Bochnia 2030. Ruszyły konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju

W poniedziałek 22 sierpnia 2022 roku Burmistrz Miasta Bochnia wydał zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030. Rozpoczynające się dzisiaj konsultacje zostaną przeprowadzane w terminie aż do 26 września 2022 r.

Na zdjęciu: Bochnia.

Warto przypomnieć, że w trwających od kwietnia 2022 roku pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Miasta Bochnia z perspektywą do 2030 roku zakończono i podsumowano już analizy statystyczne dotyczące sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta.

Zorganizowano też trzy otwarte spotkania mające na celu określenie celów i kierunków działań, mających zapewnić długofalowy i zrównoważony rozwój oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej. Wypracowano też i podsumowano prace nad planem operacyjnym, w szczególności propozycjami projektów i zadań do realizacji w kolejnych latach.

Efektem tych prac jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030, poddawany obecnie konsultacjom społecznym.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1) pisemnej oraz za pomocą formy elektronicznej – uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii można składać w terminie od 22 sierpnia 2022 r. do 26 września 2022 r. pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

b) pocztą na adres Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia (decyduje data wpływu do urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta Bochnia: /vd9t56g0bk/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

2) spotkania konsultacyjnego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Bochnia (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, sala nr 100). Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030, a następnie możliwość zgłaszania uwag, wniosków i opinii z wykorzystaniem formularza oraz dyskusji z ekspertem zespołu opracowującego dokument oraz przedstawicielami Gminy Miasta Bochnia.

Urząd Miasta Bochnia przesłał również zaproszenie w formie pisemnej – poprzez przesłanie pism o wydanie opinii do sąsiednich gmin – Bochnia (gmina wiejska), Nowy Wiśnicz, Rzezawa, a także do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Do pobrania:

  • projekt Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030 – link TUTAJ;
  • formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na lata 2022-2030 – link TUTAJ.

Najnowsze materiały Partnerów