rewitalizacji

Przewodniczący rady Bogdan Kosturkiewicz mówił natomiast po raz kolejny o problemach z odpływem wód opadowych w centrum Bochni.

Niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę, że projekt wykonany jest wadliwie. To nie były uwagi polityczne, ale rzeczowe, bo jestem inżynierem. Natomiast po realizacji projektu rewitalizacji mamy zdewastowane elewacje kamienic, cieknące (dachy) – widzieliśmy ostatnio film na jednym z portali (chodzi o naszą publikację, link TUTAJ – przyp. red.) co się dzieje na obiektach, które są w posiadaniu gminy miasta Bochnia – mówił Bogdan Kosturkiewicz.

Piwnice domów zostały zalane. Na szeregu ulicach: Kowalskiej, Kraszewskiego, Solnej. Nie dotyczy to tylko ul. Solnej, ale kilku ulic, które znajdują się na terenie Bochni. Dlaczego? Między innymi dlatego, że źle zaprojektowano odwonienie tych ulic. Pomimo kilkuletnich naszych wniosków o naprawę tej sytuacji, nie zrobiono wystarczających działań, aby uniknąć tego problemu – stwierdził Bogdan Kosturkiewicz.

Nie należało pisać (w raporcie), że „doprowadzono do ożywienia społecznego i gospodarczego zdegradowanej centralnej części miasta”. 80 proc. różnego rodzaju – jak to mówią Anglicy – small biznesów, czyli tych małych przedsiębiorstw, zbankrutowało na skutek realizacji tych inwestycji. W czasie kiedy ta inwestycja była realizowana miała być zakończona do grudnia 2018 r., a została zakończona dopiero w 2021 r. na części tych ulic, a państwo nie pobrali żadnych kar umownych – dodał Bogdan Kosturkiewicz.

Wypowiedzi władz miasta

Do poprzednich wypowiedzi odnieśli się zastępca burmistrza Robert Cerazy i burmistrz Stefan Kolawiński.

Ten pierwszy podkreślił, że raport zgodnie z założeniem przyjętym przez ustawodawcę obejmuje wyłącznie poprzedni rok.

Ten sezon to pierwsze otwarcie kiedy centrum miasta po rewitalizacji zaczyna funkcjonować w sposób taki jak zaplanowaliśmy. Każdy z państwa radnych mógł, czy wyrobił sobie zdanie na temat tych prac, które zostały wykonane. Jesteście też państwo beneficjentami tych przestrzeni, które udostępniamy turystom i mieszkańcom, na pewno byłyby głosy wskazujące na to, że moglibyśmy zrobić coś inaczej, ale ogólna ocena naszych działań przez mieszkańców jest oceną naszym zdaniem pozytywną – powiedział Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

Natomiast burmistrz Stefan Kolawiński odniósł się m.in. do słów radnego Jerzego Lysego o propozycji zakupu udziałów w kamienicy przy ul. Szewskiej 1.

Uważam, że został popełniony dramatyczny błąd, że miasto nie dokonało zakupu wtedy części tych udziałów w kamienicy. Teraz nie mamy żadnego wpływu na to kiedy i w jaki sposób remont tego obiektu zostanie przeprowadzony. Wydaje się, że 700 tys. zł nie była nadmierną ceną, tym bardziej, że obejmowała również ponad 430 tys. zł roszczenie objęte pozwem – stwierdził Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Kolejne spięcie burmistrza z radnym

Gospodarz miasta nawiązał również do działalności Jerzego Lysego z czasów kiedy ten był wójtem gminy Bochnia. – Przy okazji niefrasobliwości w wydawaniu środków chciałbym wspomnieć o hotelu Florian, który wiele lat temu za wielomilionową kwotę został kupiony przez gminę Bochnia, przez ówczesnego wtedy wójta Jerzego Lysego. Obiekt przez tyle lat stoi bezużyteczny, szpeci, nic się z nim nie dzieje. A co panie radny Lysy z wybudowaniem schroniska w Woli Nieszkowskiej, które zostało wybudowane z pominięciem przepisów pożarowych i nigdy nie będzie oddane do użytku. Czy to jest niefrasobliwość, niegospodarność, co to jest? – powiedział Stefan Kolawiński.

Przewodniczący rady poprosił radnego Jerzego Lysego, aby nie odnosił się w swojej wypowiedzi do kwestii Woli Nieszkowskiej, bo nie dotyczy to miasta Bochnia. Radny odniósł się więc tylko do drugiego tematu.

Chcieliśmy zmienić przeznaczenie obiektu z hotelu na urząd gminy, ale wtedy przeszkodziła nam powódź. Przypomnę, że trwało postępowanie, gdyż o zwrot tej nieruchomości ubiegała się rodzina burmistrza Kolawińskiego. W związku z tym pana dyskrecja jest taka subwencjonowana. Niech pan nie zawraca głowy na tematy, które nie mają nic wspólnego z dzisiejszym punktem merytorycznie – powiedział radny Jerzy Lysy.

Pan radny Jerzy Lysy mija się z prawdą – i to jest delikatne określenie – w zakresie tego, że moja rodzina próbowała odzyskać ten teren w tym czasie, o którym pan Lysy wspomina. Pod koniec ubiegłej kadencji pierwszy raz zwrócił się do mnie (prawdopodobnie chodzi o wójta gminy Bochnia – przyp. red.) o zmianę przeznaczenia terenu. Nie zgodziłem się z jednego prostego powodu: najpierw trzeba byłoby zmienić zapisy studium, a potem w planie miejscowym – odpowiedział burmistrz Stefan Kolawiński.

Prawie brak dyskusji o absolutorium

Przed głosowaniem absolutorium przewodnicząca komisji rewizyjnej Zenona Banasiak poinformowała o pozytywnej rekomendacji tej komisji (5 głosów „za”). Ponadto głos w imieniu klubu radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa (radni Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń i Damian Słonina) zabrał Jerzy Lysy, który powiedział, że on jako członek komisji rewizyjnej również zagłosował „za”.

Mimo wszystko, mimo tego co jest mi tu mówione przez pana burmistrza, staram się być rzetelny w swoich ocenach, a także merytoryczny. Absolutorium kieruje się innymi zasadami niż wotum zaufania. W grę wchodzi tylko i wyłącznie kwestia czy organ wykonawczy robi to na co zezwala mu rada i przepisy – powiedział radny Jerzy Lysy.

Pozostałe kluby nie przedstawiły swoich stanowisk.

Na koniec dyskusji, jeszcze przed głosowaniem absolutorium, podziękowania radnym za poparcie złożył burmistrz Stefan Kolawiński.

Wyniki głosowań

Jak już informowaliśmy wotum zaufania poparło 15 radnych, sprawozdanie finansowe 16, a absolutorium 19. Poniżej imienne wyniki głosowań.

Wynik głosowania ws. udzielenia burmistrzowi Bochni wotum zaufania:

za (15): Marta Babicz, Jan Balicki, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (3): Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń;

wstrzymali się (2): Zenona Banasiak, Damian Słonina;

nieobecna (1): Celina Kamionka.

Wynik głosowania ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2021 rok:

za (16): Marta Babicz, Jan Balicki, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

wstrzymali się (4): Zenona Banasiak, Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń;

nieobecna (1): Celina Kamionka.

Wynik głosowania ws. absolutorium dla burmistrza Bochni:

za (19): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Jerzy Lysy, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

wstrzymał się (1): Bogdan Kosturkiewicz;

nieobecna (1): Celina Kamionka.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc