R e k l a m a

OSP Przyborów coraz bliżej włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

-

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie będzie drugą jednostką OSP w gminie Borzęcin (powiat brzeski), która zostanie włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Dzięki temu mieszkańcy gminy, ale także powiatu brzeskiego skorzystają z wysokich kwalifikacji strażaków – ratowników i specjalistycznego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi część systemu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem jednostek należących do KSRG jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz mienia dotkniętych pożarami, klęskami żywiołowymi bądź innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostki należące do KSRG na co dzień wspierają w działaniach strażaków PSP. Mogą być w trybie pilnym dysponowane do najcięższych zdarzeń.

W poniedziałek 5 września br., w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie włączenia OSP Przyborów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku bryg. mgr inż Janusza Poterę, Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka oraz Wiceprezesa – Naczelnika OSP w Przyborowie druha Pawła Oleksyka i Skarbnika jednostki OSP Przyborów druha Sebastiana Ślósarza poprzedza decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu do KSRG.

W myśl zawartych w nim zapisów druhowie jednostki działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym zobowiązani są do całodobowego, całorocznego utrzymania gotowości operacyjnej, a jednostka OSP będzie podlegała okresowym inspekcjom gotowości operacyjnej. W porozumieniu określony został również sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, w tym obowiązki związane z wyszkoleniem druhów, badaniami profilaktycznymi oraz konserwacją sprzętu i wyposażeniem jednostki w środki ochrony indywidualnej, których finansowanie zapewniać będzie gmina.

Wiceprezes – Naczelnik jednostki OSP w Przyborowie druh Paweł Oleksyk podkreśla, że przyłączenie do KSRG to nie tylko sukces, ale również nowe obowiązki. – Włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ma dla nas szczególne znaczenie. Jest ono zwieńczeniem blisko dziesięciu lat przygotowań. Dołączenie do systemu jest wyróżnieniem, które nakłada na OSP także nowe obowiązki. Przede wszystkim zmieni się rejestr zdarzeń, do których będziemy dysponowani, ze względu na posiadanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Zmieni się teren naszego działania. Jako jednostka KSRG działać będziemy na terenie Komendy Powiatowej PSP w Brzesku, czyli będziemy mogli być dysponowani na terenie całego powiatu brzeskiego. Nowym obowiązkiem jest również zapewnienie całodobowego, całorocznego utrzymania gotowości operacyjnej.

Jednostka przygotowywała się do włączenia do KSRG od roku 2013. W tym czasie 14 druhów ukończyło szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne. Pozyskano także sprzęt niezbędny do działania w systemie. Na wyposażeniu jednostki znajdują się aparaty powietrzne, sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego oraz zestaw medyczny PSP R1. Jednostka posiada również niezbędne umundurowanie wraz z ekwipunkiem osobistym ratowników.

Podstawą do opracowania koncepcji była „Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG”, która została przygotowana przez zespół składający się z funkcjonariuszy Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Komend Wojewódzkich PSP w Poznaniu i Kielcach oraz Komend Powiatowych/Miejskich PSP w Krakowie i Włoszczowie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc