R e k l a m a

Dotacja na ostatni odcinek KN-2. Burmistrz Bochni: „Zakładamy, że będzie to 50 proc.”

-

Na razie nie wiadomo, ile dokładnie wyniesie dofinansowanie na budowę ostatniego odcinka drogi KN-2 w Bochni. Dotacja ma wynieść od 50 do 80 proc. wartości inwestycji. Ta szacowana jest na ok. 12 mln zł, czyli należy się spodziewać od 6 mln zł do 9,6 mln zł.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych może wynieść nawet „do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych” zadania, a minimalna wysokość to „do 50% kosztów kwalifikowalnych”.

Od czego zależy wysokość dotacji?

Zasady określania wysokości dofinansowania są dość skomplikowane. W największym uproszczeniu: „wysokość dofinansowania ustala się biorąc pod uwagę dochody własne jednostek samorządu terytorialnego wyliczone w oparciu o zasady określone w art. 14 ust. 2 i 3 ustawy” (źródło: załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków).

Fragmenty ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych:

„Art. 14. 2. Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę dochody własne danej jednostki samorządu terytorialnego rozumiane jako dochody, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), pomniejszone o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększone o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na mieszkańca tej jednostki, w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla w skali kraju, pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i sumy przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej na mieszkańca jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla”.

„Art. 14. 3. Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 2, stanowią:

1) dochody własne, ustalone za rok poprzedzający rok bazowy, a także część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu państwa ustalone na rok bazowy;

2) liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego”.

Reasumując: im bogatszy samorząd tym procentowo mniejsze dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Ile dostanie Bochnia?

Szacunkowy koszt budowy ostatniego odcinka KN-2 to ok. 12 mln zł. Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński spodziewa się dofinansowania w wysokości ok. 50 proc. wartości inwestycji.

Program zakłada dofinansowanie w wysokości od 50 proc. do 80 proc. Dla takiego samorządu jak bocheński, który uważany jest za zasobny, nie należy oczekiwać, że będzie to w granicach 80 proc., tylko mniej. Dlatego przymierzając się do realizacji inwestycji zakładamy, że będzie to 50 proc. – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Nasza gmina w rankingu gmin województwa małopolskiego zajęła 15. miejsce na ponad 170 samorządów. To nie jest złe miejsce i postrzegana jest jako zamożna gmina – dodał Stefan Kolawiński.

Przy kwocie, która jest przypisana do tego zadania, czyli ok. 12 mln zł, stanowi to bardzo poważne obciążenie budżetu. Nie mniej jednak jest to zadanie wieloletnie, więc nie będzie to jednoroczny wydatek dla miasta – zwrócił uwagę Stefan Kolawiński.

Dokładnej kwoty dotacji można spodziewać się najwcześniej za kilka tygodni.

Otrzymaliśmy formalne zawiadomienie, że otrzymamy dotację. Natomiast w tej informacji nie ma wyszczególnionej kwoty, która byłaby przypisana do tej inwestycji. Kwota pojawi się dopiero kiedy otrzymamy promesę. Myślę, że to będzie dopiero w styczniu – przyznał burmistrz Stefan Kolawiński.

Co w ramach II etapu KN-2?

II etap budowy KN-2 dotyczy nowego odcinka drogi od ulicy Turkowskiego do ulicy Brodzińskiego.

Orientacyjny przebieg III etapu KN-2. Na niebiesko zrealizowany ostatnio odcinek od ul. Pileckiego do ul. Turkowskiego, a na czerwono planowany fragment od ul. Turkowskiego do ul. Brodzińskiego. Źródło: Google Maps

W ramach projektu planowane są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych i kierowców: chodnik wraz ze ścieżką rowerową, wyniesienie nawierzchni skrzyżowania ul. Nowy Świat z KN-2 wraz ze strefą zamieszkania w kierunku osiedla Niepodległości.

Dodatkowo zaprojektowano: na wysokości pętli autobusowej przejście dla pieszych z kierunku zachód – wschód wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, co zapewni dostęp komunikacyjny bezpośrednio z KN-2 na teren osiedla, oświetlenie drogowe na całym odcinku, aktywne znaki D-6, malowanie grubowarstwowe, przejścia dwukolorowe oraz punkty odblaskowe w jezdni.

Zaprojektowano również przekładki istniejącej infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z nową jezdnią asfaltową. Ponadto przewidziano do wykonania zbiorniki wód opadowych wraz z regulatorami przepływu, których zadaniem jest ograniczenie kumulacji wody opadowej i jej retencjonowanie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia