Drwinia. Urząd gminy reaguje na artykuł w Bochnianin.pl i list mieszkańców dotyczący podatków

-

Władze gminy Drwinia odpierają zarzuty podnoszone w liście przesłanym do redakcji Bochnianin.pl wskazując, że „nie mają oparcia w prawdzie”. Jednocześnie poinformowano, że – tak jak to zapowiadał na naszych łamach wójt Jan Pająk – umowa na realizację budowy kanalizacji została podpisana przed tygodniem.

Umowa z wykonawcą inwestycji

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dokonanego w dniu 05 maja 2020 roku Spółka EkoDrwinia podpisała umowy dotyczące realizacją inwestycji pn. „Sanitacja Otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie Gminy Drwinia“. Było to możliwe pod dokonaniu i zaakceptowaniu zmian w umowie dotacyjnej z donatorem czyli NFOŚiGW w Warszawie. W wyniku czego przedmiotowe zadanie podzielono na dwa zadania:

Zadanie 1 – obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Dziewin o długości około 11,84 km wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej a także budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziewin o przepustowości Qśr. = 500 m3/d.

Zadanie 2 – obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Mikluszowice i Gawłówek o  długości około 8,94 km wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków, przyłączami kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj“. Należy podkreślić, że przedmiotowe zadanie jest dotowane z Funduszu Spójności UE  poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wsparte pożyczką przyznaną z tego samego źródła na sfinansowanie wkładu własnego. Planowany termin zakończenia projektu – IV kwartał 2021. 

Urząd gminy komentuje list mieszkańców

W korespondencji przesłanej do naszej redakcji władze gminy odniosły się także do opublikowanego na łamach Bochnianin.pl artykułu i listu mieszkańców dotyczącego wysokości podatków w Drwini. Zobacz: Mieszkańcy Drwini oburzeni: „Mamy najwyższe podatki w powiecie!”

Pełne stanowisko publikujemy poniżej.


„W nawiązaniu do artykułu ukazanego na łamach bochnianin.pl w dniu 17 maja 2020 informujemy, iż “(…) szereg nieprawidłowości, ani zaniedbań (…)”, o które władze gminy są posądzone w liście przesłanym do redakcji nie mają oparcia w prawdzie. Odnosząc się do kwestii poruszonych w liście:

1. Wysokość stawek podatkowych w każdej gminie uchwala Rada Gminy do końca listopada roku poprzedzającego rok podatkowy – Rada Gminy uchwalając stawki podatkowe nie może przekroczyć stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów. Takowa uchwała na rok 2020 została podjęta w dniu 28 listopada 2019 roku. Należy również podkreślić, że  na przestrzeni ostatnich 9 lat podatki praktycznie nie były podnoszone lub były podnoszone o znikomy procent. W roku 2019 ze skutkiem na 2020 rok stawki zostały podniesione ze względu na prognozowane, a obecnie potwierdzone ubytki wpływów dochodów Gminy z tytułu zmniejszonego udziału w podatku PIT  oraz z podniesieniem pensji minimalnej co skutkuje również wzrostem wszystkich pochodnych od wynagrodzeń. Działanie to było wynikiem obniżenia ustawowego progu podatku dochodowego z 18% do 17% oraz zwolnienia ustawowego z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia.

Należy dodać, że podwyżka, o której jest mowa w liście nie obejmuje wszystkich podmiotów podatkowych, a tutejszy urząd nadal utrzymuje ustawowe zwolnienia min. dla rolników wg ustawy o podatku rolnym. Nadmieniamy, iż w sytuacjach uzasadnionych  na wniosek mieszkańca możliwe jest umorzenie części lub całości zobowiązania podatkowego.

2. Cieszy fakt, iż nawet niezadowoleni autorzy listu dostrzegają duży rozmach inwestycyjny w Gminie Drwinia, szkoda tylko, że powołują się tylko na te inwestycje, które wg nich nie przynoszą spodziewanego efektu. W sposób obiektywny nie trudno zauważyć, że chociażby w ubiegły weekend – miejsca, na które powołują się autorzy listu były oblegane. Natomiast nie da się nie zauważyć, iż na terenie Gminy Drwinia wykonano termomodernizację wszystkich szkół, przedszkoli i prawie wszystkich obiektów komunalnych – co daje wymierne oszczędności, wybudowano od podstaw dwie Remizy Strażackie, Centrum Opieki Nad Dziećmi do lat 3, powstała Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drwinia, zmodernizowano dziesiątki kilometrów dróg gminnych, wybudowano wiele kilometrów chodników i ścieżek pieszo rowerowych, a także wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast nigdy nie tłumaczono tego faktu koniecznością podniesienia podatków w gminie. Podniesienie podatków jest skutkiem obniżenia dochodów spowodowanych działaniami ustawowymi, na które Gmina nie miała żadnego wpływu.

2. Co do uwag o szukanie oszczędności w Urzędzie Gminy tutejszy urząd zapewnia wszystkich, że Wójt Gminy Drwinia podejmuję, a także rozważa wszelakie działania zmierzające do tego celu. Nadmieniamy, iż wiele projektów a także wniosków wykonywanych jest własnym zakresie a do prowadzenia inwestycji nie zatrudniamy inwestorów zastępczych.

3. Spółka Komunalna Eko Drwinia została powołana w 2013 roku przez Radę Gminy jako spółka celowa dla wybudowania i eksploatacji kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Gminie Drwinia. Faktem jest, że w 2017 roku pozyskała dotację  z Funduszu Spójności na realizację w systemie: “zaprojektuj i wybuduj” w wysokości na jaką powołują się autorzy listu a także otrzymała pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie na wkład własny do tego zadania. Niestety nie mogła przez ten czas wyłonić wykonawców tego przedsięwzięcia ze względu na to, iż oferenci przestawiali zbyt duże oferty na realizację tego zadania. Po dokonaniu modyfikacji założonej koncepcji w dniu 05.05.2020  przetarg został rozstrzygnięty.

U podstaw decyzji o powołaniu Spółki EkoDrwinia nie było jak twierdzą autorzy anonimowego listu zapewnienie ciepłych posad osobom funkcyjnym. Od samego początku do dnia dzisiejszego Pan Jan Chojka i Mateusz Kracik jako członkowie rady nadzorczej nie pobierali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Podstawową przesłanką jaką kierowała się Rada Gminy i Wójt przy powołaniu tej spółki było właśnie szukanie oszczędności dla Gminy Drwinia ze względu na planowany do odliczenia przy realizacji inwestycji kanalizacyjnej pełny 23% podatek VAT – a do czego Gmina Drwinia nie ma prawa (na dzień 22 maja 2020 roku ma prawo tylko do 5% ), co dla Mieszkańców stanowi ok: 7600000 PLN oszczędności. Wobec powyższego zarzut podnoszony przez autorów listu w świetle tych faktów staje się absurdalny i wynika albo z niedoinformowania albo z celowego wprowadzania opinii publicznej w błąd.

Pragniemy zapewnić również, że Urząd Gminy Drwinia podczas pandemii wirusa był i nadal jest cały czas czynny a cotygodniowy dyżur Wójta Gminy wyznaczony na środę odbywał w formie telefonicznej lub przez e-mail. Jeżeli ktoś wyrażał lub wyraża wolę spotkania z Wójtem osobiście to jest on do dyspozycji.”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022