R e k l a m a

Niepołomice. Zmiany w podatkach od nieruchomości od stycznia 2024 roku

-

Od 1 stycznia 2024 roku wzrosną stawki niektórych podatków od nieruchomości, związanych z działalnością gospodarczą. Radni Rady Miejskiej w Niepołomicach przegłosowali uchwałę w tej sprawie na ostatniej sesji, z która odbyła się 23 listopada.

W ślad za wzrostem inflacji w pierwszej połowie 2023 roku Ministerstwo Finansów podniosło maksymalne stawki podatków od nieruchomości. Dzięki temu również gminy mogą je podnieść, a przez to zwiększyć dochody.

Tak też zrobi Gmina Niepołomice. Jak argumentowali radni, podatki są podstawowym źródłem środków własnych, które gmina przeznacza na pokrycie głównie wydatków bieżących, ale też na działania związane z tworzeniem majątku gminy. Wzrost stawek jest niezbędny dla „domknięcia” budżetu.

Jednocześnie podkreślono, że podwyżka nie obejmuje budynków mieszkalnych i gruntów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Jest też jedna obniżka – dotyczy ona budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Zmiany wysokości stawek można prześledzić w poniższej tabeli:

Stawki podatków od nieruchomości w gminie Niepołomice w latach 2023 i 2024
Rodzaj gruntu, budynku lub budowlistawka od 1.01.2023stawka od 1.01.202024
1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków1,10 zł
od 1 mkw. powierzchni
1,30 zł
od 1 mkw. powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,50 zł
od 1 ha powierzchni
6,66 zł
od 1 ha powierzchni
c) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa z ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego0,35 zł
za 1 mkw.
0,35 zł
za 1 mkw.
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego– za pierwsze 800 mkw. – 0,35 zł od 1 mkw. powierzchni- za każdy następny 1 mkw. powyżej 800 mkw. – 0,30 zł za 1 mkw.– za pierwsze 800 mkw. – 0,35 zł od 1 mkw. powierzchni- za każdy następny 1 mkw. powyżej 800 mkw. – 0,30 zł za 1 mkw.
2) od budynków i ich części
a) mieszkalnych0,80 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej0,80 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej
b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym13,00 zł
za 1 mkw. powierzchni użytkowej
15,50 zł
za 1 mkw. powierzchni użytkowej
c) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,50 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej
6,70 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż wymieniona w punkcie 2 litery b i c (powyżej) oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej28,50 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej
33,00 zł
od 1 mkw. powierzchni użytkowej
e) gospodarczych (stajni, stodół, obór) lub ich części służących wyłącznie działalności rolniczej, a położonych na gruntach nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym0,40 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej0,40 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej
f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego7,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej5,00 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej
3) od budowli
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków0,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.)1,0% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.)
b) od pozostałych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.)2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 styczna 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.)

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc