R e k l a m a

馃敻 System nieodp艂atnego poradnictwa na terenie powiatu boche艅skiego

System nieodp艂atnego poradnictwa na terenie powiatu boche艅skiego obejmuje:

  • nieodp艂atn膮 pomoc prawn膮 
  • nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie
  • nieodp艂atn膮 mediacj臋

NIEODP艁ATNA POMOC PRAWNA:

Nieodp艂atna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby o obowi膮zuj膮cym stanie prawnym oraz przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach, w tym w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem przygotowawczym, administracyjnym, s膮dowym lub s膮dowoadministracyjnym lub

2) wskazanie sposobu rozwi膮zania jej problemu prawnego, lub

3) sporz膮dzenie projektu pisma w sprawach, o kt贸rych mowa w pkt 1 i 2, z wy艂膮czeniem pism procesowych w tocz膮cym si臋 post臋powaniu przygotowawczym lub s膮dowym i pism w tocz膮cym si臋 post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym, lub

4) nieodp艂atn膮 mediacj臋, lub

5) sporz膮dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt贸w s膮dowych lub ustanowienie pe艂nomocnika z urz臋du w post臋powaniu s膮dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post臋powaniu s膮dowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post臋powania i ryzyku finansowym zwi膮zanym ze skierowaniem sprawy na drog臋 s膮dow膮.

Osoba uprawniona otrzyma pomoc w zakresie ka偶dej dziedziny prawa.

NIEODP艁ATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje dzia艂ania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzaj膮ce do podniesienia 艣wiadomo艣ci tej osoby o przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwi膮zywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporz膮dzenie wsp贸lnie z osob膮 uprawnion膮 planu dzia艂ania i pomoc w jego realizacji. Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczeg贸lno艣ci porady dla os贸b zad艂u偶onych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo艂ecznego.
Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje r贸wnie偶 nieodp艂atn膮 mediacj臋.

NIEODP艁ATNA MEDIACJA:

Nieodp艂atna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o mo偶liwo艣ciach skorzystania z polubownych metod rozwi膮zywania spor贸w, w szczeg贸lno艣ci mediacji oraz korzy艣ciach z tego wynikaj膮cych;

2) przygotowanie projektu umowy o mediacj臋 lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie post臋powania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporz膮dzeniu do s膮du wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodp艂atna mediacja nie obejmuje spraw, w kt贸rych:

1) s膮d lub inny organ wyda艂y postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub post臋powania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, 偶e w relacji stron wyst臋puje przemoc.

DLA KOGO?

Nieodp艂atna pomoc prawna lub nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie przys艂uguje osobie, kt贸ra nie jest w stanie ponie艣膰 koszt贸w odp艂atnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadz膮cej jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 nie zatrudniaj膮c膮 innych os贸b w ci膮gu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodp艂atnej pomocy prawnej lub nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego sk艂ada pisemne o艣wiadczenie, 偶e nie jest w stanie ponie艣膰 koszt贸w odp艂atnej pomocy prawnej. 

Dla os贸b do艣wiadczaj膮cych trudno艣ci w komunikowaniu si臋, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o j臋zyku migowym i innych 艣rodkach komunikacji, istnieje mo偶liwo艣膰 rezerwacji wizyty za pomoc膮 poczty elektronicznej pod adresem: [email protected].  

Dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 ruchow膮, kt贸re nie mog膮 stawi膰 si臋 w Punkcie osobi艣cie, umo偶liwiono uzyskanie porady telefonicznej (je艣li zakres porady umo偶liwi taki spos贸b komunikacji) lub w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej po uprzednim telefonicznym um贸wieniu wizyty.

JAK? 

  • ustal termin wizyty dzwoni膮c pod numer telefonu:  14  615 37 92 
  • zg艂o艣 si臋 w wyznaczonym terminie do wybranego podczas rejestracji punktu
  • wype艂nij o艣wiadczenie 
  • uzyskaj porad臋
  • wype艂nij kart臋 pomocy wraz z osob膮 udzielaj膮c膮 porady
  • anonimowo przeka偶 swoj膮 opini臋 odno艣nie udzielonej porady

Udzielanie nieodp艂atnej pomocy prawnej lub 艣wiadczenie nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodp艂atnej mediacji odbywa si臋 wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅, po uprzednim um贸wieniu terminu wizyty pod wskazanym numerem telefonu. 

Osoby, kt贸re przyjd膮 bezpo艣rednio do danego punktu porad prawnych lub obywatelskich bez wcze艣niejszego um贸wienia terminu nie uzyskaj膮 porady.

GDZIE I KIEDY? 

W 2024 r. nieodp艂atne porady prawne oraz nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu boche艅skiego udzielane b臋d膮 wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅, w poni偶szych lokalizacjach:

W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 przeciwdzia艂ania zagro偶eniom zwi膮zanym z COVID-19 mo偶e zaistnie膰 sytuacja, 偶e porady prawne i obywatelskie b臋d膮 udzielane za pomoc膮 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 (telefon lub email). Informacja taka zostanie udzielona podczas rejestracji telefonicznej, jak r贸wnie偶 udost臋pniona na stronach internetowych Starostwa.

JAK SI臉 PRZYGOTOWA膯 ?

Staraj膮c si臋 o porad臋 w wybranym punkcie nale偶y przede wszystkim pami臋ta膰 o tym, 偶eby osobom pracuj膮cym nad spraw膮 dostarczy膰 mo偶liwie wszystkich informacji dotycz膮cych problemu, z kt贸rym si臋 zwracamy, w szczeg贸lno艣ci: nale偶y zgromadzi膰 jak najwi臋ksz膮 liczb臋 dokument贸w istotnych dla sprawy takich jak np. umowy, akty notarialne, pisma urz臋dowe, przypomnie膰 i spisa膰 sobie najwa偶niejsze fakty, daty.

Im wi臋cej danych uzyskaj膮 osoby, kt贸re b臋d膮 pracowa艂y nad danym problemem, tym wi臋ksza szansa na uzyskanie pomocnej porady, w konkretnej indywidualnej sprawie. 

___________________________________
*Przez inn膮 osob臋 rozumie si臋 osob臋, kt贸ra:
1) uko艅czy艂a wy偶sze studia prawnicze i uzyska艂a tytu艂 magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) posiada co najmniej trzyletnie do艣wiadczenie w wykonywaniu wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem pomocy prawnej,
3) korzysta z pe艂ni praw publicznych oraz ma pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych,
4) nie by艂a karana za umy艣lne przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe.

Najnowsze materia艂y Partner贸w