R e k l a m a

Przegłosowano zmiany w budżecie Bochni. Więcej na rewitalizację

-

Podczas poniedziałkowej sesji nadzwyczajnej radni przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie Bochni. To m.in. wprowadzenie 0,5 mln zł z budżetu województwa małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację zachodniej pierzei rynku oraz zwiększenie o ponad 1,7 mln zł środków na rewitalizację centrum miasta.

Poniedziałkowa sesja Rady Miasta Bochnia została zwołana na wniosek burmistrza Stefana Kolawińskiego. W programie były tylko dwie uchwały: dotyczące zmian w budżecie miasta i wieloletniej prognozie finansowej.

Co zmienia się w budżecie?

Uchwała dotycząca budżetu obejmuje zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jak powiedziała skarbnik miasta Ewa Dudek, do najważniejszych zmian po stronie dochodów należy wprowadzenie 0,5 mln zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 965 (zachodnia pierzeja rynku), ok. 1,5 mln zł ze zwiększonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ok. 1,7 mln zł refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku na realizację projektów finansowanych ze środków UE. – Pozostałe zmiany wynikają tylko i wyłącznie z przesunięcia dochodów pomiędzy paragrafami – wyjaśniła skarbnik Ewa Dudek.

Z kolei najważniejsze zmiany po stronie wydatków to zwiększenie środków na rewitalizację centrum miasta „Rynek OD-NOWA” (0,5 mln zł na przebudowę zachodniej pierzei i ok. 1,7 mln zł na rewitalizację centrum miasta)

Dotacja na zachodnią pierzeję

Radny Marek Bryg zapytał o kwestię przeznaczenia środków na remont zachodniej pierzei: – Z informacji jakie posiadam, nasz bocheński radny województwa małopolskiego Piotr Dziurdzia zabezpieczył nam w budżecie województwa małopolskiego 2 mln zł na przebudowę tej drogi. Chciałem usłyszeć od pana burmistrza czemu jest tylko 500 tys. zł w tej chwili przyjmowane do zwiększenia?

Na chwilę obecną mamy podpisany aneks do porozumienia, który umożliwia nam wprowadzenie 500 tys. zł. W momencie, kiedy otrzymamy oficjalną informację, podpiszemy aneks zwiększający wartość dofinansowania to zwiększenie dochodów zostanie ujęte w budżecie – odpowiedziała skarbnik Ewa Dudek.

Czy prawdą jest, że mamy dofinansowanie w wysokości 2 mln zł, jeśli inwestycja będzie wykonana w tym roku, a jeżeli rozciągnięta w terminie to ta dotacja jest niewiadoma? – dopytywał radny Marek Bryg.

Na ostatnim posiedzeniu zarząd (województwa małopolskiego – przyp. red.) przeznaczył kwotę 1 mln zł dodatkowo z możliwością zwiększenia tej dotacji w momencie kiedy będzie przetarg rozstrzygnięty i w wyniku przetargu ustalona kwota wartości robót. Nie mówimy o jakiejś konkretnej kwocie „2 mln zł, koniec kropka”, tylko mówimy o kwocie, która będzie wynikała z przetargu i będzie stanowiła różnicę między tym co zostało zaproponowane, a co rzeczywiście z przetargu wyniknie – wyjaśnił Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Więcej na temat modernizacji zachodniej pierzei rynku, ulicy Szewskiej i skrzyżowania „pod trzema lampami” pisaliśmy w tekście „Rewitalizacja. Modernizacja zachodniej pierzei ze wsparciem województwa. Kiedy przetarg?”.

Więcej na rewitalizację

W projekcie uchwały zapisano kwotę 1 745 230 zł zwiększającą wydatki na zadaniu „Rewitalizacja centrum miasta Rynek OD-NOWA”. – „Powyższa kwota obejmuje koszt robót dodatkowych i zamiennych, wynikających ze zmienionych pozwoleń na budowę, koszt robót związanych ze zmianą ilości jednostek obmiarowych oraz wykonanie remontu potoku Babica” – wyjaśnili urzędnicy.

Konieczność zmiany rozwiązań projektowych na podstawie zamiennej decyzji konserwatorskiej wymusiła wprowadzenie nowych pozycji w przedmiarze robót i zaklasyfikowania ich jako roboty zamienne i dodatkowe. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca po przekazaniu zamiennej dokumentacji projektowej dokonał wyceny robót zamiennych oraz dodatkowych przedkładając stosowne kosztorysy ofertowe do zatwierdzenia. Różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z umowy, a wartością robót zamiennych wynosi 404 417,26 zł brutto. Ponadto w ubiegłym roku budżetowym pomimo zabezpieczenia środków w wysokości 1 340 812,48 zł na remont kanału Babica niemożliwym stała się realizacja tych robót. Wobec powyższego konieczne jest zabezpieczenie środków na przedmiotowy remont w roku bieżącym” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Ponadto urzędnicy wyjaśnili, że zwiększenie środków jest konieczne do podpisania aneksu z wykonawcą i dalszej kontynuacji robót. – „Brak zabezpieczenia wystarczających środków finansowych skutkować może wstrzymaniem robót i kolejnym przesunięciem terminu zakończenia zadania” – dodano.

Koniec rewitalizacji w tym roku?

Radny Damian Słonina zapytał o szanse zakończenia prac rewitalizacyjnych do końca 2020 roku.

Mamy spisany aneks terminowy, gdzie koniec zadania to dokładnie 20 grudnia 2020 r. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w stanie to zadanie w tym czasie zakończyć. Oczywiście musimy kontynuować te roboty. Musimy rozpocząć remont kanału Babica i do tego właśnie potrzebne są nam środki, które w tym projekcie tej uchwały zostały zawarte – odpowiedział Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji, rewitalizacji miasta i funduszy zewnętrznych.

Czy zostało już wyjaśnione jakie procedury będą podejmowane w dalszych krokach związane z odkryciami trzech szybów na płycie rynku? – dopytywał radny Damian Słonina.

Prace badawcze, które wykonuje kopalnia, jeszcze się nie zakończyły. Wobec czego nie ma jeszcze ostatecznych decyzji w jaki sposób te roboty zabezpieczające na szybach ostatecznie się odbędą – powiedział naczelnik Rafał Nosek.

Wynik głosowania

Radni przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie Bochni. 14 osób zagłosowało „za”, a 2 wstrzymały się od głosu.

Wynik głosowania:

za (14): Jan Balicki, Marek Bryg, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

wstrzymali się (2): Zenona Banasiak, Bogdan Kosturkiewicz;

nieobecni (5): Marta Babicz, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Jerzy Lysy, Łucja Satoła-Tokarczyk.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia