馃敻 DO SPRZEDANIA Budynki Nadle艣nictwa Brzesko przy ul. 艁any 6 w Bochni

SKARB PA艃STWA PA艃STWOWE GOSPODARSTWO LE艢NE
LASY PA艃STWOWE NADLE艢NICTWO BRZESKO
z siedzib膮 w Jadownikach przy ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko
tel. 14 612 51 49, e-mail:
[email protected] 

OG艁ASZA

ustny nieograniczony przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej

 1. Oznaczenie nieruchomo艣ci wg ksi臋gi wieczystej i danych z ewidencji grunt贸w i budynk贸w, powierzchnia nieruchomo艣ci, opis nieruchomo艣ci, spos贸b zagospodarowania nieruchomo艣ci

Szczeg贸艂owe informacje o budynkach zlokalizowanych na nieruchomo艣ci:

 • Budynek biurowo-mieszkalny 鈥 nr inw. 105/198: Pow. u偶ytkowa 972,54 (m虏), w tym pow. lokali mieszkalnych oddanych w najem 124,60 (m虏), w tym pow. oddana w dzier偶aw臋 373,80 (m虏);
 • Budynek przemys艂owy 鈥 nr inw. 101/195: Pow. u偶ytkowa 350,00 (m虏), w tym pow. oddana w dzier偶aw臋 308,40 (m虏);
 • Budynek przemys艂owy 鈥 nr inw. 101/189: Pow. u偶ytkowa 66,69 (m虏), w ca艂o艣ci oddany w dzier偶aw臋;
 • Budynek biurowo przemys艂owy 鈥 nr inw.101/194: Pow. u偶ytkowa 490,67,00 (m虏), bezumowne korzystanie z ca艂o艣ci budynku;
 • Budowla przemys艂owa鈥 nr inw.101/186: Powierzchnia: 77,91 (m虏), w ca艂o艣ci oddana w dzier偶aw臋;
 • Budynek gospodarczy鈥 nr inw.101/193: Pow. u偶ytkowa 52,61 (m虏) w ca艂o艣ci oddana w najem;
 • Stacja transformatorowa – nr inw.109/207: Pow. u偶ytkowa 22,80 (m虏);
 • Budowla – nr inw.108/202: Powierzchnia: 350 (m虏),

2. Przeznaczenie nieruchomo艣ci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego: brak MPZP; wg MPZP z 1992 roku nieruchomo艣膰 znajdowa艂a si臋 w terenie oznaczonym symbolem G4UR,B,S 鈥 tereny budownictwa rzemie艣lniczego i ma艂ych zak艂ad贸w przemys艂owych; wg obowi膮zuj膮cego studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego nieruchomo艣膰 znajduje si臋 w terenie oznaczonym symbolem P/U 鈥 tereny produkcji, sk艂ad贸w i magazyn贸w oraz us艂ug;

3. Obci膮偶enia nieruchomo艣ci:

 • S艂u偶ebno艣膰 gruntowa przejazdu, przechodu i przegonu przez dzia艂k臋 nr 1930/9 istniej膮cym szlakiem na gruncie;
 • S艂u偶ebno艣膰 przesy艂u polegaj膮ca na obci膮偶eniu dzia艂ek prawem posadowienia na nich budynk贸w stacji transformatorowych wraz z urz膮dzeniami elektroenergetycznymi oraz ca艂odobowym dost臋pie do wymienionych urz膮dze艅 w zakresie niezb臋dnym do usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remont贸w oraz przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w – na dzia艂ce 1960/13;
 • S艂u偶ebno艣膰 przesy艂u na dzia艂k臋 nr 1930/9, w pasie gruntu o powierzchni 艂膮cznej 192 m虏, na rzecz Sp贸艂ki pod Firm膮 Operator Gazoci膮g贸w przesy艂owych GAZ-SYSTEM S.A.;

4. Zobowi膮zania, kt贸rych przedmiotem jest nieruchomo艣膰:

 • Dwie umowy dzier偶awy gruntu zawarte na czas nieokre艣lony;
 • Trzy umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieokre艣lony;
 • Pi臋膰 um贸w najmu i dzier偶awy lokali/budynk贸w u偶ytkowych wraz z gruntem na czas nieokre艣lony
 • Bezumowne korzystanie z przedmiotu dzier偶awy: budynek i grunt;

5. Informacja o wpisie nieruchomo艣ci do rejestru zabytk贸w: Nieruchomo艣膰 nie jest wpisana do rejestru zabytk贸w.

6. Prawo pierwokupu: Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest w granicach Miasta Bochnia w zwi膮zku z czym zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 28 wrze艣nia 1991 r. o lasach (tj.: Dz.U. 2022 r. poz. 672 z p贸藕n. zm.) prawo pierwokupu posiada gmina (Miasto Bochnia).

7. Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci wynosi 4 716 971,00 z艂 brutto, w tym:

 • 4 618 085,00 z艂 netto 鈥 stawka VAT ZW
 • 80 395,00 z艂 netto 鈥 stawka VAT 23%

Termin i miejsce, w kt贸rym mo偶na si臋 zapozna膰 z dodatkowymi informacjami dotycz膮cymi nieruchomo艣ci: Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Nadle艣nictwa od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. 8.00-14.00 pod nr tel.: 14 612 51 49 lub w siedzibie Nadle艣nictwa Brzesko, Jadowniki ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko po wcze艣niejszym um贸wieniu si臋 telefonicznie.

8. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 30.11.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Nadle艣nictwa Brzesko Jadowniki ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko sala nr 110.

9. Warunki udzia艂u w przetargu: szczeg贸艂owe odno艣cie warunk贸w udzia艂u w przetargu i niezb臋dnych od z艂o偶enia za艂膮cznik贸w znajduj膮 si臋 na stronie internetowej Nadle艣nictwa Brzesko: https://brzesko.krakow.lasy.gov.pl/

10. Wysoko艣膰 wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia: Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wp艂acenie wadium w wysoko艣ci 300 000 z艂 Oferent winien wnie艣膰 wadium w pieni膮dzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w pieni膮dzu nale偶y wnie艣膰 przelewem na konto Bank Pekao S.A. nr 83 1240 5208 1111 0000 5475 3846 w tytule wpisuj膮c Wadium na sprzeda偶 nieruchomo艣ci Bochnia ul. 艁any 6. Wadium wniesione przelewem b臋dzie skuteczne je偶eli do dnia 30.11.2022 roku do godz. 09.00 znajdzie si臋 na rachunku bankowym sprzedaj膮cego. Wadium wniesione w pieni膮dzu przez uczestnika przetargu, kt贸ry wygra艂 przetarg, zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci ustalonej w wyniku przetargu. Wadium wniesione w gwarancji bankowej podlega zwrotowi niezw艂ocznie po wp艂aceniu kwoty r贸wnej cenie nabycia nieruchomo艣ci. Wadium wp艂acone przez oferenta, kt贸ry nie wygra艂 przetargu zostanie zwr贸cone w terminie 3 dni od daty odwo艂ania lub zamkni臋cia przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je偶eli oferent kt贸rego oferta zostanie przyj臋ta, uchyli si臋 od zawarcia umowy.

11. Termin zap艂aty ceny nabycia nieruchomo艣ci: Zap艂ata ceny nieruchomo艣ci przez oferenta, kt贸ry wygra przetarg nast膮pi najp贸藕niej w dniu poprzedzaj膮cym podpisanie umowy sprzeda偶y sporz膮dzonej w formie aktu notarialnego. Zap艂ata b臋dzie skuteczna gdy w tym dniu nale偶no艣膰 znajdzie si臋 na rachunku bankowym sprzedaj膮cego.

12. Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzeda偶y nieruchomo艣ci bez usprawiedliwionej przyczyny: 

Sprzedaj膮cy poda do wiadomo艣ci publicznej w terminie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia przetargu informacj臋 o wyniku przetargu poprzez wywieszenie informacji na tablicy og艂osze艅 oraz na stronie internetowej sprzedaj膮cego. 

Sprzedaj膮cy w terminie 14 dni od dnia podania ww. informacji do publicznej wiadomo艣ci zawiadomi pisemnie nabywc臋 nieruchomo艣ci o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzeda偶y, ze wzgl臋du na przys艂uguj膮ce Miastu Bochnia prawo pierwokupu. 

W razie nieskorzystania przez Miasto Bochnia z prawa pierwokupu Sprzedaj膮cy w terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia gminy w tym zakresie, zawiadomi pisemnie nabywc臋 nieruchomo艣ci o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzeda偶y nieruchomo艣ci.

Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzeda偶y nieruchomo艣ci w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedaj膮cy mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. 

14. Dodatkowe informacje:

 • Sprzedaj膮cy mo偶e odwo艂a膰 og艂oszony przetarg z wa偶nych powod贸w, informuj膮c o tym niezw艂ocznie w formach w艂a艣ciwych dla og艂oszenia
  o przetargu.
 • Kupuj膮cy ponosi wszelkie koszty zwi膮zane z zawarciem um贸w sprzeda偶y nieruchomo艣ci, w tym taks臋 notarialn膮 oraz op艂at s膮dowe oraz podatki.
 • Pe艂ny tekst og艂oszenia znajduje si臋 na stronie internetowej Nadle艣nictwa Brzesko: https://brzesko.krakow.lasy.gov.pl/

Najnowsze materia艂y Partner贸w