R e k l a m a

Akt oskarżenia przeciw wójtowi Rzezawy trafił do sądu

-

Dwa tygodnie po przedstawieniu wójtowi gminy Rzezawa Mariuszowi Palejowi zarzutów przekroczenia uprawnień, prokuratura miała już gotowy akt oskarżenia, który skierowała do sądu – ustalił Bochnianin.pl. Samorządowcowi grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

O sprawie pisaliśmy w połowie grudnia – chodzi o nieprawidłowości dotyczące obsadzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej w Jodłówce (czytaj TUTAJ).

Jakie zarzuty?

Jak wyjaśnia prokuratura, zarzuty dotyczą wydarzeń z 2019 roku, kiedy to „wójt ze z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu jako funkcjonariusz publiczny przekroczył przysługujące mu uprawnienia oraz nie wypełnił ciążących na nim obowiązków jako organ prowadzący placówkę oświatową Publiczną Szkołę Podstawową w Jodłówce”.

W rozmowie z Bochnianin.pl prokurator Marcin Stepień wyjaśnił, że wójt „bezpodstawnie uczestniczył w posiedzeniach komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Jodłówce” oraz niezgodnie z przepisami dokonał przeniesienia nauczyciela do innej placówki oświatowej, a następnie bez uprzedniego porozumienia z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie „powierzył temu nauczycielowi stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce na 5 lat i bezpodstawnie wypłacał mu wynagrodzenie na szkodę interesu publicznego i prywatnego”.

Zarzuty dotyczą przestępstwa z art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 par. 1 kodeksu karnego.

Jest już wyrok sądu administracyjnego

Zanim samorządowcowi przedstawiono zarzuty, asesor Prokuratury Rejonowej w Tarnowie złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na zarządzenie wójta w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Jodłówce. Wyrok już zapadł – WSA stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia w całości.

Z uzasadnienia tego wyroku możemy poznać nieco więcej szczegółów sprawy. Wynika z niego, że po tym, jak w konkursie na dyrektora szkoły nie został wyłoniony żaden kandydat, wójt postanowił skorzystać z przysługującego mu uprawnienia i powierzył to stanowisko wybranej przez siebie osobie. WSA zwraca uwagę, że taka sytuacja jest możliwa, ale wójt powinien zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz porozumieć się w tej sprawie z kuratorium.

Według ustaleń poczynionych przez WSA, w przypadku szkoły w Jodłówce spełniony został tylko pierwszy warunek (rada pedagogiczna przesłała swoją opinię), natomiast wójt choć zwrócił się do kuratorium o wyrażenie opinii, to „nie czekając w ogóle na stanowisko Kuratora Oświaty w Krakowie wydał zaskarżone zarządzenie”.

Kuratorium ostatecznie wydało pozytywną opinię, ale sąd stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że „w istocie zarządzenie Wójta Gminy Rzezawa miało charakter jednostronny. Nie sposób również uznać, iż późniejsza akceptacja kandydata przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny sanuje brak porozumienia, jaki miał miejsce w dniu wydania zaskarżonego zarządzenia”. Uznał więc, że „przy wydaniu zaskarżonego zarządzenia doszło do istotnego naruszenia prawa”.

Akt oskarżenia

Wyrok WSA zapadł 8 grudnia, a tydzień później prokuratura przedstawiła wójtowi zarzuty (dotyczą nie tylko wątku rozpatrywanego przez WSA – zobacz wyżej). – Pan wójt został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i oświadczył, że nie będzie składał żadnych wyjaśnień – poinformował wówczas w rozmowie z Bochnianin.pl prokurator Marcin Stępień.

W zeszłym tygodniu (29 grudnia) prokuratura skierowała akt oskarżenia do wydziału karnego Sądu Rejonowego w Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia