Bochnia dopłaci 400 tys. zł za odbiór odpadów od mieszkańców w zeszłym roku

-

400 tys. zł dopłaci Bochnia do systemu gospodarki odpadami komunalnymi, bo mieszkańcy wyrzucili w 2022 r. więcej śmieci niż oszacowali urzędnicy. Zgodę na takie rozwiązanie jednogłośnie wyrazili radni Rady Miasta Bochnia podczas grudniowej sesji.

Tegoroczna umowa miasta z konsorcjum firm BZUK i EKOMBUD opiewa na kwotę 9 mln 143 tys. zł. Faktury za wywóz odpadów wystawiane są jednak na podstawie rzeczywistego tonażu wywożonych śmieci. Dlatego ostateczna kwota zależy od tego ile śmieci faktycznie wyrzucą mieszkańcy.

Więcej odpadów niż szacowano

Natomiast do przetargu podawana jest szacunkowa tonaż odpadów. Na 2022 rok urzędnicy założyli 8074 tony odpadów (3853 tony odpadów zmieszanych, 1943 tony odpadów segregowanych, 1278 ton bioodpadów, 1000 ton popiołu).

Pod koniec 2022 r. stało się jasne, że odpadów będzie więcej niż zakładano, dlatego przedłożono radnym projekt uchwały ws. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W uzasadnieniu do uchwały podano podstawę prawną takiej operacji.

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 poz. 2519), w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – napisano w uzasadnieniu do uchwały.

W 2022 roku wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na fakt wzrostu masy odbieranych odpadów. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne – dodano.

„Nie ma przeszkód, aby miasto dopłacało do wywozu śmieci”

W związku z tym, że opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jest niewystarczająca na pokrycie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Dokładamy 400 tys. zł w 2022 roku – powiedziała podczas sesji skarbnik miasta Ewa Dudek.

Radny Marek Bryg, przewodniczący komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, poinformował, że komisja ta jednogłośnie poparła projekt tej uchwały.

Decyzja całej rady miasta również była jednogłośna, a przed głosowaniem na komentarze zdecydowało się dwóch radnych.

Ta sytuacja obrazuje to co mówiłem rok, a jeszcze wcześniej dwa lata temu, kiedy dyskutowaliśmy o nadmiernie wysokich cenach za wywóz śmieci – nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby miasto dopłacało do wywozu śmieci. W tej chwili sytuacja jest może nietypowa, bo rynek, gospodarka się załamała, wbrew temu co twierdzą rządowe środki masowego przekazu – skomentował radny Jerzy Lysy.

Ta dyskusja była dobra 2-3 lata temu, aby Bochnia wzorem innych gmin więcej dopłacała do śmieci ze środków budżetowych – to nie są środki własne burmistrza, tylko to są środki również podatników. Natomiast w tym obecnym roku dokładanie 0,5 mln zł niewątpliwie wynika z sytuacji gospodarczej, jest to sytuacja nietypowa. Jeżeli kiedyś dożyjemy normalnych czasów to będę optował znowu za tym, żeby gminy nie śrubowały tak kosztów wywozu śmieci, gdyż powoduje to czasami ciężkie sytuacje domowych budżetów szczególnie w rodzinach najmniej zarabiających – dodał Jerzy Lysy.

„To jest nierealne, aby oszacować, bądźmy poważni”

Nie da się oszacować ile odpadów zostanie wytworzonych na terenie danej gminy. Wiadomo, że nie można tego w przypadku przygotowania SIWZ-u zadeklarować. Nikomu się to nie udało i nikomu się nie uda. Miejmy świadomość tego, że takie uchwały będą się pojawiały, a jeżeli nawet w SIWZ zapisano by, że wszystkie odpady mają być wywiezione i ktoś rzeczywiście zgłosiłby się do takiego przetargu i wygrałby przetarg to mogłoby to działać na korzyść gminy lub na niekorzyść. W związku z tym możemy dyskutować o stawce, która została ustalona na podstawie przetargu, ale nie o tym ile śmieci zostanie wytworzonych przez mieszkańców naszego miasta – stwierdził Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

To jest nierealne, aby oszacować, bądźmy poważni. Zawsze będzie jakiś błąd, mniejszy, większy. Widać, że tutaj niedoszacowano ilości śmieci, które wytwarzane są przez mieszkańców, dlatego trzeba jeszcze przekazać środki finansowe z budżetu. Oczywiście pan ma rację – można przekazać, tylko skąd się bierze budżet? Przecież nikt nam tych pieniędzy do miasta nie przesyła, on się bierze z naszych podatków, więc i tak mieszkańcy muszą dopłacić do wywozu tych śmieci – dodał Bogdan Kosturkiewicz.

W 2023 r. koszty podobne

Odbiorcą odpadów komunalnych na terenie Bochni w 2023 r. nadal będzie konsorcjum firm BZUK i EKOMBUD. Usługa ma kosztować 9,4 mln zł.

Miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosi w Bochni 33 zł od osoby.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023