R e k l a m a

Bochnia. Radni BWS chcą interwencji RIO ws. podwyżki stawek za śmieci

-

Klub Radnych Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej (Damian Słonina, Janusz Możdżeń, Jerzy Lysy) zawnioskował do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bochni, w której – jak zwracają uwagę – „radni BdB (ugrupowanie obecnego burmistrza) oraz radni PIS przeforsowali podwyżkę i tak wysokich dotąd opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta”.

– Nasze propozycje aby nie podwyższać obowiązującej dotąd stawki tzw. opłaty śmieciowej, ze względu na trudną sytuację finansową większości społeczeństwa w związku z pandemią, zostały odrzucone – przypomina szef klubu BWS, Jerzy Lysy.

Pomijając nawet obecną sytuację społeczną, uważamy że stawka opłaty została przygotowana nierzetelnie a organ wykonawczy samorządu miasta Bochni nie zadbał należycie o utrzymanie lub nawet obniżenie tej stawki – dodaje radny i wylicza: – Brak aktualnych deklaracji śmieciowych, niepowiększenie bazy sprzętowej dla BZUK aby ta firma komunalna mogła SAMODZIELNIE obsługiwać miasto.

W piśmie do RIO, którego treść w całości przytaczamy poniżej, radni wnioskują nie tylko o unieważnienie uchwały podwyższającej stawki za odbiór śmieci, ale również o skontrolowanie przetargów na odbiór odpadów z terenu Bochni.

Dokument datowany jest na 17 grudnia. Jerzy Lysy wspomniał o nim podczas wczorajszej sesji rady miasta, a dziś jego kopię rozesłał do lokalnych mediów.

Przypomnijmy: od 1 stycznia mieszkańcy Bochni będą płacić za odbiór odpadów segregowanych 29,50 zł od osoby (podwyżka z 24 zł).

Zobacz też:

Dlaczego mieszkańcy Bochni mają płacić 29,50 zł miesięcznie za śmieci? Dokładne wyliczenia
Bochnia. Podwyżka opłat za śmieci albo Neapol? Relacja z sesji nadzwyczajnej


Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

Bochnia, 17 grudnia 2020

Działając w imieniu własnym oraz Radnych Damiana Słoniny i Janusza Możdżenia , tworzących  w Radzie Miasta Bochnia  Klub  Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa wnoszę o:

A. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Bochnia nr XXVI/241/20 z dnia 3 grudnia 2020 r w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnień z części opłaty

B. przeprowadzenie kontroli doraźnej dotyczącej aneksowania poprzedniej umowy na odbiór odpadów , postępowania przetargowego sprzed 3 lat, treści specyfikacji  oraz umowy nr ZP.272.35.2017 z 22.12.2017 r  ( obowiązującej do 31.12.2020 r) z Wykonawcą usług w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami szczególnie w zakresie – w naszej opinii – kuriozalnej ugody sądowej nr ICo 141/19 z 26.03.2019 r  zawartej z Konsorcjum tworzonym przez spółkę komunalną BZUK Bochnia sp.z o.o  oraz przedsiębiorstwo prywatne EKOMBUD. 

C. przeprowadzenie kontroli z aktualnego postępowania przetargowego na „usługi śmieciowe” w 2021 r , w którym wyłoniono Wykonawcę – to samo Konsorcjum co poprzednio.

1.W przedmiotowej Uchwale RM Bochnia z 3.12.2020 r przyjęto metodę opłaty na 1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.  Metoda ta wymaga więc precyzyjnego ustalenia ilości mieszkańców, którzy korzystają z usług zlecanych przez gminę w zakresie odbioru i gospodarowania odpadami. 

Jednakże radnym nie przedstawiono aktualnych tzw. deklaracji śmieciowych. Ostatnie deklaracje w zakresie ilości osób faktycznie zamieszkujących gospodarstwa domowe  i produkujących odpady  były zbierane jeszcze w 2018 r (!) , tj. przed poprzednim przetargiem na odbiór odpadów. A zarazem przed wybuchem pandemii, która w sposób istotny zmieniła sposób życia, nauki  i pracy wielu mieszkańców miasta . Tak więc należy przypuszczać , że jest to ilość nieaktualna w obecnej sytuacji społecznej. Różnica miedzy ilością osób zamieszkujących Miasto Bochnia a ilością deklaracji wynosi aż 4998 (liczba mieszkańców 29 718- liczba deklaracji 24700), czyli aż 17 %. Aktualnie obowiązująca umowa wygasa 31.12.2020r.

Do ustalania opłaty śmieciowej zgodnie z art.6 ust.1 pkt. 1 z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organ stanowiący przy ustalaniu stawki bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę. 

Mimo znacznej różnicy ilości mieszkańców a ilością złożonych deklaracji oraz możliwości ich weryfikacji, która istnieje od września 2020r  Urząd Miasta w Bochni przeprowadził jedynie 50 kontroli. Pomimo apeli radnych, którzy argumentowali konieczność przeprowadzenia kontroli wynikających chociaż by z faktu wprowadzenia zdalnych zajęć dla studentów oraz zamknięcia niektórych branży w wyniku pandemii i powrotu pracowników z zagranicy,  burmistrz nie zrobił nic, aby ten problem rozwiązać. 

2.Na terenie Bochni działa ok. 3000 firm, z czego tylko ok. 400 ma podpisane umowy na odbiór odpadów – poważna część z nich odpady produkcyjne oddaje jako śmieci powstałe w zamieszkiwanych domostwach. Ta sprawa w trakcie 2,5 roku trwania obecnej umowy nie została nawet w niewielkim stopniu skontrolowana i wyjaśniona

3. Na podstawie faktów opisanych w pkt. 1 i 2 naszego pisma widać, że Organ Wykonawczy nie dopełnił zasady rzetelności i staranności w przyjmowaniu danych , chociaż wykazana dysproporcje rzutują bezpośrednio na wysokość tzw.  opłaty śmieciowej.

4.  W jesieni br zostały przeprowadzone 2 przetargi na odbiór odpadów. W pierwszym została podana ilość 8 tys. ton, jednakże ze względu na zbyt wysokie kwoty zaproponowane przez firmy przetarg unieważniono. Do drugiego przetargu  przyjęto już  7 tys. ton.- co potwierdza, że Urząd nie dysponuje także  rzetelnymi danymi dotyczącymi ilości odpadów. Nasuwają się też pytania : Co z tysiącem ton, które stanowi różnicę miedzy poszczególnymi przetargami? Czy miasto zostanie z problemem i koniecznością zmiany stawek w ciągu roku? Czy celowe zawyżenie ilości odpadów nie było działaniem na szkodę miasta, a w konsekwencji – mieszkańców, którzy pokrywają koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Powyższe zastrzeżenia świadczą, że wskutek przy ustalaniu  tzw. opłaty śmieciowej doszło do rażącego naruszenia prawa – Ustawy  o utrzymaniu czystości (…).

5.Wprowadzenie ulgi 1 zł  dla osób, które we własnym zakresie kompost jest działaniem „na oślep”, pozbawionym precyzyjnej podstawy liczbowej. Podczas gdy co najmniej 20% wszystkich odpadów na peryferyjnych osiedlach mieszkaniowych stanowią odpady biodegradowalne, ulga powinna wynosić min 5zł . W konsekwencji – mniejsza byłaby ilość odpadów podlegających wywożeniu a tym samym – mniejsza cena usługi w przetargu. Organ Wykonawczy dodatkowo nie zadbał więc także o oszczędność i gospodarność w wydatkowaniu publicznych pieniędzy.

Przewodniczący Klubu Radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa

Jerzy Lysy

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia