R e k l a m a

Borzęcin. Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

-

Dużym zainteresowaniem cieszy się ogłoszony przez gminę Borzęcin nabór wniosków o udzielnie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – informują miejscowi samorządowcy. Gmina na realizację programu przeznaczyła w budżecie na lata 2022-2023 kwotę 5 milionów 186 tysięcy złotych.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Wnioskodawca może uzyskać dotację celową na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do 80% kosztów jej zakupu i montażu w zakresie kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 10 000 złotych. 

– Tylko w pierwszych dwóch dniach od rozpoczęcia naboru wpłynęły 244 wnioski o udzielenie dotacji. Nabór ma charakter ciągły, a dotacje będą przyznawane aż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. O kolejności udzielania dotacji decyduje data wpływu wniosków spełniających kryteria do jej przyznania – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

W myśl zapisów regulaminu, dotacją są objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, zlokalizowane na terenie nieruchomości położonych w gminie Borzęcin, w których procesy oczyszczania ścieków zachodzą w złożu biologicznym (oczyszczalnie biologiczne) i posiadające deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą, że wybrana oczyszczalnia spełnia wymagania normy PN-EN:12566-3+A2:2013 oraz gwarancję na szczelność zbiornika minimum 5 lat. 

Celem programu jest wsparcie mieszkańców w realizacji budowy przydomowych instalacji oczyszczania ścieków oraz poprawa stanu środowiska na terenie gminy Borzęcin, a w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia