Bochnia. Od stycznia drożej za śmieci? Jest konkretna propozycja

-

W nawiązaniu do jedynej oferty, która wpłynęła w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bochni w 2022 r., magistrat zaproponował właśnie nową stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Miesięczna stawka liczona od osoby ma zwiększyć się o 3,50 zł – z obecnych 29,50 zł na 33 zł.

Jak już informowaliśmy w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bochni w 2022 r. wpłynęła tylko jedna oferta. Konsorcjum firm BZUK (lider) i Ekombud (partner) chce wykonać tę usługę za 9 mln 143 tys. zł. To o prawie 800 tys. zł więcej niż kalkulował magistrat. Dlatego na najbliższą sesję rady miasta przygotowano projekt uchwały zwiększający stawki za odbiór odpadów.

Urzędnicy proponują stawkę 33 zł, czyli o 3,5 zł więcej niż obecne 29,50 zł. W jaki sposób uzasadniana jest ta podwyżka?

Magistrat przedstawia koszty systemu

Przede wszystkim po raz kolejny podnoszony jest argument, że system musi się samofinansować, czyli usługa musi być opłacona w całości z pieniędzy pochodzących na ten cel od mieszkańców.

W projekcie uchwały podano koszty funkcjonowania systemu w 2022 r.:

  • 761 916,16 zł miesięcznie to koszty wynikające z przetargu i obejmujące odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
  • 32 692,49 zł miesięcznie to koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  • ok. 15 000 zł miesięcznie to koszty obsługi administracyjnej;
  • 1500 zł miesięcznie to koszty obniżki opłaty z tytułu kompostowania odpadów zielonych (1 zł od mieszkańca);
  • 417 zł miesięcznie to koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Razem daje to średnią kwotę na poziomie 811 525,65 zł miesięcznie.

Ilu mieszkańców Bochni płaci za śmieci?

Magistrat poinformował, że obecna liczba mieszkańców zgłoszona do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 24 840 osób. Biorąc pod uwagę powyższe liczby wychodzi 32,67 zł miesięcznie od mieszkańca.

Nowe stawki miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Decyzję w tej sprawie podejmą radni podczas sesji zwołanej na 25 listopada.

Co jeśli radni nie przegłosują podwyżki?

W ostatnim akapicie uzasadnienia do projektu uchwały magistrat nakreślił scenariusz odrzucenia przez radnych zaproponowanej stawki.

– „Nieprzyjęcie przedmiotowej uchwały skutkować będzie od 1 stycznia 2022 roku brakiem wykonawcy do realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co spowoduje zlecenie tej usługi prawdopodobnie spółce komunalnej, która to będzie musiała w krótkim czasie zorganizować odbiór odpadów i ponieść dodatkowe koszty. Czas na wybór wykonawcy w procedurze przetargowej stanowi około 100 dni kalendarzowych, przy konieczności zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie dodatkowo około 60 dni procedury” – wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

– „Domniemywać można, że umowa z wykonawcą zostanie zawarta około półrocza, środki pozyskane z dotychczasowej opłaty wnoszonej przez mieszkańców będą niewystarczające, co prawdopodobnie doprowadzi do drastycznego podwyższenia stawki w ciągu roku 2022, która o wiele przewyższy aktualnie zaproponowaną stawkę. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe skalkulowanie tej stawki, gdyż nie jest znany koszt obsługi systemu w trybie awaryjnym po procedurze unieważnienia przetargu. Z kolei zaproponowana stawka 33 zł przy zachowaniu dotychczasowego tonażu oddanych przez mieszkańców odpadów byłaby stała przez cały rok 2022” – dodano w uzasadnieniu.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2022

X