R e k l a m a

Bochnia z budżetem na 2023 r. Decyzja radnych prawie jednogłośna – LISTA ZADAŃ

-

W czwartek radni przegłosowali projekt budżetu Bochni na 2023 rok. Dokument przyjęto w kształcie prawie dokładnie takim jak w połowie listopada zaproponował w pierwszej wersji burmistrz.

Wtedy w Bochnianin.pl analizowaliśmy już ten dokument informując m.in. że na zadania inwestycyjne przewidziano ponad 34,6 mln zł, w tym ponad połowa środków (ok. 18,3 mln zł) ma pochodzić ze źródeł zewnętrznych – link do naszej publikacji TUTAJ.

Zmiany w projekcie budżetu

W przewidzianym procedurami trybie do projektu budżetu nie wpłynęły żadne wnioski od radnych. Jedyne zmiany to autopoprawka, którą omówiła skarbnik miasta Ewa Dudek (to zwiększenie lub zmniejszenie środków przy kilku zadaniach oraz dodanie jednej inwestycji związanej z odnawialnymi źródłami energii – pozycja nr 44 z listy na dole tekstu) oraz zmiana nazwy jednego z zadań, o czym poinformował burmistrz Stefan Kolawiński. Chodzi o adaptację projektu odbudowy przedszkola nr 2.

Nazwę „Adaptacja projektu budowy przedszkola nr 2 na ośrodek zdrowia wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę” burmistrz zmienił na „Adaptacja projektu budowy przedszkola nr 2 na obiekt wielofunkcyjny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę”.

Zadanie w zamyśle służyć ma zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, również w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zastępując obecną placówkę niespełniającą obecnych standardów – powiedział Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Po autopoprawce główne założenia budżetu Bochni na 2023 r. są następujące:

dochody w kwocie 165 493 001,10 zł, w tym:

  • dochody bieżące: 136 489 691,58 zł
  • dochody majątkowe: 29 003 309,52 zł

wydatki w kwocie 173 946 430,66 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 139 213 042,39 zł
  • wydatki majątkowe: 34 733 388,27 zł

deficyt: 8 453 429,56 zł.

Dyskusja przed głosowaniem

Głosowanie uchwały budżetowej poprzedziła krótka dyskusja.

Generalnie projekt budżetu jest takim spokojnym, bezstresowym dokumentem, albowiem większość zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 34 mln zł to są zadania, które przeszły z poprzedniego roku jak budowa węzła przesiadkowego albo przygotowywane są strasznie długo jak modernizacja Plant. W puli podstawowych zadań nie ma ul. Kościuszki, która kwalifikuje się do remontu ze względów bezpieczeństwa. Reasumując wszystkie okoliczności z czasami w jakich żyjemy, można powiedzieć, że budżet nie jest specjalnie wybitny, ale nie jest też specjalnie zły – skomentował radny Jerzy Lysy.

W dalszej części wypowiedzi radny złożył dwa wnioski: o wycofaniu środków na adaptację projektu budowy przedszkola nr 2 i na opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego przy ul. św. Marka (po 50 tys. zł), a środki przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Wnioski nie uzyskały akceptacji większości rady.

Ten budżet jest bardzo ambitny. Mamy ponad 34 mln zł na inwestycje. Znalazły się tutaj inwestycje, które były odkładane przez wiele lat ze względu na brak środków. Jest szansa, że zostaną w końcu wykonane. Dziękuję panu burmistrzowi, że wsłuchał się w głosy mieszkańców – powiedział radny Damian Słonina.

Z kolei radny Marek Bryg dopytywał o 470 tys. zł na modernizację wentylacji krytej pływalni: – Czy te pieniądze wystarczą?

Audyt został przeprowadzony przez dobrą firmę, która wieloaspektowo podeszła do zagadnienia związanego z obniżeniem kosztów Krytej Pływalni w Bochni. Zabezpieczona kwota pozwala na realizację zaplanowanych zadań, ale jakimś elementem niepewności jest wynik przetargu. Nie można więc powiedzieć jednoznacznie czy ta kwota wystarczy. (…) Przed nami większy remont krytej pływalni, bo do tej pory wszystkie remonty jakoś omijały krytą pływalnię – tłumaczył burmistrz Stefan Kolawiński.

Uchwałę budżetową przyjęto 18 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się.

Wynik głosowania uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na 2023 rok:

ZA (18): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

WSTRZYMALI SIĘ (3): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska.


Lista wydatków majątkowych Bochni w 2023 r.:

l.p.nazwa zadaniaplan na 2023 r. (w zł)
1.Zakup nowego taboru do transportu zbiorowego w Gminie Miasto Bochnia4 000 000,00
2.Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w Rejonie
Tarnów (zadanie nr 2) w lokalizacji DK nr 94g km 34,573 miejscowości
Bochnia
50 000,00
3.Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 –
odc. od skrzyżowania z DP 1428K (ul. Krzeczowska) do skrzyżowania z DK
94 – ETAP II – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru
autorskiego
66 120,00
4.Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94 –
Etap III – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru
autorskiego
37 515,50
5.Budowa połączenia drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska –
Bochnia z drogą krajową nr 94
67 803,75
6.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.
Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1443K Poręba Spytkowska –
Bochnia (ul. Brzeźnicka, ul. Floris) z drogą gminną ul. Krzyżaki 580054K w
miejscowości Bochnia i Brzeźnica
20 000,00
7.Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Ks. J. Poniatowskiego5 892 776,00
8.Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni8 846 616,25
9.Przebudowa mostu na ul. Chodenickiej w Bochni2 110 000,00
10.Wykonanie utwardzenia pobocza drogowego przy ul Kurów na dz. 4523/1,
4591
50 000,00
11.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuca36 531,00
12.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na ul.
Chwałkowskiego
71 217,00
13.Modernizacja ulicy Nowy Świat100 000,00
14.Modernizacja ulicy Brzozowej150 000,00
15.Modernizacja chodnika przy ul. Krasińskiego – etap III100 000,00
16.Budowa chodnika przy ul. Pisza – etap I100 000,00
17.Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Witosa – etap II460 000,00
18.Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Chodenickiej (od skrzyżowania
ul. Karosek do końca posesji nr 12b)
150 000,00
19.Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Sienkiewicza – etap I (od
posesji 18 do posesji 38)
130 000,00
20.Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Karosek (od wjazdu do GDDKiA
w kierunku posesji 9)
100 000,00
21.Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Kolanowskiej460 000,00
22.Budowa chodnika na osiedlu Smyków – etap II300 000,00
23.Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na ul. Przysieki100 000,00
24.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika drogowego ul.
Frycza – boczna wraz z kanalizacją burzową
35 000,00
25.Utwardzenie chodnika przy wjeździe na parking pomiędzy blokami 11 i 12
na osiedlu Św. Jana
40 000,00
26.Utwardzenie drogi na dz. 476 na osiedlu Smyków40 000,00
27.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy łącznika drogowego
łączącego ul. Legionów Polskich z trasą północno-zachodnią
40 000,00
28.Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Niepodległości – I etap600 000,00
29.Przebudowa parkingu na osiedlu Karolina50 000,00
30.Budowa chodnika od strony północno-zachodniej bloku Murowianka 27A15 000,00
31.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Kącik40 000,00
32.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego
przy ul. Św. Marka
50 000,00
33.Zakup gruntów na potrzeby komunalne – zgodnie z uchwałami Rady Miasta150 000,00
34.Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na os. Karolina
71 000,00
35.Modernizacja budynku świetlicy w Dołuszycach50 000,00
36.Opracowanie koncepcji technicznej budowy wielofunkcyjnego budynku
komunalnego na osiedlu Smyków
60 000,00
37.Wykonanie zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej w Urzędzie Miasta
Bochnia
114 808,77
38.Wykonanie koncepcji budowy placówki oświatowej wraz z analizami na
osiedlu Proszowskie
100 000,00
39.Adaptacja projektu budowy przedszkola nr 2 na obiekt wielofunkcyjny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę50 000,00
40.Budowa kanalizacji opadowej na osiedlu Chodenice300 000,00
41.Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Polnej i ul. Romana do ul.
Ofiar Katynia
80 000,00
42.Modernizacja kanalizacji opadowej przy ul. Kurów70 000,00
43.Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła
na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) –
edycja 2
714 000,00
44.Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin
województwa małopolskiego
4 000,00
45.Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie
ledowe (Osiedle nr 1 Śródmieście – Campi)
50 000,00
46.Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie
ledowe (Osiedle nr 2 Słoneczne)
50 000,00
47.Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie
ledowe (Osiedle nr 3 Krzęczków – Łychów)
50 000,00
48.Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie
ledowe (Osiedle nr 6 Windakiewicza )
50 000,00
49.Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie
ledowe (Osiedle nr 14 Proszowskie)
50 000,00
50.Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie
ledowe (Osiedle nr 5 Niepodległości)
50 000,00
51.Rewaloryzacja zabytkowych Plant Salinarnych w Bochni7 115 000,00
52.Rewaloryzacja skweru z pomnikiem Ofiar Holocaustu przy ulicy Niecałej59 000,00
53.Wykonanie sceny letniej przy OSP Dołuszyce50 000,00
54.Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach100 000,00
55.Rewaloryzacja domu Matejki przy ul. Bernardyńskiej – I etap 267 000,00
56.Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Krytej Pływalni w Bochni470 000,00
57.Opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu ośrodka
sportowo-rekreacyjnego w Chodenicach
80 000,00
58.Doposażenie placu zabaw przy kolanowskiej świetlicy50 000,00
59.Doposażenie placu zabaw przy BSAG50 000,00
60.Doposażenie placu zabaw wraz z budową ogrodzenia przy ul. Rejtana120 000,00
RAZEM:34 733 388,27

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc