R e k l a m a

Epidemia odbije się na finansach samorządów

-

Bijące w pierwszej kolejności w przedsiębiorców i pracowników finansowe skutki epidemii koronawirusa w następnej kolejności odczują samorządy, które będą miały mniej pieniędzy m.in. na inwestycje. To z kolei rzutować będzie na branżę budowlaną i spirala będzie się nakręcać. Czekają nas chude lata?

W opublikowanym wczoraj stanowisku Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie stanu epidemii CoViD-19 zwrócono uwagę:

„Znacznemu pogorszeniu ulega kondycja finansowa samorządów, zakłócona od początku roku z powodu ubiegłorocznych zmian ustawowych w podatku PIT, która w tej chwili jest dodatkowo zagrożona ze względu na spodziewane opóźnienia w płatnościach podatków i opłat lokalnych oraz dalsze zmniejszenie wpływów z PIT i CIT.”

Samorządowcy zwracają także uwagę:

„Spowolnienie gospodarcze obejmuje także gospodarkę komunalną, która jest ważną częścią gospodarki kraju. Wprowadzany pakiet osłonowy musi dotyczyć również przedsiębiorstw ko­munal­nych i pra­cujących dla gmin, ponieważ podmioty te zapewniają co­dzienną, bieżącą realizację podstawowych potrzeb ludności (woda, ścieki, ciepło, transport publiczny itp.).”

W stanowisku przypomniano, że samorządy gminne w Polsce realizują ponad połowę zadań i obowiąz­ków publicznych, w tym bezpośrednie świadczenia na rzecz obywateli, które muszą być wykony­wane w sposób ciągły, gdyż zaspokajają ich egzystencjalne potrzeby.

ZMP przekazał rządowi uwagi, opinie i postulaty zebrane od samorządów z całej Polski, zwracając uwagę m.in. na konieczność zmian w przepisach, które umożliwią burmistrzom i wójtom reagowanie na kryzys i przesunięcia budżetowe bez konieczności zwoływania rad gmin. Wskazano także inne problemy prawne i organiza­cyjne, związane z realizacją szczegółowych zadań publicznych, które w obecnych warunkach wyma­gają wprowadzenia rozwiązań nadzwyczajnych, zwłaszcza że często dotyczą ważnych spraw życio­wych mieszkańców.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia