R e k l a m a

Gmina Rzezawa. Uchwalono budżet na 2023 rok – na inwestycje prawie 13 mln zł

-

Rada Gminy Rzezawa przyjęła projekt budżetu na 2023 rok przedstawiony przez wójta Mariusza Paleja. Dokument zakłada realizację w przyszłym roku 32 inwestycji o łącznej wartości blisko 13 mln zł.

W projekcie budżetu Gminy Rzezawa na przyszły rok zaplanowano dochody w wysokości 62.349.316,27 zł oraz wydatki w kwocie 68.045.816,27 zł.

Wśród  zaplanowanych zadań inwestycyjnych, które znalazły się w budżecie Gminy Rzezawa na 2023 rok, są zarówno nowe inwestycje, jak i takie, które rozpoczęły się już wcześniej, a w przyszłym roku będą kontynuowane.

W przyszłorocznym projekcie budżetu zapisano następujące inwestycje (w sumie 12,8 mln zł):

 1. rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Rzezawa – kwota: 200.000,00 zł;
 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bratucice, Dębina, Buczków i Dąbrówka – kwota: 325.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 1.125.000,00 zł;
 3. rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rzezawa – kwota: 200.000,00 zł;
 4. rozbudowa drogi powiatowej w miejscowości Rzezawa, ul. Topolowa – kwota: 408.298,62 zł;
 5. przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych i drogi gminnej na rondo z odcinkiem chodnika w miejscowości Jasień i Jodłówka – kwota: 350.000,00 zł;
 6. rozbudowa drogi wewnętrznej ulicy Szkolnej w Krzeczowie – kwota: 500.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 2.710.000,00 zł;
 7. budowa drogi gminnej w miejscowości Jodłówka wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej – kwota: 250.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 500.000,00 zł
 8. rozbudowa drogi gminnej stanowiącej ulicę Zieloną  w Rzezawie z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej – opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania – kwota: 250.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 2.572.349,50 zł;
 9. budowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Rzezawa – kwota: 850.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 1.000.000,00 zł
 10. wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Dąbrówce (Fundusz Sołecki) – kwota: 53.254,80 zł;
 11. wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Dębinie (Fundusz Sołecki) – kwota: 34.524,64 zł;
 12. dokończenie wykonania nawierzchni na ulicy Spokojnej w Krzeczowie (Fundusz Sołecki) – kwota: 52.504,80 zł;
 13. wykup działek pod drogi gminne – kwota: 300.000,00 zł;
 14. termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościelnej 6 w Rzezawie – kwota: 500.000,00 zł;
 15. modernizacja parkingu za remizą OSP Rzezawa (Fundusz Sołecki) – kwota: 40.000,00 zł;
 16. doposażenie placu zabaw w Ostrowie Królewskim – kwota: 100.000,00 zł;
 17. E-GMINA – rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców gminy Rzezawa – kwota: 1.151.792,42 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 2.320.752,93 zł;
 18. Dostępny Samorząd – kwota: 36.900,00 zł;
 19. zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz z osprzętem koniecznym do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bratucice (Fundusz Sołecki) – kwota: 50.000,00 zł;
 20. modernizacja i przebudowa budynku OSP w Okulicach – kwota: 385.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 770.000,00 zł
 21. modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie pod kuchnię i jadalnię – etap II – kwota: 560.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 1.440.000,00 zł
 22. wykonanie ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie – kwota: 100.000,00 zł;
 23. modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łazach – kwota: 500.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 1.025.900,00 zł
 24. modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borku – kwota: 100.000,00 zł;
 25. budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie – kwota: 43.876,31 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 3.800.271,73 zł
 26. przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stołówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlicę środowiskową wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, co, gaz, elektryczną oraz windą w Dąbrówce – kwota: 381.252,31 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 3.508.623,08 zł
 27. uruchomienie drugiego reaktora na oczyszczalni ścieków w Okulicach – kwota: 200.000,00 zł;
 28. budowa umocnień dna i skarp Potoku Jodłowskiego wraz z dopływami – etap II – kwota: 850.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 1.635.000,00 zł
 29. ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Rzezawa – wymiana pieców – kwota: 100.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 415.000,00 zł
 30. budowa boisk sportowych, budynku szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu sportowego w miejscowości Krzeczów – kwota: 2.095.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 4.690.000,00 zł
 31. dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Okulicach i Zespole Szkół w Dąbrówce – 80.000,00 zł;
 32. budowa kompleksu boisk sportowych do gier zespołowych i lekkoatletyki wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzezawie – kwota: 1.770.000,00 zł; zadanie zaplanowano jako wieloletnie o całkowitej wartość inwestycji 3.141.549,37 zł.

W przyszłorocznym budżecie Gminy Rzezawa wyodrębniono również kwotę w wysokości 526.057,10 zł stanowiącą Fundusz Sołecki. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw.

-Tworząc projekt budżetu na 2023 rok, chciałoby się, aby móc w nim uwzględnić wszystkie potrzebne inwestycje. Budżet posiada jednak swoje ograniczenia, przez co jest to niestety niemożliwe. Projekt budżetu to więc swoista wypadkowa oczekiwań, nadziei oraz realiów, znajdujących odzwierciedlenie w matematyce. Jestem jednak pewny, że przedłożony państwu projekt budżetu na 2023 rok można z całą odpowiedzialnością nazwać budżetem zrównoważonego rozwoju – mówił podczas sesji budżetowej wójt Mariusz Palej.

Sesja, podczas której został przyjęty projekt budżetu Gminy Rzezawa na 2023 rok, odbyła się 22 grudnia w sali narad w budynku przy ulicy Kościelnej w Rzezawie. Za przyjęciem projektu budżetu na przyszły rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej głosowało 10 z 14 radnych.

źródłoUG Rzezawa

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc