R e k l a m a

Burmistrz Bochni bez wotum zaufania i absolutorium – szczegółowa relacja z sesji

-

Jak już informowaliśmy burmistrz Bochni Stefan Kolawiński nie otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok. Głosowania poprzedzone były długą dyskusją, w której wzięli udział również mieszkańcy Bochni. Poniżej szczegółowa relacja z sesji.

Na absolutoryjną dyskusję złożyły się 3 punkty programu sierpniowej sesji:

  • debata nad raportem o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2019 rok (z raportem można zapoznać się TUTAJ) i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania;
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2019 rok;
  • absolutorium dla burmistrza Bochni.

Debata nad raportem

Dyskusję rozpoczął radny Jan Balicki. – Myślę, że chyba każdy z nas kto przeczytał ten i ubiegłoroczny raport dostrzegł korzystną zmianę: informacje są pełniejsze, dają więcej informacji. Natomiast moim zdaniem nie do końca te informacje są takie jakich mimo wszystko bym oczekiwał – ocenił Jan Balicki, który zaproponował, aby przed przygotowaniem następnej wersji raportu rada miasta uzgodniła strukturę dokumentu.

Przygotowany dokument jest dość obszerny i szczegółowy, ale w moim odczuciu jest to informacja dotycząca zrealizowanych inwestycji, uchwał, działalności spółek oraz jednostek organizacyjnych. Dla mnie zabrakło tu informacji np. dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, informacji na temat pustych lokali w zasobach gminy oraz strat jakie wynikają z tego, że nie zostały one wynajęte, brak informacji nt. stanu oświetlenia na terenie miasta, ile ulic w ogóle nie posiada oświetlenia, ile jest przygotowanych projektów, ile jest niezrealizowanych, ile było wniosków do budżetu, ile z nich zostało uwzględnionych i ile nie, ile było interpelacji radnych. Dałoby to jasny obraz potrzeb jakie są jeszcze w naszym mieście, a nie tylko informacji dotyczących tego co zostało zrealizowane – stwierdził radny Damian Słonina.

Ten dokument został przygotowany o wiele lepiej niż w zeszłym roku. Natomiast też mam pewne zastrzeżenia, bo tutaj pani Aldona Janiak (naczelniczka wydziału gospodarki komunalnej i środowiska – przyp. red.) powiedziała, że monitorują drogi, mają to policzone, wiedzą ile dróg jest do naprawy, a ja nie widzę ile jest nowych dróg i chodników do wykonania. Wpływają wnioski i chcielibyśmy wiedzieć jakie to są koszty. Mamy 5-letnią kadencję i chcielibyśmy wiedzieć, czy to będzie realizowane w następnych latach – powiedział Kazimierz Ścisło.

W raporcie prześlizgnięto się jak po maśle po najważniejszych inwestycjach, które można powiedzieć leżą. Mówię o inwestycji komunikacyjnej pod nazwą obwodnica północno-zachodnia tzw. droga KN-2, prześlizgnięto się cedując całą odpowiedzialność na Zarząd Dróg Wojewódzkich w sprawie łącznika autostradowego – mówił z kolei radny Jerzy Lysy.

W raporcie podano szereg nieprawdziwych rzeczy, bo jeżeli na str. 34 raportu czytam, że mamy poprawę komunikacyjną w centrum miasta w okolicach Rynku, a w rzeczywistości w 2019 r. i jeszcze w bieżącym roku Rynek był totalnie zablokowany z powodu złej organizacji budowy przy odnowie Rynku, bo można było podzielić te uliczki, nie zamykać ich wszystkich naraz, to krew może człowieka zalać – kontynuował Jerzy Lysy.

Raport to jest znowu propaganda, a raport nierzetelny należy odrzucić. Uważam, że takiemu burmistrzowi nie można dać wotum zaufania – ocenił radny Jerzy Lysy.

Z uwagą wysłuchałem wynurzeń pana radnego Jerzego Lysego. Prawdę mówiąc nie spodziewałem się niczego innego po tym wywiadzie jakiego udzielił Bochnianinowi (link do wywiadu TUTAJ). Natomiast to jest ocena pana radnego. Każdy z państwa ma oczy i uszy, a więc widzi i słyszy, i analizuje wszystko to co się w Bochni dzieje. Z jednym można się zgodzić, że tempo prac rewitalizacyjnych na Rynku nie jest satysfakcjonujące, ale mamy tutaj do czynienia z przyczynami zupełnie obiektywnymi – stwierdził burmistrz Stefan Kolawiński.

Głosy mieszkańców

W debacie wzięło udział 4 mieszkańców Bochni związanych ze stowarzyszeniem Reaktor B7.

Zabrakło mi w tym dokumencie konkretnych odniesień do stanu infrastruktury rowerowej Bochni. Jestem jednym z tych, którzy codziennie korzystają z roweru. Znalazłem jedynie w dziale o gospodarce niskoemisyjnej jedno zdanie: „Wspieranie komunikacji rowerowej”. Mam prośbę, postulat, aby w przyszłorocznych pracach nad kolejnym raportem o stanie gminy spróbować ten segment gospodarki komunalnej jakoś konkretnie podsumować w powiązaniu z adekwatnymi dokumentami strategicznymi – zaproponował Radomir Jasiński.

Jako stowarzyszenie Reaktor B7 przez ostatnie miesiące prowadziliśmy wnikliwe prace analityczne z udziałem użytkowników rowerów, stowarzyszeń rowerowych i specjalistów zajmujących się projektowaniem infrastruktury rowerowej. Owocem tych prac jest prawie gotowy już dokument, który może stać się fundamentem tworzenia infrastruktury rowerowej w Bochni na miarę XXI wieku. Dokument, który przeniesie nas na inny level postrzegania tej tematyki. W najbliższym czasie przedłożymy ten dokument pod rozwagę wysokiej radzie, gorąco licząc na głęboką, merytoryczną dyskusję nad jej opracowaniem – poinformował Radomir Jasiński.

Paweł Bieniek zwrócił uwagę, że ustawa o samorządzie gminnym daje radnym możliwość określenia w uchwale jak powinien wyglądać raport o stanie gminy.

Państwo tego nie zrobiliście, więc wydaje mi się, że z szacunkiem należałoby podejść do tego jaka praca została wykonana przez urzędników, ponieważ oni zrobili to w dobrej wierze i dla nich jest to jakaś nowość. (…) W raporcie brakuje mi danych syntetycznych. Jeżeli widzę dochody miasta to chciałbym wiedzieć jakie były dochody w latach poprzednich. Tabela syntetyczna, która pokazuje jak te dochody się zmieniają. To dotyczy wszystkich danych finansowych, które w tym raporcie są przedstawione. To obrazowałoby jaki mamy progres – powiedział Paweł Bieniek.

Z kolei Leszek Stabrawa poruszył aspekt uchwały krajobrazowej (przedstawił nawet prezentację na ten temat). Przypomniał, że 2 kwietnia 2019 r. zakończył się roczny okres dostosowawczy bocheńskiej uchwały krajobrazowej.

Do dnia stworzenia raportu o stanie gminy minęło 638 dni obowiązywania uchwały. Jak wygląda rzeczywiście to możemy zobaczyć wychodząc z urzędu miasta, jak wygląda realizacja zadań tej uchwały. Do dziś (27 sierpnia 2020 r. – przyp. red.) minęło 878 dni obowiązywania uchwały – zauważył Leszek Stabrawa.

Cytował również fragment raportu, w którym wyjaśniono m.in. dlaczego nie są stosowane kary („Jako samorząd nie chcemy podejmować działań radykalnych i gwałtownych, lecz stawiamy na proces uzyskania stanu harmonii przestrzeni miasta poprzez wyjaśnianie, doradztwo i zalecenia”).

O gospodarce surowcami i energią w mieście mówił natomiast Wojciech Woźniczka. – To co najbardziej nam doskwiera w ostatnim czasie to ceny odpadów i energii. W funkcjonowaniu miasta te dwie rzeczy są bardzo ważne. Dla mnie w raporcie zabrakło twardych danych jak te sytuacje się prezentują. Zabrakło sposobów na to, abyśmy zagospodarowywali surowce znajdujące się w odpadach odzyskiwali energię. Nie ma tam ani słowa o tym jak można odzyskać energię, która znajduje się w bioodpadach. Obniżyć masę odpadów a jednocześnie pozyskać energię, która obniżyłaby koszty – powiedział Wojciech Woźniczka.

Wotum zaufania

Wystąpienia mieszkańców zakończyły dyskusję nad raportem o stanie gminy. W głosowaniu burmistrz nie uzyskał wotum zaufania: 7 radnych zagłosowało „za”, 5 „przeciw” i 8 wstrzymało się od głosu (imienne wyniki głosowania poniżej). Uchwałę głosuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy (w tym przypadku 11 głosów), dlatego uchwała nie została podjęta.

W ustawie o samorządzie gminnym napisano, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Sprawozdanie z budżetu

Nie było szerszej dyskusji nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Bochni za 2019 rok. Uchwałę podjęto 10 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 9 „wstrzymujących się” (imienne wyniki głosowania poniżej).

Ze sprawozdania wynika, że dochody zrealizowano w 96,13 proc. (plan: 158 112 986,19 zł, wykonanie: 152 000 728,17 zł), a wydatki w 93,95 proc. (plan: 169 412 564,19 zł, wykonanie: 159 163 923,83 zł). Wartości te odnoszą się do planów aktualnych na 31 grudnia 2019 r., czyli po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku.

Z kolei wydatki majątkowe (inwestycje) w pierwotnym projekcie budżetu zaplanowano na 36 744 917,66 zł, plan aktualny na 31 grudnia 2019 r. to 32 959 635,05 zł, a wykonanie 27 582 494,42 zł (czyli 83,69 proc.).

Dyskusja nad absolutorium

Jak już informowaliśmy radni komisji rewizyjnej głosowali dwa wnioski: o nieudzielenie absolutorium i o udzielenie absolutorium. W obu przypadkach wyniki były analogiczne – większość radnych komisji rewizyjnej była za nieudzieleniem absolutorium (za nieudzieleniem absolutorium zagłosowali Zenona Banasiak, Jerzy Lysy i Andrzej Dygutowicz, za udzieleniem absolutorium był Edward Dźwigaj, a od głosu wstrzymał się Marek Bryg).

Podczas sesji przewodniczący rady miasta Bogdan Kosturkiewicz zaproponował, aby nie odczytywać m.in. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. wniosku komisji rewizyjnej. Radni nie zgłosili swojego sprzeciwu, dlatego opinii nie odczytano. Później radny Kazimierz Ścisło zwrócił uwagę, że opinia RIO o wniosku komisji rewizyjnej jest negatywna.

Budżet miasta jest stabilny, a jego realizacja przebiegała skutecznie co potwierdzają zarówno wskaźniki i dane liczbowe, jak i również materialne efekty pracy samorządu w postaci wykonanych zadań bieżących i inwestycyjnych. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu. Warto podkreślić, że pomimo realizowania wielu inwestycji i rozwoju naszego miasta zadłużenie na koniec 2019 roku jest stabilne. Nie mamy się czego bać (wg sprawozdania dług na koniec 2019 r. wynosił 40,1 mln zł – przyp. red.) – powiedział radny Kazimierz Ścisło, przewodniczący klubu Bochniacy dla Bochni.

Przy absolutorium nie analizuje się poprawności decyzji podejmowanych przez burmistrza, niestety wiele z nich było błędnych, czy też brak decyzji, a takich sytuacji było dużo więcej. Ocenia się jedynie czy burmistrz realizował i w jakim zakresie finansowym to co zleciła mu rada miasta w uchwale budżetowej. Szczególnie, że w trakcie roku budżet wielokrotnie był zmieniany, na ogół zgodnie z propozycjami burmistrza. Gdyby we wszystkich dziedzinach działalności samorządowej wykonanie rzeczowe i finansowe było jednakowe to nie mielibyśmy nic przeciwko wykorzystaniu publicznych pieniędzy nawet w 94-95 proc. Problem w tym, że w wielu bardzo istotnych dla miasta kwestiach stosunkowo skromny budżet inwestycyjny został kiepsko zrealizowany – stwierdził radny Damian Słonina, reprezentujący klub Bocheńska Wspólnota Samorządowa.

Próżno doszukiwać się głosowania, w którym radni nie wprowadziliby poprawek budżetowych zainicjowanych przez organ wykonawczy lub wprowadziliby takowe wbrew jego intencjom. Ten przejaw naszej dobrej woli oraz chęci ściślejszej współpracy z burmistrzem nie oznacza jednak, że bezrefleksyjnie akceptowaliśmy wszelkie zmiany zaproponowane przez pana burmistrza. Aprobując poprawki do budżetu mieliśmy w zasięgu wzroku zasadniczy cel jakiemu miały służyć – bardziej odpowiedniemu i przemyślanemu wykorzystaniu środków finansowych jakimi dysponujemy w imieniu wspólnoty samorządowej, którą tworzy całe nasze miasto. Pomimo pełnego wsparcia udzielonego przez radnych panu burmistrzowi, koniecznym jest zwrócenie uwagi na fakt, iż plan dochodów majątkowych zrealizowany został w zaledwie 65,15 proc., a poziom wydatków majątkowych, szczególnie istotny z perspektywy mieszkańców i uważnie przez nich obserwowany, osiągnął jedynie 83,69 proc. – powiedział radny Marek Bryg, przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Burmistrz bez absolutorium

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Bochni za 2019 rok „za” zagłosowało 7 radnych, 5 było przeciwko, a 8 wstrzymało się głosu (imienne wyniki głosowania poniżej). Podobnie jak uchwałę o wotum zaufania uchwałę o absolutorium podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy (w tym przypadku 11 głosów).

Burmistrz nie otrzymał absolutorium, a wynik głosowania jest nierozstrzygający. Radni nie głosowali uchwały o nieudzieleniu absolutorium, a podjęcie właśnie takiej uchwały (zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym) daje podstawę do rozpoczęcia procedury referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Wyniki głosowań

Głosowanie ws. podjęcia uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Bochni wotum zaufania.

za (7): Marta Babicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło;

przeciw (5): Zenona Banasiak, Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

wstrzymali się (8): Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Anna Morajko, Krzysztof Sroka, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

nieobecny (1): Marek Kania.

Głosowanie ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2019 rok.

za (10): Marta Babicz, Zenona Banasiak, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło;

przeciw (1): Jerzy Lysy;

wstrzymali się (9): Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

nieobecny (1): Marek Kania.

Głosowanie ws. absolutorium dla burmistrza Bochni.

za (7): Marta Babicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło;

przeciw (5): Zenona Banasiak, Bogdan Kosturkiewicz, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

wstrzymali się (8): Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Anna Morajko, Krzysztof Sroka, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

nieobecny (1): Marek Kania.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc