W czwartek debata nad raportem o stanie Bochni. Można włączyć się w dyskusję

-

Na sesję Rady Miasta Bochnia, która odbędzie się w najbliższy czwartek, zaplanowano debatę nad „Raportem o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2018 rok”. W dyskusji może wziąć udział każdy z mieszkańców, ale do środy musi dostarczyć zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Raport o stanie gminy to nowy instrument wprowadzony do samorządów w tym roku. Dokument jest podsumowaniem działalności władzy wykonawczej w roku poprzednim. Obejmuje m.in. realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego.

Raport dotyczący Bochni dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Można się z nim zapoznać TUTAJ.

Kwestię dotyczącą raportu o stanie gminy reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Dyskusja nad raportem musi odbyć się na sesji absolutoryjnej, a raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.

Zgłoszenia do środy

Przepisy dają mieszkańcom możliwość uczestnictwa w dyskusji. Zgłoszenie w przypadku gmin powyżej 20 tys. mieszkańców musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie trzeba dostarczyć najpóźniej w środę do bocheńskiego magistratu (najlepiej do biura rady).

Na razie nie ma takiego zgłoszenia, ale być może będzie, trudno mi przewidzieć. Jeżeli dotrze, to zgodnie z procedurą będę udzielał głosu. Oczywiście również każdy z radnych będzie mógł się wypowiedzieć na temat tego raportu (co ciekawe nie ma ograniczenia czasu wypowiedzi – przyp. red.). Uczono mnie, że należy zabierać głos wtedy, gdy ma się coś ciekawego do powiedzenia. Przywołuję zawsze Sokratesa, który mówił, że powinny być spełnione 3 warunki: prawda, konieczność i dobro – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Bogdan Kosturkiewicz, przewodniczący Rady Miasta Bochnia.

Przewodniczący krytycznie o raporcie

Przewodniczący rady przyznał, że „Raport o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2018 rok” ocenia krytycznie.

Raport powinien odnosić się tylko do 2018 roku, a tak naprawdę jest to materiał propagandowy. Zrobiłbym to trochę inaczej. Przynajmniej 1/3 nadaje się do wyrzucenia. Mam szereg pytań, ale nie wiem czy będę je zadawał, bo może ktoś zada je przede mną – stwierdził Bogdan Kosturkiewicz.

Dyskusję nad raportem zakończy głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Decyduje bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza, gdy w dwóch kolejnych latach burmistrz nie zdobędzie wotum zaufania.

Fragment ustawy

Fragment ustawy o samorządzie gminnym dotyczący raportu o stanie gminy:

Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023