R e k l a m a

Niepołomice mają już gotowy audyt ws. systemu gospodarowania odpadami. Jakie wnioski?

-

Rada miejska w Niepołomicach omawiać ma dzisiaj (czwartek) zamówiony przez magistrat raport dotyczący koncepcji rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy do roku 2030.

Stawki za odbiór śmieci w gminie Niepołomice są wysokie – od stycznia tego roku to 40 zł od osoby (a i tak samorząd dopłaca dodatkowo do systemu jeszcze 3 mln zł; żeby system się zbilansował, stawka powinna wynosić ok. 46 zł). Szukając rozwiązania tego problemu zamówiono audyt, który przeprowadziła wrocławska firma doradcza Refunda.

Owocem jest 80-stronicowy dokument, który bardzo szczegółowo analizuje obecną sytuację i funkcjonowanie niepołomickiego systemu gospodarowania odpadami oraz sugeruje kierunki, w jakich powinny zmierzać podejmowane działania.

Wśród nich autorzy raportu wymieniają m.in.:

  • Zapobieganie wytwarzaniu odpadów komunalnych, w tym żywnościowych
  • Dalsza intensyfikacja selektywnego zbierania odpadów
  • Usprawnienie selektywnej zbiórki elektroodpadów
  • Zwiększenie liczby kompostowników przydomowych
  • Budowa kompostowni bioodpadów lub biogazowni

W każdym z powyższych obszarów proponowane są konkretne, możliwe do podjęcia kroki. Dodatkowo raport wskazuje konieczność optymalizacji systemu odbioru odpadów poprzez np. weryfikację miejsc zbierania odpadów i liczby pojemników oraz worków dostępnych na terenach nieruchomości.

Sugerowana jest także zmiana sposobu zlecania usługi z „odbioru i zagospodarowania odpadów” na sam „odbiór” oraz „dostarczenie” do wskazanych przez gminę instalacji, co pozwoli zwiększyć kontrolę gminy nad sposobem postępowania z odpadami.

W raporcie sporo miejsca poświęcono koncepcji budowy i funkcjonowania kompostowni selektywnie zbieranych bioodpadów (oszacowano, że koszt jej powstania to ok. 16 mln zł) lub ewentualnie biogazowni na bioodpady z gminy oraz gmin ościennych (tu konieczne nakłady inwestycyjne to ponad 60 mln zł).

Jako wariant uzupełniający wskazano budowę własnej sortowni selektywnie zebranych surowców, która mogłaby przyczynić się do dalszego zwiększenia kontroli gminy nad strumieniem odpadów i obniżenia kosztów ich zagospodarowania. Przedstawiono koncepcję linii technologicznej opartej o częściowo zautomatyzowaną technologię sortowania / doczyszczania selektywnie zbieranych odpadów – nakłady inwestycyjne oszacowano na ok. 20 mln zł.

Obszerny raport zostanie dziś zaprezentowany na sesji rady miasta. Niepołomiccy radni dokument otrzymali do wglądu już wcześniej, by zapoznać się z danymi i wnioskami oraz móc przygotować się do dyskusji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc