R e k l a m a

Bochnia. Podatek od nieruchomości w górę o 17 proc.?

-

W programie najbliższej sesji Rady Miasta Bochnia znajduje się punkt dotyczący określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Urzędnicy zaproponowali podwyżki o ok. 17 proc. Radni komisji finansów poparli już projekt uchwały, ale decydujący głos ma cała rada.

Urzędnicy zaproponowali podniesienie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok o ok. 17 proc. w każdej kategorii.

W górę o ok. 17 proc. w każdej kategorii

Szczegółowy wykaz proponowanych zmian przedstawia poniższa tabelka.

kategoriapodatek w 2022 r. (zł/m2)podatek w 2023 r. – propozycja (zł/m2)wzrost
1) grunty dz. gospodarcza0,881,0317%
2) grunty pod jeziorami4,154,8617,1%
3) grunty pozostałe0,300,3516,7%
4) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji1,171,3717,1%
5) budynki mieszkalne lub ich części0,650,7616,9%
6) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej22,0525,8417,2%
7) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym9,0810,6417,2%
8) budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń3,363,9317%
9) garaże5,766,7517,2%
10) budynki na wł. potrzeby4,415,1717,2%
11) budynki pozostałe lub ich części wykorzystane na inne cele nie wymienionych w pkt. 9 i 107,138,3517,1%
12) budowle (% od wartości)2%2%bz.

Jakie uzasadnienie?

– „Przy ustalaniu wysokości stawek podatkowych w Gminie Miasta Bochnia na 2023 r., w głównej mierze wzięto pod uwagę bardzo duży wzrost kosztów funkcjonowania samorządu jako wspólnoty, w tym wzrost kosztów realizacji zadań własnych gminy obejmujących m.in. sprawy dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

– „Gmina Miasta Bochnia che sprostać oczekiwaniom mieszkańców miasta w realizacji zarówno powyższych zadań podstawowych, jak również zadań inwestycyjnych poprawiających komfort życia lokalnej społeczności. Budżet miasta Bochnia powinien być w stanie zbilansować wzrost wydatków, związany w głównej mierze z inflacją, w taki sposób, aby nie zadłużać miasta” – stwierdzili urzędnicy.

– „W wyniku zaplanowanych zmian dochody bieżące budżetu miasta na rok 2023 wzrosną o kwotę ok. 3 400 000 zł. Natomiast w przypadku zastosowania maksymalnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, ogłoszonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 28.07.2022 r. (M.P. 2022 poz. 731), pozostaje jeszcze do wykorzystania kwota ok. 4 051 000 zł” – dodano w uzasadnieniu.

Niższe stawki niż u sąsiadów

W uzasadnieniu do projektu uchwały zwrócono uwagę, że w bieżącym roku w Bochni obowiązują stawki niższe niż w większości sąsiednich miast i gmin.

– „Należy podkreślić, że w roku 2022 r. stawki obowiązujące w naszym mieście były niższe niż w większości sąsiednich miast i gmin. W tym roku większość miast i gmin rozważa podniesienie stawek podatkowych, zważywszy na ogromny wzrost wydatków samorządów, związany z wysoką inflacją” – stwierdzili urzędnicy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

źródło: Urząd Miasta Bochnia

Prognoza wpływu do budżetu

Do projektu uchwały dodano również tabelki pokazujące symulację wpływu z podatku od nieruchomości dla zaproponowanych podwyżek oraz dla maksymalnych stawek.

źródło: Urząd Miasta Bochnia
źródło: Urząd Miasta Bochnia

Urzędnicy przedstawili również wpływ podwyżek na domowe lub firmowe budżety.

źródło: Urząd Miasta Bochnia

Komisja finansów „za”

Radni komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów pozytywnie zaopiniowali projekt tej uchwały (4 głosy „za”: Jan Balicki, Krzysztof Sroka, Kinga Przyborowska i Edward Dźwigaj, 1 osoba nie głosowała: Bogdan Kosturkiewicz).

Głosowanie w sprawie zmian stawek podatku od nieruchomości zaplanowano na najbliższą sesję Rady Miasta Bochnia, która odbędzie się w czwartek 24 listopada.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc