Po artykule w Bochnianin.pl gmina Rzezawa tłumaczy podwyżki cen odbioru śmieci

-

Na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Rzezawa opublikowano w poniedziałek obszerne wyjaśnienia i argumenty, jakie stały za podjęciem decyzji o drastycznej podwyżce opłat za odbiór śmieci. Choć uchwalono ją trzy tygodnie temu, a nowe stawki obowiązują od kilku dni, zrobiono to dopiero po poruszeniu, jakie wywołał artykuł w Bochnianin.pl.

Przypomnijmy: przyjęta przez Radę Gminy Rzezawa w połowie września uchwała przewiduje następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy są segregowane:

  • dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 mieszkańców: 30 zł od osoby (było 20 zł)
  • od 5-tego i każdego następnego mieszkańca nieruchomości: 28 zł od osoby (było 18 zł)

Jeśli w gospodarstwie nie jest prowadzona segregacja odpadów, naliczana będzie tzw. opłata podwyższona: 60 zł od osoby (było 40 zł)

Artykuł Rzezawa. 50% podwyżka opłaty za odbiór śmieci. „Przez pandemię i gabaryty” opublikowaliśmy w Bochnianin.pl w miniony czwartek 1 października.

Wczoraj (5 października) władze gminy zaprezentowały oficjalne stanowisko, w którym powtórzono wyjaśnienia przekazywane na sesji rady gminy i zrelacjonowane przez Bochnianin.pl. Informacja jest nawet pełniejsza, bo wzbogacona o precyzyjne dane dotyczące ilości odbieranych odpadów w poszczególnych miesiącach 2019 i 2020 roku.

Konkluzja jest oczywiście ta sama: stawki muszą wzrosnąć, bo odpadów znacząco przybywa, za ich odbiór trzeba płacić coraz więcej, a system musi się bilansować (koszty muszą ponieść „producenci” śmieci).

Poniżej pełne oficjalne stanowisko władz gminy w tej sprawie.


„Dlaczego wzrosły ceny śmieci?

Wprowadzona zmiana w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zakazująca zawierania umów ryczałtowych z operatorami odbierającymi odpady komunalne, obliguje samorządy do rozliczenia z podmiotami świadczącymi takie usługi w systemie tonażowym za każdą  odebraną tonę odpadów. Dodatkowo firmy odbierające śmieci podniosły ceny usług.

Stawka za tonę odbioru odpadów komunalnych wynosi obecnie w Gminie Rzezawa 1 225,00 zł. Dla porównania w ubiegłym roku stawka ta wynosiła 811,17 zł. Gmina w 2019 roku bez względu na ilość odpadów zapłaciła za ich odbiór 114 372,00 zł miesięcznie co daje kwotę 1.372.464,00 zł za cały rok, przy wywiezieniu 1691,962 ton odpadów. W obecnym roku orientacyjna wysokość wywiezionych śmieci będzie oscylować w granicach 2400 ton o wartości około 2.900.000,00 zł.

Przy obecnych cenach pozwoliłoby to na odbiór nieco ponad 93 ton śmieci. Tymczasem w bieżącym roku nie było ani jednego miesiąca, w którym ilość odpadów byłaby mniejsza niż 100 ton. Tak naprawdę tylko w lutym oscylowała ona w  tych granicach (ponad 103  tony). W pozostałych miesiącach 2020 roku liczba odbieranych odpadów z terenu gminy Rzezawa była nawet kilkukrotnie wyższa. Rekordowy pod tym względem był lipiec (w tym miesiącu zarówno w 2019 r., jak i 2020 r. były zbierane wielkogabaryty), kiedy zebrano blisko 470 ton śmieci – o ponad 215 ton więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Koszt ich odbioru wyniósł ponad 575 tys. zł. To o ponad 400 procent więcej niż rok wcześniej!
 
Przystępując do wyliczeń mających na celu ustalenie poziomu stawki na 2020 r. tutejszy urząd poddał wnikliwej analizie lata ubiegłe, co już wówczas skutkowało koniecznością podwyższenia stawek.

Aby móc zobrazować jak bardzo zwiększyła się ilość odpadów odbieranych z terenu gminy Rzezawa oraz jak zmieniły się kwoty opłat za nie, prezentujemy poniższą tabelę.

Jak można zauważyć, w bieżącym roku zebrano już o ponad 420 ton więcej odpadów (do końca sierpnia) niż w tym samym okresie w 2019 roku. Przełożyło się to na kwoty. Gmina Rzezawa zapłaciła za odbiór śmieci już o ponad 646 tys. zł więcej niż za dwanaście miesięcy poprzedniego roku (wtedy kwota za cały rok wyniosła „tylko” 1 372 464,00 zł).

To wszystko spowodowało, że ceny za śmieci musiały zostać podniesione. Obecnie (od października do grudnia 2020 r.) obowiązujące stawki opłat za odbiór odpadów na terenie gminy Rzezawa to 30 zł od osoby dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-4 mieszkańców (wcześniej przez 9 miesięcy było 20 zł). W przypadku liczniejszych gospodarstw kwota ta wynosi 28 zł od osoby (wcześniej 18 zł). Podane kwoty dotyczą nieruchomości, gdzie odpady są zbierane w sposób selektywny.

Śmieci trzeba segregować, a za brak dzielenia na frakcje naliczona będzie opłata sankcyjna (za dany miesiąc, w którym odpady zostały pomieszane) – ustawa przewiduje od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej; w gminie Rzezawa jest to dwukrotność stawki podstawowej.

Decyzja w tej sprawie będzie podejmowana po zgłoszeniu przez firmę odbierającą nieczystości z posesji, że właściciel nie wywiązuje się z ekologicznego obowiązku. Wówczas zostanie nałożona opłata w kwocie 60 zł od osoby (wcześniej było 40 zł).

Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługi administracyjnej tego systemu;
  • jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki;
    – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wszyscy chcą, aby opłaty za wywóz śmieci były jak najniższe. To oczywiste i w pełni zrozumiałe. Gminne systemy odbierania odpadów muszą się jednak bilansować z wpływami wpłat od mieszkańców – tak wynika z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.”

źródło: rzezawa.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

lipiec, 2021

X